Skogsskötsel för att motverka stormskador

Stormfälld gran, Kalmar. Foto Mats Hannerz

Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken.

På webbtjänsten Skogskunskap finns råd om skötsel med hänsyn till vind.

Med erfarenheter från stormen Gudrun ger Skogsstyrelsen några sammanfattande råd:

  • Röj granungskogen vid 2-4 meters höjd.
  • Gallra skogen tidigt.
  • Undvik gallring, eller gallra svagt, i granskog högre än 20 meter.
  • Minska successivt åldern vid föryngringsavverkning i granskog på god mark.
  • Behandla mot rotröta efter gallring.
  • Se upp med hyggeskanter exponerade för vind.
  • Förbered en fröträdsställning med en gallring 5-10 år före föryngringsavverkningen.
  • Dikesrensa där det behövs.
  • Gödsla inte direkt efter gallring. Vänta omkring 5 år.

Läs mer:

"Analys av riskfaktorer efter stormen Gudrun" (Skogsstyrelsen, SLU)

Skogsskötselseriens kapitel om Skador på skog

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: