Sockentider

När socknarna växte fram på 1000-talet tillhandahöll normalt socknens allmoge det nödvändiga godset iform av "skötning" som var ett bevis på jordöverlåtelse för evinnerlig tid. Idag äger Kyrkan ca 390 000 hektar produktiv skogsmark vilket innebär ca 1,7 % av all produktiv skogsmark i Sverige. Rågångsmarkeringen är en stiliserad mitra (biskopsmössa) målad på gränsträd eller på stolpar.

Sockenbildning
Sockenbildningen skedde i Skåne redan på 1000-talet medan den i lappmarken dröjde till senare delen av medeltiden. I huvudsak kan den anses vara avslutad vid tiden för landskapslagarnas nedtecknande under 1200- och 1300-talen. När socknarna växte fram tillhandahöll normalt socknens allmoge det nödvändiga godset iform av "skötning". Skötning var ett bevis på jordöverlåtelse för evärderlig tid där mottagaren bredde sin mantel framför sig och den som överlät kastade en torva av jorden i en flik (en "sköt") av manteln. Till kyrkan utfördes skötningen så att torvan lades på kyrkans altare.

Vem byggde kyrkan?
Initiativet att bygga en kyrka togs ofta av en enskild person, vanligtvis en rik godsägare. Att bygga en kyrka var nämligen det bästa sättet att försäkra sig om såväl hög status i samhället, som en plats i himlen efter döden. Kyrkan kunde också byggas på initiativ av en grupp människor, till exempel invånarna i en by eller stad. När biskopen hade vigt kyrkan och kyrkogården kunde församlingen ta den i bruk. Sockenprästen tilldelades en gård och en bit jord av sockenförsamlingen. Prästen försörjde sig på avkastningen från jordbruket, och var skyldig att vårda prästgårdens egendomar.

Lag formulerade kyrkans krav
I Södermannalagen formuleras kraven på allmogen som:

"Nu vilja kristna män hålla kristi brud och bygga ny kyrka.
Då skall bönderna fara till biskopen och ha sin sockenpräst med sig och be om lov att få bygga en ny kyrka. Biskopen skall pröv deras sak och ge dem lov därtill". Södermannalagen finns bevarad i ett flertal handskrifter. Lagredaktionen är troligen tillkommen kring 1300, men har reviderats och den reviderade versionen stadfästes 1327. Den bygger i stora delar på Upplandslagen. "Nu skall man lägga bol till kyrka. Då skall kyrkan ha en attung , fyra och ett halvt örtugsland i hela byn, i skog och i vatten. Ligger det i en urfjäll skall det vara åker till fem tunnors utsäde och äng som ger tio lass hö. Detta skall kyrkan ha i byn fritt från utskylder.

Där skall bönderna bygga laga hus och lämna dem till prästen. Det skall vara sju: stuga, stekarehus, lada, sädesbod, visthus, sovstuga och fähus." Prästens lön utgick in naturae och utgjordes av avkastningen från prästgården plus en del av tiondet. Prästgården förvaltades i regel av prästen själv, tillsammans med kyrkvärdarna.

Hur mycket ägde kyrkan?
Under medeltiden byggdes sammanlagt cirka 2 350 kyrkor. I dag finns ungefär 1 380 av dessa medeltida kyrkor kvar i Sverige, somliga i sin ursprungliga form, somliga ombyggda, andra som ruiner. De många socknar som skapades under den här perioden ger också en antydan om det stora antalet kyrkor. I varje socken fanns en kyrka, och människorna som gick i den kyrkan bodde inom samma socken. Omfattningen av egendomarna som kyrkorna förfogade över går inte att bestämma med någon större säkerhet, men dess ägarandel i landets befolkade delar kan i södra Sverige förmodas ha varit minst av samma storleksordning som dagens, dvs ca 2-3 %. i fjällen och inlandsområdena är ägarandelen obetydlig eller låg. Luleå Stift har 0,4 %, Härnösand 1,4 %, Västerås 1,3%, och Uppsala 1,8 %.

Idag
Kyrkan äger ca 390 000 hektar produktiv skogsmark vilket innebär ca 1,7 % av all produktiv skogsmark i Sverige. Rågångsmarkeringen är en stiliserad mitra (biskopsmössa) målad på gränsträd eller på stolpar.

Bol: (Danmark), Bol da. fastighetsbegrepp. Ordet har sannolikt från början haft innebörden bostad, gård. Forskningen har i allmänhet uppfattat bol. som en jordvärderingsenhet eller rentav ett bestämt jord- el åkermått
Attung: (Östergötland och på Öland). I Östergötland var attungsåkerns laga mått äldst 2 stänger om 5 alnars längd, på Öland räknades attungen innehålla 24 alnar bred åker; i verkligheten kom tegbredderna att växla allt efter terräng och jordslag, men proportionalitet med hänsyn till byamålet iakttogs alltid.
Örtugsland (svealandskapen) är också en gammal enhet för jordens uppskattning i Sverige.
Arealmått var inriktade på hur mycket som behövdes för att t.ex underhålla en familj. Detta varierade efter var i landet man befann sig.
Urfjäll: enskilda jordstycken, som ej skulle ingå i delningen utan lämnades orubbade, kallades i Svealand "urfjällar

Publicerad: