Kyrkan i nutid

Kyrkan i nutid

År 2000 skiljdes kyrkan från staten. Svenska kyrkan är en av landets stora markägare. Den sammanlagda arealen är ungefär 0,5 miljon hektar (ca 700 000 fotbollsplaner) 5/6 utgör skog och 1/6 är jordbruksmark. Kyrkan säljer en hel del jordbruksmark vilket gör att jordbruksarealen minskar medan skogsarealen ökar. Förvaltningen av kyrklig jord regleras i kyrkolagen 41:a kapitel.

1850 och senare
Förvaltningen reformerades på olika sätt, innan den fann sina nuvarande former. År 2000 skiljdes kyrkan från staten.

Idag
Svenska kyrkan är en av landets stora markägare. Den sammanlagda arealen är ungefär en halv miljon hektar (motsvarar ungefär 700 000 fotbollsplaner a´110 x 65 m.)

Fem sjättedelar utgör skog och en sjättedel är jordbruksmark. För närvarande säljer kyrkan en hel del jordbruksmark, vilket betyder att jordbruksarealen minskar. Skogsarealen ökar däremot. Förvaltningen av kyrklig jord regleras i kyrkolagen 41:a kapitel. Där återfinns vad som menas med kyrklig jord:

Genom försäljning av prästlönefastigheter, församlingskyrkas och domkyrkas fastigheter uppstår fonder inom resp. grupp. Avkastningen från dessa går till samma ändamål som gäller för den ursprungliga fastigheten. Vid förvaltningen av den kyrkliga jorden skall naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning. I övrigt skall förvaltningen vara så effektiv som möjligt och ge bästa möjliga avkastning (gäller ej prästgård och biskopsgård).

  • Prästlönefastighet - den vanligaste typen. Den omfattar fast egendom i form av jord, skog, byggnader och liknande och förvaltas ev egendomsnämnden. Halva avkastningen går till pastorat med andel i fastigheterna och hälften till kyrkofonden för ekonomisk utjämning mellan pastoraten.
  • Prästgård vilken är tjänstebostad för präst och som förvaltas av pastoratet.
  • Biskopsgård vilken är tjänstebostad för biskop. Förvaltas av egendomsnämnden.
  • Kyrkofondsfastigheter. Dessa utgjordes tidigare av jord- och skogsfastigheter men är nu sålda och kvar finns endast ett par fastigheter. Egendomsnämnderna förvaltar dessa. Avkastningen tillförs kyrkofonden.
  • Domkyrkas fastighet förvaltas av egendomsnämnden med undantag för Lunds stift där den förvaltas av ett särskilt domkyrkoråd. Avkastningen går till domkyrkans behov.
Publicerad: