Skogens sociala värden

 

Skogens många värden

Skogen är en betydande del av det svenska landskapet som många använder för rekreation och naturupplevelser. För många människor är det ovärderligt att kunna vara ute i skogen och njuta av vacker natur, jaga, fiska, sporta, plocka bär och svamp eller helt enkelt bara vara i skogens tystnad.

Enligt skogspolitiken miljömål ska ”skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden värnas.” På senare tid har också skogens sociala värden lyfts upp tydligare på agendan, vid sidan av ekonomiska och ekologiska värden.

Vad menas med skogens sociala värden?
Skogsstyrelsen (2013) har definierat skogens sociala värden som ”de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”. Dessa värden rör skogens betydelse för:

  • hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö
  • fritidsupplevelser, friluftsliv och turism
  • upplevelsevärden och sociala naturkvaliteter
  • estetiska värden
  • pedagogik och kunskap om skog och miljö
  • lek, samvaro och sociala relationer
  • intellektuell och andlig inspiration
  • identitet och kulturarv

Tätortsnära skog har högst sociala värden
Generellt sett har skog nära tätorter de högsta sociala värdena. Helt enkelt för att större delen av Sveriges befolkning bor i eller nära tätorter. Skogen nära städerna är alltså den som besöks mest till vardags. Vad människor föredrar för typ av skog kan förstås variera. Men undersökningar visar att människor i allmänhet tilltalas mest av skogar som har en variation i struktur, trädslag och ålder. Man vill gärna ha en viss fri sikt och kunna ta sig fram relativt obehindrat. En riktig naturskog med mycket lågor på marken i olika grad av förmultning är alltså inte det många helst väljer för sitt friluftande – även om det är precis vad många djur och växter vill ha. 

Ljudbilden har också betydelse för människors upplevelse av skogen. Forskning visar att människor störs av omgivningsbuller från till exempel trafik, i synnerhet på platser där man förväntar sig att det ska vara tyst, som i till exempel naturreservat. Naturljud som fågelkvitter, porlande vatten eller vindens prassel i ett lövverk är däremot sådant som människor uppskattar och också mår bra av att höra, enligt undersökningar.

Tätortsnära skogsbruk
Det finns olika sätt att anpassa skogsbruket i områden som är viktiga för friluftslivet. Det kan handla om att informera och föra dialog med närboende inför planerade skogsbruksåtgärder. Det kan också handla om att estetiskt anpassa skogsbruksåtgärder till landskapet eller att göra välbesökta områden mer tillgängliga genom skyltning och via andra informationskanaler.

Rent praktiskt kan det innebära att inte kalavverka vid föryngringsavverkning utan lämna kvar ett antal träd eller välja en hyggesfri skötselmetod om det är lämpligt, att hålla stigar fria från ris, röja fram en trevlig utsikt eller att använda småskalig teknik istället för stora maskiner till exempel när virke ska transporteras ut från skogen. Vissa skogsägare, som en del kommuner, väljer till exempel att anlita entreprenörer med hästekipage för att köra ut virke. Det kostar generellt sett mer än maskinell utkörning men har fördelen att det är mycket skonsamt mot marken, miljövänligt och tyst. Dessutom tycker nog de flesta, barn som vuxna, att det ser trevligt ut. 

Läs mer om hänsyn till friluftslivet vid olika sköteslåtgärder på webbtjänsten Skogskunskap, t.ex.:

Hänsyn till friluftslivet vid röjning (Skogskunskap)

Hänsyn till friluftslivet vid gallring (Skogskunskap)

 

Tips på länkar som rör skogens sociala värden

Friluftsliv - hitta ut i Sveriges skogar 
Information om alla Sveaskogs ekoparker från norr till söder 

Besök Holmens s.k. kunskapsskogar
Hitta till SCA:s mångfaldsparker
Hitta värdefulla skogsområden och kulturlämningar i hela landet med Skogens Pärlor (Skogsstyrelsen)
Lite tips för skogsutflykten här på SkogsSverige

Turism med skogen som bas 
Läs om naturturism och ekoturism här på Skogssverige

Undervisning/utomhuspedagogik
Forskning visar att undervisning ute ger bättre resultat och skogen är ett utmärkt klassrum.   

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter som bedrivs på skolans villkor.

Skogen i Skolan
Hos Naturskoleföreningen hittar du uppgifter om landets alla Naturskolor

Hälsa, välbefinnande och livskvalitet
Många människor upplever att de mår bra av att vistas i naturen. Senare tids forskning har också visat ett tydligt poitivt samband mellan människors hälsa och vistelse i naturmiljöer. Forskning om skog och hälsa bedrivs till exempel vid SLU:  

Skog och Hälsa inom forskningsprogrammet Future Forests vid SLU
Alnarps rehabiliteringsträdgård vid SLU

Källor/Läs mer:

Skogsskötselserien - skogsskötsel för friluftsliv och rekreation (2016), Skogsstyrelsen m.fl. (bara på webben)
Lundqvist, S. & Johnson, L. (red) (2014) ”Skogens sociala värden – forskningen visar vägen”.  Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet
Skogsstyrelsen (2013) ”Skogens sociala värden – en kunskapssammanställning”, Meddelande 9:2013, Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen (2004) ”Vår tätortsnära natur – en bok om förvaltning och skötsel”, Jönköping, Skogsstyrelsens förlag

 
Uppdaterad: