Skogens sociala värden

Glada barn i skogen
Skogens många värden
Skogen är en betydande del av det svenska landskapet som många använder för rekreation och naturupplevelser. För många människor är det ovärderligt att kunna vara ute i skogen och njuta av vacker natur, jaga, fiska, sporta, plocka bär och svamp eller helt enkelt bara vara i skogens tystnad.

Enligt skogspolitiken miljömål ska ”skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden värnas.” På senare tid har också skogens sociala värden lyfts upp tydligare på agendan, vid sidan av ekonomiska och ekologiska värden.

Vad menas med skogens sociala värden?
Skogsstyrelsen (2013) har definierat skogens sociala värden som ”de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”. Dessa värden rör skogens betydelse för:

  • hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö
  • fritidsupplevelser, friluftsliv och turism
  • upplevelsevärden och sociala naturkvaliteter
  • estetiska värden
  • pedagogik och kunskap om skog och miljö
  • lek, samvaro och sociala relationer
  • intellektuell och andlig inspiration
  • identitet och kulturarv

Tätortsnära skog har högst sociala värden
Generellt sett har skog nära tätorter de högsta sociala värdena. Helt enkelt för att större delen av Sveriges befolkning bor i eller nära tätorter. Skogen nära städerna är alltså den som besöks mest till vardags. Vad människor föredrar för typ av skog kan förstås variera. Men undersökningar visar att människor i allmänhet tilltalas mest av skogar som har en variation i struktur, trädslag och ålder. Man vill gärna ha en viss fri sikt och kunna ta sig fram relativt obehindrat. En riktig naturskog med mycket lågor på marken i olika grad av förmultning är alltså inte det många helst väljer för sitt friluftande – även om det är precis vad många djur och växter vill ha. 

Ljudbilden har också betydelse för människors upplevelse av skogen. Forskning visar att människor störs av omgivningsbuller från till exempel trafik, i synnerhet på platser där man förväntar sig att det ska vara tyst, som i till exempel naturreservat. Naturljud som fågelkvitter, porlande vatten eller vindens prassel i ett lövverk är däremot sådant som människor uppskattar och också mår bra av att höra, enligt undersökningar.

Tätortsnära skogsbruk
Det finns olika sätt att anpassa skogsbruket i områden som är viktiga för friluftslivet. Det kan handla om att informera och föra dialog med närboende inför planerade skogsbruksåtgärder. Det kan också handla om att estetiskt anpassa skogsbruksåtgärder till landskapet eller att göra välbesökta områden mer tillgängliga genom skyltning och via andra informationskanaler.

Rent praktiskt kan det innebära att inte kalavverka vid föryngringsavverkning utan lämna kvar ett antal träd eller välja en hyggesfri skötselmetod om det är lämpligt, att hålla stigar fria från ris, röja fram en trevlig utsikt eller att använda småskalig teknik istället för stora maskiner till exempel när virke ska transporteras ut från skogen. Vissa skogsägare, som en del kommuner, väljer till exempel att anlita entreprenörer med hästekipage för att köra ut virke. Det kostar generellt sett mer än maskinell utkörning men har fördelen att det är mycket skonsamt mot marken, miljövänligt och tyst. Dessutom tycker nog de flesta, barn som vuxna, att det ser trevligt ut. 

Gemensam vägledning behövs för skogens sociala värden
Regeringen bör ge Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen i uppdrag att gemensamt ta fram en vägledning för skogens sociala värden och tätortsnära natur. Målgrupper:  kommuner och länsstyrelse samt regioner. Det skriver Skogsstyrelsen i mars 2018 i rapporten ”En analys av styrmedel för skogens sociala värden (2018/7)”. Där diskuteras hur skogssektorns befintliga verktyg kan användas för att bevara och utveckla skogens sociala värden. I regeringsuppdraget ingick att analysera och vid behov utveckla styrmedel. Uppdraget har genomförts i samverkan med bland andra Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket samt organisationer, företag och andra berörda myndigheter. Skogsstyrelsens övergripande slutsats är att det finns problem i målen för skogens sociala värden. Målen är vaga, fördelade på olika politikområden och myndigheter. Därmed försvåras implementeringen av kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel. I arbetet med uppdraget har det därför varit svårt att analysera och ge förslag på förändringar i dagens åtgärder och styrmedel eftersom det är oklart vad dessa ska styra mot. En annan slutsats är att skogar med sociala värden ofta får stå tillbaka och försvinner till förmån för annan markanvändning.

Skogsstyrelsen avser att tillsammans med relevanta myndigheter göra en bred uttolkning och konkretisering av nuvarande politiska mål för skogens sociala värden. Ett annat förslag är att regeringen i framtiden i större utsträckning bör rikta uppdrag med översyn av åtgärder och styrmedel kopplat till efterfrågan på skogens sociala värden. Att få fler medborgare att vistas i skog och natur skulle ge mycket stora samhällsekonomiska vinster i form av bättre folkhälsa etc.

Skogforskprojekt med EU-stöd
Med stöd av EU-pengar utvecklar Skogforsk ett beslutsstöd för skogsskötsel med hänsyn till skogens sociala värden. Beslutsstödet bygger på samlade fakta, praktiska råd, checklistor, kunskapstest och filmer. Allt samlas i modulen ”Skogens sociala värden”. Syftet med modulen är att ge skogsägare, skogliga rådgivare och andra skogligt intresserade konkreta råd, fakta och inspiration i både text, bild och film så att skogsbruket kan ta bättre hänsyn till sociala värden, mångbruk och renskötsel.

Läs mer om hänsyn till friluftslivet vid olika sköteslåtgärder på webbtjänsten Skogskunskap, t.ex.:

Skogssektorns målbilder för hänsyn till friluftslivet

Hänsyn till friluftslivet vid röjning (Skogskunskap)

Hänsyn till friluftslivet vid gallring (Skogskunskap)

Tips på länkar som rör skogens sociala värden

Friluftsliv - hitta ut i Sveriges skogar 
Besök Holmens s.k. kunskapsskogar
Hitta till SCA:s mångfaldsparker
Hitta värdefulla skogsområden och kulturlämningar i hela landet med Skogens Pärlor (Skogsstyrelsen)
Lite tips för skogsutflykten här på SkogsSverige

Turism med skogen som bas 
Läs om naturturism och ekoturism här på Skogssverige

Undervisning/utomhuspedagogik
Forskning visar att undervisning ute ger bättre resultat och skogen är ett utmärkt klassrum.   

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter som bedrivs på skolans villkor.

Skogen i Skolan
Hos Naturskoleföreningen hittar du uppgifter om landets alla Naturskolor

Hälsa, välbefinnande och livskvalitet
Många människor upplever att de mår bra av att vistas i naturen. Senare tids forskning har också visat ett tydligt poitivt samband mellan människors hälsa och vistelse i naturmiljöer. Forskning om skog och hälsa bedrivs till exempel vid SLU:  

Skog och Hälsa inom forskningsprogrammet Future Forests vid SLU
 

Källor/Läs mer:

Skogsskötselserien - skogsskötsel för friluftsliv och rekreation (2016), Skogsstyrelsen m.fl. (bara på webben)
Lundqvist, S. & Johnson, L. (red) (2014) ”Skogens sociala värden – forskningen visar vägen”.  Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet
Skogsstyrelsen (2013) ”Skogens sociala värden – en kunskapssammanställning”, Meddelande 9:2013, Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen (2004) ”Vår tätortsnära natur – en bok om förvaltning och skötsel”, Jönköping, Skogsstyrelsens förlag

 
Uppdaterad: