Anlägga ny skog

Dags att anlägga ny skog

Det skogliga föryngringsarbetet pågår varje år. Planeringen bör ha startat upp året före eftersom plantor ska beställas i god för att du ska kunna få dem i tid. Det handlar ju om mer än 300 miljoner plantor som producerats föregående sommar/höst som under vintern ska distribueras ut över SkogsSverige under en kort men intensiv period. (se nedan).

Under år 2000 och 2001 levererades drygt 320 miljoner plantor för användning i Sverige och en ökning har skett inom alla trädslag utom tall, som ligger kvar på samma nivå som 1999. Under 2007 levererades sammanlagt 367 miljoner plantor. 2009 anger Skogsstyrelsen att totalt 380 miljoner plantor satts ut. Skogsstyrelsen bedömer att 80-85 procent av plantorna är av svensk härkomst.

Trädslag Antal plantor 2009 Procentuell andel
Gran 227 000 000 59,7 %
Tall 127 000 000 33,2 %
Övriga barrträd 23 000 000 6,1 %
Lövträd 3 500 000 1 %

Var kommer fröet ifrån?
Fortfarande plockas kottar ute i skogen och levereras till Plantskolor för klängning. Det lönar sig dock inte att plocka kott varje år överallt. Det beror på att fröets grobarhet varierar mellan åren och mellan regioner. Skogforsk i Sävar, Västerbotten upprättar årligen prognoser för fröets grobarhet över hela landet.

Till Fröservice i Sävar
Fröplantager har anlagts i större skala de senaste decennierna. I plantagerna har man odlat träd som härstammar från plusträd i skogen. Speciellt goda avkommor har korsats med varandra med syfte att renodla goda egenskaper. Deras avkommor kan förenklat sägas ha blivit stommen till fröplantagerna. (ett plusträd kännetecknas av t.ex god tillväxt, god stamform, rak, finkvistig, resistens mot sjukdomar). Man är mycket noga med att hålla isär provenienserna (se nedan), så att pollen från träd härstammande från ett helt annat klimatläge inte får befrukta träd från ett annat. Detta positiva urval (förädling) har visat sig ge träd med ökad tillväxt och högre överlevnad, speciellt i utsatta klimatlägen. 

Läs Fakta Skog (nr 2, 2008) om fröplantager

Tänk på proveniensen
Valet av proveniens eller härkomst kan vara nästan lika viktigt som trädslagsvalet. En viss förflyttning från ursprungsorten till skogsodlingsplatsen kan vara gynnsam med hänsyn till plantornas överlevnad, tillväxt och virkeskvalitet. I Norrland bör tall flyttas någon breddgrad söderut eller från högre till lägre höjd över havet, dvs. från ett kärvare klimatläge. I södra och mellersta Sverige behöver tall i regel ingen förflyttning men det kan vara önskvärt av kvalitetsskäl. Granen flyttas norrut i hela landet. Gran från Östeuropa, ofta Lettland eller Vitryssland, kan med fördel användas i södra och mellersta Sverige. Dessa granprovenienser skjuter årsskott sent och passar därför bra där det är risk för vårfrost. För vidare information hänvisas till Skogsstyrelsens förflyttningsmallar.

Det är alltså proveniensen, dvs. plantornas härkomst, som är viktig. Var plantorna drivs upp är av liten betydelse för plantornas egenskaper när de sedan planteras ut i fält. Plantskolans belägenhet bestäms mer av praktiska skäl som t.ex. lämplig mark, låg frostrisk och bra geografisk belägenhet.

Lite repetition om skogens anläggningsskede
Anläggningsskedet av ett bestånd är de första 10-15 åren efter en avverkning. Under denna period kan två olika typer av åtgärder komma i fråga, hyggesbehandling och föryngringsåtgärder.

Hyggesbehandlingen syftar till att göra marken förberedd för föryngringen. Olika typer av hyggesbehandling är hyggesrensning, hyggesbränning eller maskinell markberedning.

Föryngringsåtgärderna indelas i naturlig föryngring och kulturföryngring. Kulturföryngringen innebär plantering eller sådd och den naturliga föryngringen innebär självsådd (beståndsföryngring).

Inventera dina plantor
Man bör inventera sina föryngringar efter en vinter för att se till att tillräckligt många plantor överlevt. Lättast att plantinventera är när det ligger ett tunt snötäcke på hygget. Då syns plantorna tydligt mot den vita snön.

Mer fakta om ...
I kunskapssystemet Kunskap Direkt hittar du mer information om:

Föryngringsmetoder - en översikt (Skogskunskap)

Plantval - ett verktyg för att välja rätt plantmateriakl (Skogskunskap)

Fakta från SLU om snytbaggen (som också gillar plantor)

Besvarade frågor om skogsodling
Nedan hittar du exempel på frågor om föryngring av skog som vi har svarat på i SkogsSveriges frågelåda. Det finns många fler besvarade frågor.

Besvarade frågor om skogsodling.

Du kan själv söka i frågelådan här

Välj föryngringsfrågor i fältet sökning på kategori. Klicka på rullningslisten och välj önskad kategori så får du säkert fram en hel mängd frågor och svar. Lycka till!

Uppdaterad: