Vegetationsregioner

Karta

Vegetationsregioner - skogliga storekosystem

Sverige består av ett antal vegetationsregioner där det växer olika typer av träd beroende på miljö och växtzon.

Fjällregionen utgörs av trädlösa fjällområden.

Fjällbjörksregionen bildar ett ganska väl avgränsat bälte från fjällbarrskogen upp till kalfjället.

Norra barrskogsregionen, eller den boreala regionen ingår i det barrskogsbälte som på nordliga breddgrader bildar landmiljön runt jordklotet. I Ryssland kallas den för taiga. Denna region domineras av barrträd. De lövträd som förekommer är till övervägande del björk, asp och sälg. En särprägel för regionen är att den har många och stora myrområden.

Södra barrskogsregionen, eller den boreo-nemorala regionen, har som sydvästgräns den naturliga utbredningen för gran, dvs den gräns granen hade nått i sin utbredning söderut innan vi satte igång med de omfattande granplanteringarna i södra Sverige. Tall och gran dominerar regionen men på bördiga marker finns eller har i sen tid funnits många bestånd med bok, ek, ask och alm.

Södra lövskogsregionen, eller den nemorala regionen, karakteriseras av bok- och ekbestånd, men bestånd med andra lövträd förekommer också allmänt. Ursprungligen saknades gran i den här regionen. Som en följd av upprepade bränningar och hårt bete bredde under 1800-talet stora ljunghedar ut sig inom regionens magrare områden. Större delen av dessa är idag bevuxna med planterad barrskog.

Källa: "Skogsmarkens ekologi" J-E Lundmark 1986
 

Nyfiken på världens stora skogliga ekosystem, eller vegetationsregioner?

Läs mer om världens skogar här på SkogsSverige!

Uppdaterad: