Den svenska skogen

Svensk skog

 

Två tredjedelar av landet är täckt av skog

Det mesta av den svenska skogen ingår i det barrskogsbälte som sträcker sig runt hela norra halvklotet. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark. Av dessa är cirka 23 miljoner hektar så kallad produktiv skogsmark - dvs mark som producerar minst 1 skogskubikmeter per hektar och år.

Läs mer om Sveriges vegetationsregioner

Det totala virkesförrådet på all mark i Sverige har ökat stadigt sedan första hälften av 1900-talet och ligger idag på drygt 3 400 miljoner m3sk. Det motsvarar en ökning med drygt 109 procent på 90 år. Över 80 procent av det totala virkesförrådet består av barrträd, ganska jämnt fördelat på gran och tall. Av lövträden är björken vårt vanligaste trädslag. Sedan mitten av 1990-talet har andelen lövträdsdominerad skog ökat i alla landsdelar, förutom i norra Norrland. För landet som helhet har andelen skog som domineras av lövträd ökat med 35 procent mellan 1985 till 2012 (Skogsdata 2016).

Skogen i Sverige ägs till cirka 50 procent av enskilda skogsägare – närmare 330 000 privatpersoner i landet äger skog. Runt 25 procent av skogen ägs av privata aktiebolag, runt 15 procent av statligt ägda Sveaskog AB och resterande av övriga allmänna och privata ägare.

Läs om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

Statistik om skog och skogsbruk i Sverige

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om skogarnas tillstånd och förändring. Genom Riksskogstaxeringen inventeras landets skogar kontinuerligt. Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering där provytor inventeras och utgör underlag för skattningar av arealer och virkesvolymer. Resultat från Riksskogstaxeringen hittar du bland annat här:

Officiell statistik om skog - Riksskogstaxeringens ingångssida 

Skogsdata - årlig publikation från Riksskogstaxeringen med aktuella uppgifter om de svenska skogarna
TaxWebb - Riksskogstaxeringens interaktiva redovisningssystem med sökfunktion

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för officiell statistik inom områdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. 

Till Skogsstyrelsens statistik

ArtDatabanken samlar data och kunskap om biologisk mångfald, bland annat i skogsekosystem.

 

Kartdata över skogen i Sverige
 

SLU Skogskarta - aktuella kartdata över skogsmarken
Skogsdataportalen - en metadataportal med möjlighet att söka, utforska och ladda ner geografiska data producerade av Skogsstyrelsen
Skogens pärlor - karttjänst från Skogsstyrelsen som visar värdefulla skogsmiljöer i landet
 


 

 

Uppdaterad: