Om hyggesfritt skogsbruk

Bokskog på Omberg

 

Det här är hyggesfritt skogsbruk

Trakthyggesbruket är det helt dominerande skogsbrukssättet i Sverige sedan 1950-talet. Men intresset för skogsbruksmetoder som innebär att man inte behöver ta upp hyggen har ökat på senare tid. 

Hyggesfritt skogsbruk är inte en specifik metod utan ett begrepp för skogsbruksmetoder som innebär att skogen aldrig kalavverkas som vid trakthyggesbruk. Istället avverkas träden genom någon form av selektiv avverkning, det vill säga man väljer ut vissa träd för avverkningMarken har då ständigt ett skogsbildande trädskikt och skogen kommer att bestå av träd i olika åldrar och storleksklasser.

Föryngring av skogen sker i huvudsak genom att träden självsår sig efter hand. Det innebär att hyggesfria metoder normalt fungerar bäst i skog som domineras av trädslag som klarar att gro och växa upp i skuggan av ett existerande trädskikt, så kallade sekundärträdslag. Bland de svenska trädslagen är gran och bok exempel på utpräglade sekundärträdslag.

Läs mer om hyggesfritt skogsbruk, olika hyggesfria metoder och vilka typer av skog som kan lämpa sig för sådana metoder i:

Skogsstyrelsen om hyggesfritt skogsbruk

Skogskunskap om hyggesfritt skogsbruk (Skogsforsk m.fl.)

Skogsskötselserien: "Blädningsbruk", Skogsstyrelsen m.fl.

Skogsskötselserien: "Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation", Skogsstyreslen m.fl.

Uppdaterad: