Fakta om skog

Hållbart skogsbruk

 

Kort och gott om den svenska skogen
Fördubblat skogsförråd på 100 år

  • Det totala virkesförrådet i Sverige har ökat kraftig sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar blev tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick det totala virkesförrådet till 1658 miljoner m³sk (skogskubikmeter) för att idag uppgå till 3533 miljoner m³sk. Det motsvarar en ökning med 213 procent.
  • Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar, enligt Riksskogstaxeringen. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar, alltså 69 procent av landarealen.
  • Av den totala skogsmarksarealen räknas 23,6 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Det är 58 procent av landarealen. Därav återfinns cirka 1,0 miljoner hektar inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden. Med produktiv skogsmark menas mark som producerar mer än 1 m³sk per hektar och år. 
  • Den totala tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark (undantaget produktiv skogsmark i formellt skyddade områden) är cirka 119 miljoner m³sk per år (Riksskogstaxeringen, år 2019).
  • Vid utgången av år 2018 omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,3 miljoner hektar, vilket motsvarar 9 procent av Sveriges hela skogsmark. Av dessa var nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets hela produktiva skogsmark. 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.
  • Avverkningsvolymen, såväl i absoluta mått som i volym per hektar, är högst i Götaland och lägst i norra Norrland. Enligt Riksskogstaxeringen låg den årligen avverkade volymen under avverkningssäsongerna 2012/13-2016/17 på cirka 80 miljoner m³sk. Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen (60 procent). Arealmässigt är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden (årligen 313 000 hektar), följt av röjning (255 000 hektar) och slutavverkning (187 000 hektar).
  • Gran svarar för 55 procent av den avverkade volymen. Detta kan jämföras med granens andel av det levande virkesförrådet som är 41 procent. Tall utgör 33 procent av den avverkade volymen, något lägre än trädslagets andel av det levande virkesförrådet (39 procent). Resterande avverkad volym utgörs av lövträd (12 procent).
  • Antalet anställda inom skogsnäringen är ungefär 70 000 personer totalt (Skogsindustrierna, 2019).
  • Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10-12 procent (Skogsindustrierna, 2019).
  • Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare (närmare 330.000 personer). En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna ägare. Den största markägaren är Sveaskog AB som ägs av staten med cirka 15 procent av all svensk skog.

Svensk skog är en förnybar resurs som kan bidra både till ett mer hållbart och kretsloppsanpassat Sverige och en klimatsmartare värld. Men det förutsätter att skogen även fortsättningsvis brukas på ett hållbart och klokt sätt.

På nedan angivna sidor har vi mer i detalj redovisat fakta kring den svenska skogen och om hur skogen brukas. Du hittar till exempel länkar till källor för statistik om tillståndet i skogen och fakta om skogens ekosystemtjänster, sociala värden och hur skogsägandet ser ut i landet. För dig som är skogsägare har vi samlat länkar till information som du kan ha nytta av. Och inte minst - här hittar du fakta om fantastiska träd!

Fantastiska träd

Hållbart skogsbruk
Skogens ekosystemtjänster
Skogens sociala värden

Skogsbrand

Skogshistoria

Vem äger Sveriges skogar?

Världens skogar

 

Statistik om skog och skogsbruk i Sverige

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om skogarnas tillstånd och förändring. Genom Riksskogstaxeringen inventeras landets skogar kontinuerligt. Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering där provytor inventeras och utgör underlag för skattningar av arealer och virkesvolymer. Resultat från Riksskogstaxeringen hittar du bland annat här:

Officiell statistik om skog - Riksskogstaxeringens ingångssida 

Skogsdata - årlig publikation från Riksskogstaxeringen med aktuella uppgifter om de svenska skogarna
TaxWebb - Riksskogstaxeringens interaktiva redovisningssystem med sökfunktion

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för officiell statistik inom områdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. 

Till Skogsstyrelsens statistik

ArtDatabanken samlar data och kunskap om biologisk mångfald, bland annat i skogsekosystem.

 

Kartdata över skogen i Sverige

SLU Skogskarta - aktuella kartdata över skogsmarken

Skogsdataportalen - en metadataportal med möjlighet att söka, utforska och ladda ner geografiska data producerade av Skogsstyrelsen
Skogens pärlor - karttjänst från Skogsstyrelsen som visar värdefulla skogsmiljöer i landet
 

Vill du ha en snabbintroduktion till skogsbruket i Sverige?

Basfakta om skogen och skogsbruket - en lärobok från Skogen i Skolan.
Till "Boken  om skogen"

Boken om skogen

Se film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik till FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio +20).
"Hållbart skogsbruk - den svenska modellen"

Sveaskog har tagit fram en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Här hittar du också mer fakta och faktablad om det svenska skogsbruket.
Till Sveaskogs sajt "Skogsbruk, på ren svenska"

På Skogsstyrelsens webb hittar du aktuella filmer som Skogsstyrelsen producerat, sorterade under olika ämnesområden som miljöhänsyn i skogsbruket, skog och klimat och skogens sociala värden.
Till Skogsstyrelsens filmer 

Se kortfilm om den svenska skogens historia och hur framtiden kan se ut för skogen och skogens produkter år 2050. Filmen är framtagen av Skogsindustrierna.
"Den svenska skogens historia"

Nyfiken på vilka utbildningar som kan leda till jobb i skogsbranschen?
Läs om utbildningsvägar inom skog & skogsindustri här på SkogsSverige

Läs mer om Sveriges vegetationsregioner

Läs om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

 

 

 

Uppdaterad: