Olika kubikmetrar inom skogsbruk

Skogsbruket innehåller en mängd mått som kan vara lite förvirrande för den ovane.

Nedan finner du en förklaringar till de vanligaste begreppen. Den grundar sig på den populära Praktisk Skogshandbok som utgetts av Sveriges Skogsvårdsförbund, nuvarande Föreningen Skogen.

Se även omföringstabell, samt uppgifter om vad virke väger.

Skogskubikmeter (m3sk)
Är ett mått på stående skog med vilket avses all stamved ovanför stubben (ovanför fällskäret). 1 % av trädets längd beräknas ligga under fällskäret. Måttet används vid inventering och taxering av skog t.ex när man vill få ett grepp om hur mycket skog som står på en given areal

Kubikmeter fast mått på bark (m3f pb)
Är ett mått som anger vedvolym plus bark på kapade och kvistade stockar. För ved är det mest riktigt att räkna med m3f pb eftersom barken har ett högt bränslevärde.

Kubikmeter fast mått under bark (m3f ub)
Massaved säljs i måttet ( m3f ub), Med fasta mått menas massiv vedvolym, luften mellan stockarna borträknad. 

Massaved säljs som regel, i standardlängden 3 meter (södra Sverige) eller fallande längd, 3 - 5,5 meter (norra Sverige).
 

Vedtrave

Kubikmeter travat (m3t)

Är ved i 3-meterslängd eller fallande längd ("långved") säljs ofta i travat mått (m3t – "löst mått"). När man talar om travat mått avses, som regel, på bark. Frakt av timmer och massaved bedöms i travat mått. Man räknar då med en vedvolym % (fast volym) som beror på det travade virkets grovlek och trädslag. Lövträ har lägre fastvolym än barrträ. Klen diameter, krokig ved, slarvig travning, avverkningsrester och snö eller rotben i traven medför lägre fastvolymen i traven.

En timmerbil med tre travar (paket) har med sig 55-60 m3t. Volymen varierar efter ovan nämnda faktorer. Man får framföra 60 ton på våra större vägar. Eftersom bilen med utrustning väger 18-19 ton innebär det att man kan lasta c.a 40 ton virke för att inte överstiga totalvikten 60 ton. 

virkesmätning

Kubikmeter toppmätt under bark (m3 to)

Sågtimmer mäts in toppmätt. Med det menas att man utgår ifrån toppändans diameter under bark som bildar en cylinder genom hela stocken. Mätningen görs 10 cm innanför toppen. Anledningen till detta är att sågverket vill få ut en maximalt stor rakkantad planka ur den runda stocken oftast två plankor i centrum, (centrumutbytet) samt eventuellt en till två sidobrädor. I timmerprislistorna anges priset per m3 to.

Resten av veden det vill säga det som ligger utanför toppcylindern blir flis som säljs till massaindustrin eller eldas upp.

Kubikmeter stjälpt mått (m3s)
Flis mäts in som m3s, stjälpt eller löst mått. Nuförtiden väger man ofta flisen och beräknar torrsubstanshalten genom provtagning i lasset. Flistransportörer räknar med stjälpt mått när de lastar sina fordon.

Ett fullstort flisekipage lastar ca 120-130 kubikmeter stjälpt mått.

Några frågeställningar om vedtravar
Definition eller praxis avseende kubikmeter ved?
Stapla ved

Fakta om virkesmätning
I stort sett allt leveransvirke vid sågverk och skogsindustrier mäts av det medlemsägda företaget Biometria som ansvarar för att mätningen utförs på ett likformigt sätt. Virkesmätarna står fria i förhållande till både säljare och köpare. 

Se länk om virkesmätning

 

Uppdaterad: