Särskilda regler för avverkning på större fastigheter - var går gränsen, 50 eller 100 ha?

L-P
Bo Leijon

50 eller 100 ha? Har hört talas om att det finns särskilda regler för skogsfastigheter med 50/100 ha. Bl.a skall det finnas olika regler vid avverkning, t.ex om skiftet är mindre än 50/100 ha så skulle man ha större frihet "hur" mycket man kan avverka. Jag är osäker om det är 50 eller 100 ha som gäller. Iallafall så ändrades detta för ett antal år sedan, men om det var från 100 till 50 ha eller tvärtom vet jag inte. Kan Ni klargöra vad som gäller ?

Det är 50 ha som gäller, det framgår av Skogsvårdsförordningens 12§.

Följande är saxat ur ett e-brev från Per Kjellin på Skogsstyrelsen med anledning av din fråga: "Ändringen från 100 till 50 ha gjordes hösten 1997 och orsakade svårigheter för många skogsägare som inte hade några klipparplaner. Skogsstyrelsens författningssamling 1993:2 är ändrad flera gånger så där står varken 100 eller 50 ha numera eftersom denna regel framgår av förordningen. Tyvärr finns ingen komplett och uppdaterad omgång av föreskrifterna på vår hemsida just nu, men den kommer".

Vad man får och inte får som skogsägare regleras bl a i Skogsvårdslagen, Skogsvårdsförordningen och i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen.

I Skogsvårdsförordningens 12§ står: "På brukningsenheter större än 50 hektar skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år".

Skogsvårdsstyrelsen får dock medge undantag av skogliga skäl (rationella avverkningar i samverkan mellan fastighetsägare) eller för att möjliggöra större investeringar på brukningsenheten. Förordningen motverkar att s k "klippare" kan avverka alltför stora skogsområden i ett svep.

För brukningsenheter större än 1 000 hektar skogsmark får Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om hur stor del av skogsmarksarealen som årligen eller under andra perioder får avverkas.

Med brukningsenhet menas normalt den skogsmark som tillhör samma ägare och ligger inom en och samma kommun.

0
Publicerad: