Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Ny WWF-rapport: Svensk politik hotar skogens biologiska mångfald

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Idag, den 4 september, släpper Världsnaturfonden WWF en ny rapport som pekar på att skogens arter och ekosystemtjänster står på spel. Om inte politiker agerar kraftfullt för att vända den negativa utvecklingen riskerar det att slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt. / WWF
  Läs mer
 • Skogsindustrierna: Bra svensk strategi för cirkulär ekonomi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsindustrierna är positiva till regeringens strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi. Den presenterades mitt under sommaren efter en överenskommelse med C och L. "Det är mycket som behöver hanteras inom EU och inte på nationell nivå, för att inte skapa handelshinder och motverka en global omställning", säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Analys skogsfond Baltikum: "Fortsätter leverera enligt investeringsplanen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Målsättning för bolaget är att uppnå en genomsnittlig netto-avkastning på portföljen om 7–9 procent på årsbasis. Ett antal faktorer ligger till grund för att bolaget ska kunna nå denna avkastning. / Aktiespararna
  Läs mer
 • Så vill de förändra direktiven till Sveaskog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Tre socialdemokratiska riksdagsledamöter från Kalmar län vill att Sveaskog ändrar i förvaltningen av sina två ekoparker Böda och Hornsö i länet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Marknadsläget för skogen och skogsindustrin

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Digital skogskväll med Danske Bank, den 7 september kl. 19:00. Lyssna på och chatta med våra experter när vi släpper senaste kvartalsanalysen Skog & Ekonomi. / Danske Bank
  Läs mer
 • Landsbygdsminister Jennie Nilsson tar del av Skånsk skogsstrategi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skånsk skogsstrategi är ett led i att regionalisera det nationella skogsprogrammet. Den vilar på fyra huvudområden; innovation, miljö, rekreation och produktion. En bärande princip för strategin är att dessa knyts samman så att en gemensam väg framåt är möjlig, grundad på samsyn och dialog. Denna eftersträvade dialog, nu och i framtiden, utgör huvudbudskap för lanseringseventet den 25 augusti 2020 som landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar digitalt vid. / Näringsdepartementetl
  Läs mer
 • Svenska Trädbränsleföreningen: Fullt fokus på EUs styrmedel

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  EUs olika initiativ om förnybar energi tenderar att bli alltmer svåröverskådliga och illa koordinerade. Det behövs enklare och effektivare styrmedel. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Urstark skogsekonomi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den svenska skogsekonomin mår bättre än på 20 år. Den viktigaste faktorn för att det går bra nu är den generella höga konjunkturen i världen. Men även den nya synen på skogsbruk, som en del av en grön revolution och en ökad användning av förpackningar påverkar positivt. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Regeringen beslutar om ytterligare en coronasatsning på lantbruksuniversitetet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Gigantiskt digitalt hållbarhetsmöte i Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I början av juli skapar LRF hållbarhetshistoria. Då håller det svenska lantbruket världens troligen största digitala hållbarhetsmöte. LRF hoppas på upp emot 25 000 deltagare. – Jord- och skogsbruket måste ta ledningen i hållbarhetsdebatten. Vi har det helhetsperspektiv och den kunskap som behövs för att lyfta debatten. Den gröna framtiden ligger bokstavligen i våra händer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. / LRF
  Läs mer

Sidor