Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Insändare. ”Förbjud avverkning i skog som inte kalhuggits”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  INSÄNDARE. Skogsindustrin är på väg att ta död på det sista som återstår av biologisk mångfald i de svenska skogarna. Nu måste vi förbjuda avverkning på marker som ännu inte kalhuggits, skriver jägmästaren Peter Lindgren. / DN
  Läs mer
 • Nationella innovationsrådet och BizMaker i möte om skog och digitalisering

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 30 september medverkar BizMaker vid Nationella innovationsrådets regionala möte med fokus på Västernorrland. Mötet leds av statsministern och deltar gör även näringsministern och digitaliseringsministern. – Att mötet denna gång handlar om Västernorrland är på grund av våra två främsta styrkeområden, skog och digitalisering, säger Matts Nyman, vd. / BizMaker
  Läs mer
 • Förenklingsfokus i skogssektorn

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar för att förebygga skador på lång sikt är avgörande för att skogen ska ge en stabil avkastning och bli en grundbult i utvecklingen av svensk bioekonomi. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kr från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • ”Facken skönmålar det ekonomiska läget”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inte ens i slutet av nästa år kommer svensk ekonomi vara tillbaka på produktionsnivån före krisen. Vi ser därför allvarligt på de lönekrav facken ställer, skriver arbetsgivarna inom industrin i en replik. / Svd
  Läs mer
 • Konkurrenskraft och återstart med forskning, innovation och investeringar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I höstbudgeten föreslår därför regeringen ökad finansiering till Vinnova, RISE och Business Sweden för insatser som bidrar till att återstarta Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • En kraftigt tudelad virkesmarknad i höst

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I höst kan vi se framför oss en oerhört underlig virkesmarknad. Å ena sidan har vi ett rally på trävarumarknaden vilket gör att många sågverk kommer att jaga timmer i höst. Å andra sidan ser vi ett massavedsberg som växer hos industrin i spåren av det kraftiga tryckpappersfallet och pressade massapriser. / Skog & Ekonomi, Danske Bank
  Läs mer
 • Stora satsningar på gröna näringar i budget 2021

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Budgetpropositionen för 2021 innehåller stora satsningar för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Näringsministern och arbetsmarknadsministern besöker Sundsvall

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Näringsministern och arbetsmarknadsministern börjar med att besöka SCA, där de träffar fackliga representanter samt företagsledning med anledning av den senaste tidens varselbesked. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Sakråd och möten om översyn av rennäringslagstiftningen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringskansliet bjuder in till sakråd och möten i syfte att inhämta synpunkter och reflektioner om en översyn av rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektiv. / Regeringskansliet
  Läs mer

Sidor