Skogen i bioekonomin

Skogen i bioekonomin

Idag talas det mycket om behovet av bioekonomi, cirkulär ekonomi eller grön ekonomi. Enkelt uttryckt handlar det om att vi behöver kunna leva utan att förbruka jordens ändliga resurser, som till exempel olja. För det krävs en omställning till ekonomier som i högre grad bygger på förnybara råvaror istället för ändliga. Det krävs också att vi blir bättre på att återvinna och cirkulera material istället för att kassera. Och det är där skogen kommer in i bilden. För i princip allt som kan göras av olja kan nämligen göras av skogsråvara istället - som är både förnybar och återvinningsbar.

Sverige i likhet med många andra länder står inför stora samhällsutmaningar. Att hejda den globala uppvärmningen är en av dessa utmaningar. Vi behöver minska behovet av fossila råvaror för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till ett varmare klimat. På senare tid har begreppet bioekonomi, eller biobaserad ekonomi, använts allt mer - både inom politik, industri och forskning – för att beskriva den omställning som måste till. Många länder har utarbetat strategier för utveckling av en biobaserad ekonomi. Drivkrafterna kan vara flera, men ett hållbart nyttjande av naturresurser och en omställning till ett fossilfritt samhälle är ett uttalat syfte för många länder och aktörer.

 

Vad menas med bioekonomi?

Det finns ännu ingen allmänt etablerad definition av exakt vad bioekonomi innebär eller vad en sådan omfattar. Olika länder och organisationer använder lite olika definitioner och räknar in olika saker i bioekonomi. Begreppet används ibland för att helt enkelt beskriva en specifik sektor – alltså den del av en total ekonomi som är baserad på produktion av biomassa. Som jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring. Bioekonomi, eller biobaserad ekonomi, används också som ett framåtblickande koncept – och syftar då på utveckling av hela samhället till att bli mer baserat på biomassaresurser istället för fossila bränslen och material (SEI, 2016).

I EU:s innovationsstrategi för en bioekonomi i Europa beskrivs bioekonomi som produktion av förnybara biologiska resurser och deras omvandling till livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi. Bioekonomin inkluderar jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, produktion av livsmedel, massa och papper liksom delar av kemi-, bioteknologi- och energisektorerna (European Commission, 2012). 

Det svenska forskningsrådet Formas har beskrivit en biobaserad samhällsekonomi som en ekonomi som utgår från en hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer. Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi baserad på förnybara råvaror. Dessa råvaror bör vara producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

Större utmaningar enligt Formas i övergången till en biobaserad ekonomi är att ersätta fossila råvaror med biobaserade råvaror och dessutom att använda råvaran smartare och utveckla smartare produkter. Formas pekar också behovet av ändrade konsumtionsvanor och attityder till exempel när det gäller livsmedel och persontransporter (Formas, 2012). 

 

Skogen dominerar den svenska bioekonomin

Tillgången till vatten och mark som går att bruka är förstås en förutsättning för utveckling av ekonomier baserade på förnybara råvaror. Ramarna för en biobaserad samhällsekonomi sätts alltså av naturens begränsningar. För ett land som Sverige som täcks till två tredjedelar av skog är förstås skogen och skogsråvaran en bas i en bioekonomi. 
Idag domineras den svenska bioekonomin av skogsbruket och de produkter som skapas med skogen som råvara. Inte minst står bioekonomin för en betydande del av svensk export. I siffror har den svenska bioekonomin uppskattats stå för 7,1 procent av Sveriges totala förädlingsvärde och 22,9 procent av den totala varuexporten under år 2014 (Tillväxtanalys, 2016a). Att öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi är en prioriterad fråga för regeringen.

 

Skogsnäringen vill driva tillväxt i världens bioekonomi 

Med ett hållbart skogsbruk har skogen stora möjligheter att ännu mer än idag bidra till en hållbar samhällsutveckling. Branschorganisationen Skogsindustrierna gör en framtidssatsning och har presenterat sin vision om ett Sverige där skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Det handlar om att tänka innovativt kring hur landets skog kan användas smartare för att bidra till ett hållbart samhälle. Ett exempel är nya produkter från skogsråvara som kan ersätta oljebaserade produkter. Det forskas intensivt på nya användningsområden för skogsråvara och cellulosabaserad fiber. Bioplaster, aktiva material i smarta förpackningar, kolfiber från lignin för lättviktsmaterial och kompositmaterial med bioplaster och vedfiber är några exempel på möjliga användningsområden för vedens fiber. 

Men det handlar inte bara om biobaserade produkter. En utvecklad bioekonomi kan till exempel också ge fler människor möjlighet att bo och verka på landsbygden. Till skillnad från många andra branscher är produktion av bioråvara bundet till platsen, vilket gör att arbetstillfällen sprids ut geografiskt. Samtidigt kan skogen spela en viktig roll även i växande städer. Befolkningen växer och det kommer att behövas ännu fler bostäder. Vi kan välja att producera fler bostäder i förnybart, klimatsmart trä.

I skogsnäringens vision om en växande bioekonomi har alltså skogen huvudrollen. På webbplatsen Bioeconomics 2050 kan du utforska hållbara material och produkter som skogen kommer att kunna erbjuda i framtiden.

Till Bioeconomics 2050

Se kortfilmer från Skogsindustrierna om nya spännande saker som kan tillverkas med trä som råvara

Läs mer i Skogsindustriernas visionsskrift ”En hoppfull berättelse om framtid, hållbarhet och den svenska skogens alla möjligheter” 

Läs mer i LRF:s inspel ”Så når vi en biobaserad ekonomi”

 

Källor/Läs mer

European Commission (2012) Innovating for sustainable growth: A bioeconomy for Europe

Formas (2012) Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

LRF (2015) Så når vi en biobaserad ekonomi – ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

SEI (2016) Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalyser och möjliga framtider

Skogsindustrierna (2016) Skogsnäringens forskningsagenda

Skogsindustrierna (2015) En hoppfull berättelse om framtid, hållbarhet och den svenska skogens alla möjligheter

Tillväxtanalys (2016a) Den svenska bioekonomins utveckling – statistik och analys, Dnr: 2016:183

Tillväxtanalys (2016b) Bioekonomi – ett växande begrepp internationellt, Dnr: 2015:112

Uppdaterad: