EU & internationellt

Ingen EU-gemensam skogspolitik – men många beslut inom EU påverkar skogen

Vi lever i en globaliserad värld och det påverkar förstås både svensk politik och ekonomi. Sverige har ingått flera internationella överenskommelser som berör den nationella skogspolitiken och skogsbruket. Sedan 1995 är vi också en del av EU och skogssektorn berörs av EU:s regelverk på ett antal områden. 

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik eftersom det saknas grund för det i EU:s fördrag. Däremot berörs skogen och skogsbruket av beslut som tas inom en rad andra politikområden. Ett antal av EU-kommissionens generaldirektorat (GD) ansvarar för frågor rör olika aspekter av skog, skogsbruk och skogsnäringen. Viktiga direktorat när det gäller skogsfrågor är till exempel de som hanterar jordbruk, miljö, energi, klimat, handel och näringsliv. Några av de viktigaste EU-besluten som rör skog är: 

EU:s skogsbruksstrategi
Skogsbruksstrategin är tänkt att fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå och strävar efter bättre samordning av de olika politikområden som rör frågor som påverkar skog och skogsbruk. Strategin betonar skogens många funktioner för samhället och vikten av hållbart skogsbruk.

Om EU:s miljöhandlingsprogram (EU-kommissionen)
Målen för EU:s miljöpolitik läggs fast i unionens miljöhandlingsprogram. Ett av de prioriterade områdena i nuvarande miljöpolitik är att stoppa utarmningen av unionens biologiska mångfald. Regler för skydd av hotade arter och skydd av områden påverkar skog och skogsbruk. 

EU:s mål om förnybar energi och skog
Ett av målen i EU:s nuvarande klimat- och energipolitik är att öka andelen förnybar energi i EU:s energisystem. EU:s direktiv från 2009 om främjande av användning av energi från förnybara energikällor har betydelse för skogsbruket då en stor andel av den förnybara energin kommer från skogen.

Om EU:s plan för att motverka handel med illegalt avverkat virke (Skogsstyrelsen)
EU antog under 2013 den så kallade timmerförordningen som syftar till att motverka det globala problemet med illegal avverkning och motverka inflödet av och handeln med olagligt avverkat virke och trävaror inom EU. Virkesimportörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste nu följa bestämmelserna i EU:s timmerförordning. I Sverige är Skogsstyrelsen den myndighet som kontrollerar att förordningens bestämmelser följs.

 

Skogen spelar stor roll i den globala politiken för hållbar utveckling

Många beslut på global politisk nivå påverkar också skogen. Under FN:s stora globala konferens om miljö- och hållbar utveckling i Rio de Janeiro 1992 – konferensen som satte begreppet ”hållbar utveckling” på agendan – var skogen en av de hetaste frågorna. Då var det den snabba utrotningen av arter på grund av avskogningstakten i tropikerna som var i fokus. Nu har skogen också stor betydelse i globala klimatpolitiska sammanhang. De globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 - som världens stats- och regeringschefer antog vid FN:s toppmöte i september 2015 har också bäring på skog och hållbart skogsbruk. 

Om Agenda 2030 och de globala målen 

Det globala samarbetet om skogspolicy handlar bland annat om hur avskogningen ska hejdas och illegal avverkning stoppas, hur skogens funktion som ”kolsänka” ska tas tillvara i det internationella klimatarbetet och hur skogarnas artrikedom ska bevaras. Men det handlar också om skogsresursernas roll i att avhjälpa fattigdom i många delar av världen, hur ursprungs- och lokalbefolkningars markrättigheter ska värnas och överhuvudtaget vilken roll skogen kan spela i en värld med ökande befolkning och därmed ökande efterfrågan på livsmedel, energi och förnybar råvara. Sverige deltar i ett antal politiska processer som hanterar skogsfrågor. Några av de viktigaste är:

FAO:s Skogskonferens (COFO)
Skogsavdelningen på FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) koordinerar genomförandet av internationella skogsrelaterade politiska ställningstaganden. FAO:s skogskommitté, COFO, är det styrande organet och möts under en skogskonferens vartannat år.

FN:s Skogsforum (UNFF)
UNFF sorterar under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och ska verka för ett hållbart brukande av världens skogar och främja politiskt engagemang i medlemsländerna för detta. Under 2017 antog UNFF en strategisk plan med sex stycken globala mål för skog som ett sätt att bidra till upfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs om den här: "Global Forest Goals and Targets of the UN Strategic Plan for Forests 2030"

Forest Europe
Forest Europe är en pågående politisk samarbetsprocess mellan europeiska länder för att diskutera gemensamma problem och möjligheter kopplade till skog och skogsbruk. 

Internationella tropiska timmerorganisationen (ITTO)
ITTO hanterar bland annat det internationella avtalet om tropiskt timmer (ITTA) som syftar till att främja handel med tropiskt timmer och träprodukter från hållbart brukade skogar. 

Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet
Skogen har fått stor betydelse i klimatsammanhang på senare tid. Enligt klimatkonventionen ska parterna skydda och stärka ”sänkor” för växthusgaser och kolförråd i biomassa och mark, till exempel genom minskad avskogning och hållbart skogsbruk. Enligt Kyotoprotokollet ska parterna också rapportera utsläpp och upptag av växthusgaser som en följd av bland annat skogsbruk.

Konventionen om biologisk mångfald (CBD)
Konventionens syfte är bevarande och hållbart brukande av världens biologiska mångfald. Uppskattningsvis 70 procent av världens landlevande växt- och djurarter finns i skogsekosystem och skogsfrågor är därför en viktig del av mångfaldskonventionen.

Uppdaterad: