Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Nytt larm: Råvarubrist och klimatförändringar påverkar den framtida skogsnäringen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren. Samtidigt sätter klimatförändringarna och riskerna som de för med sig ytterligare press på brukandet av skogen. Det visar två nya rapporter från Skogsstyrelsen.
  Läs mer
 • 40.000 inlagor till EU fick effekt: "Välkommet - vi behöver skogen i omställningen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Protester från Norden och skogsindustrin tycks ha fått gehör när EU-kommissionen nu kommer med nya förslag till klassificering av hållbara investeringar. " Det är välkommet, för vi behöver skogen i omställningen", säger Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. EU:s så kallade gröna taxonomi är till för att locka investeringar till hållbar verksamhet. Tanken är att klassificeringen ska vara en standard i hela EU och hjälpa till att nå målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Tidigare förslag från EU-kommissionen stötte dock på stort motstånd, med över 40 000 inlagor från olika håll. Inte minst från Norden har protesterna varit starka. / Göteborgs-Posten
  Läs mer
 • Framgång för bioenergi och skogsbruk i nytt taxonomiutkast: "EU har tänkt om"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Kritiken mot de tekniska kriterierna i EU:s hållbarhetstaxonomi har fått EU-kommissionen att tänka om i flera centrala frågor. Det framgår av ett läckt utkast som distribuerats till EU:s medlemsländer i väntan på att en mer skarp version av kriterierna kommer att presenteras i nästa månad. Eric Birksten, rapporterar i Nyhetsbrevet Energimarknaden: "För svensk del finns det flera positiva nyheter - tidigare skrivningar om skärpta regler för hållbart skogsbruk har strukits och bioenergi klassas enligt utkastet som en hållbar, förnybar energikälla. Däremot exkluderas fortfarande biodrivmedelsproduktion beroende av fossil råvara från hållbarhetstaxonomin." / Nyhetsbrevet Energimarknaden
  Läs mer
 • Skogen som tillväxtmotor: 7 MSEK till länen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Nu är det klart att länen får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med dessa är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra Skog: Skogsutredningen missar målet - krångligare vara skogsägare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen lever inte upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag. Norra Skog anser att förslaget sannolikt kommer leda till försvagad äganderätt och sämre förutsättningar för Sverige att klara klimatomställningen om förslagen genomförs fullt ut. Det blir även krångligare att vara skogsägare. / Norra Skog
  Läs mer
 • Så ser våra EU-parlamentariker på klimattullar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Hur ser våra svenska EU-parlamentariker på föreslagna klimattullar (Carbon Border Adjustment Mechanism) inom EU? Bioenergi och biomassa ska inte klassas som koldioxidneutralt, enligt EU-parlamentet. Skogsindustrierna har ställt tre frågor till de svenska parlamentarikerna och fått svar från sex av dem. Frågorna kretsar kring den del av inspelet som rör biomassa och bioenergi, som parlamentet menar inte ska definieras som koldioxidneutralt. Parlamentet vill också att koldioxiden i biomassa och bioenergi ska prissättas. Därmed vill man införa en dubbelbokföring av koldioxidutsläpp från skogsbruket. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda - och förankra den hos politikerna"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Läget i skogspolitiken har nog aldrig varit så osäkert som nu. Därför är det viktigt att allmänheten kommer ut i skogen och bildar sig en egen uppfattning av den, skriver Pär Fornling i ledaren i Land Skogsbruk: "Istället för att spilla krut på tröstlösa processer om samverkan är det bättre för familjeskogsbruket (och andra parter) att forma en egen trovärdig agenda. Och det är viktigare än någonsin att förankra den hos politikerna". / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Landsbygdsministern möter myndigheter om bekämpning av granbarkborrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Läget är fortsatt allvarligt vad gäller utbrott av granbarkborrar i svenska skogar. Inventering från 2020 visar på angrepp i skog motsvarande nästan 10 % av en årsavverkning. Mot bakgrund av det omfattande utbrottet bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson i dag in Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet till ett möte för att diskutera pågående bekämpning och förebyggande åtgärder. / Regeringen
  Läs mer
 • Skogsnäringen viktig regional aktör: "Varje anställd skapar två ytterligare jobb"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna. "Det råder inget tvivel om att skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin idag. I rapporten konstaterar vi att för varje direkt sysselsatt i skogsnäringen skapas indirekt nästan två ytterligare jobb", säger Kerstin Hallsten, chefsekonom. / Industriarbetsgivarna
  Läs mer
 • Stort växthus i trä och papp när Duved blir framtidens by

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Jämtländska byn Duved, med 1800 invånare, ska bli en hållbar förebild för landsbygden. Med självförsörjande system och lokalt engagemang vill man visa vägen för hur ett modernt samhälle kan byggas. Satsningen leds av arkitekturforskare från KTH. Näst på tur att byggas är ett stort växthus, i papp och trä, för odling av frukt och grönsaker. Växthuset, som delvis ska drivas kooperativt, stod högst på önskelistan efter de offentliga möten som Duveds invånare bjudits in till för att berätta om sina visioner för byns framtid. / KTH
  Läs mer

Sidor