Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • ”Skogen så mycket mer än lagringsplats för kol”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU-kommissionen tillhör en av de aktörer som tycks ha anammat synen på skogen som enbart en lagringsplats för kol och att situationen för den biologiska mångfalden är dålig. Under år 2020 har vi sett det i process efter process. Det är en begränsad och felaktig syn på skogens klimatnytta, skriver Magnus Berg, Skogsindustriernas näringspolitiske chef. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Vänd motvinden till medvind i EU-arbetet"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  ”Både skogsnäringen och svenska politiker, måste öka vårt engagemang i EU ännu mer. Här kommer en mängd frågor att avgöras som har stor påverkan på möjligheterna att bedriva ett aktivt och hållbart skogsbruk och att tillverka hållbara produkter från skogen. Den motvind som blåser just nu i vissa av dessa frågor ska vi vända till medvind”, skriver Viveka Beckeman, Skogsindustriernas VD, inför det nya året. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Ovanligt stor osäkerhet för skogsägare"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På längre sikt finns det inte någon tvekan om att efterfrågan på massaved är stor. Men det är fortfarande stor osäkerhet om betalningsförmågan för biobränslen, skriver Knut Persson i en ledare i Land Skogsbruk. Han är oroad för fortsatt stor osäkerhet om den framtida skogspolitiken. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande. / Svenska Institutet för Standarder
  Läs mer
 • Södra går med i Beredskapslyftet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Pandemin prövar samhället på många sätt och smittspridningen ligger fortfarande på en hög nivå. Södra går nu in i Beredskapslyftet för att ge möjlighet för medarbetare med vårderfarenhet att bidra och avlasta i vården. / Södra
  Läs mer
 • Fossilfria handlingsplaner för ett konkurrenskraftigt regionalt näringsliv

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  För att de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 branscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige ska kunna genomföras kommer det att krävas samverkan på flera nivåer. Fossilfritt Sverige utvecklar nu tillsammans med företag i Jämtland/Härjedalen en regional handlingsplan för att genomföra färdplanerna och öka näringslivets konkurrenskraft. En modell som fler regioner sedan kan ta efter. / Fossilfritt Sverige
  Läs mer
 • Skogsutredning på villovägar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Södra motsätter sig stora delar av Skogsutredningens förslag, som presenterades för regeringen. Förslagen innebär orimliga konsekvenser för klimatomställningen, för Sveriges över 300 000 familjeskogsbrukare och svensk ekonomi. Var sjätte jobb inom skogsnäringen riskerar att försvinna om utredningens förslag går igenom. / Södra
  Läs mer
 • Skogsutredningen tappade äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen har offentliggjorts. LRF menar att förslaget riskerar att försvaga äganderätten, istället för att stärka den som det var sagt. Det skulle få konsekvenser för skogsägare och bromsa upp den positiva utvecklingen som lett till mer skog, mer klimatnytta och fler värdefulla biotoper. / LRF
  Läs mer
 • Skogsutredningen utredde inte äganderätten

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Här får äganderätten inget stort utrymme. Fokus ligger istället på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från ett aktivt brukande. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Överlämnande av betänkandet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement. / Skogsutredningen
  Läs mer

Sidor