Politik & Ekonomi

 

Skogen spelar en nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling

Samhällsintresset för frågor som rör skog och skogsbruk är stort. Skogen ger oss förnybar råvara till produkter som byggmaterial, papper och förpackningar eller biobränsle och skogsnäringen är en viktig del av Sveriges samhällsekonomi.

Skogsindustrin skapar sysselsättning i stora delar av landet och ger dessutom betydande exportintäkter. För många enskilda skogsägare är intäkter från skogsbruk grunden för att kunna leva och bo på landsbygden. Dessutom är skogen för många en miljö för jakt och fiske, för bär- och svampplockning eller för andra upplevelser. Men skogen är förstås också livsmiljö för växter och djur. Vi är som samhälle beroende av att skogens komplexa ekosystem fungerar för att till exempel rena vatten och luft och stabilisera klimatförändringar. Kort sagt – det är många olika intressen som ska samsas om och i skogen. 

Dagens skogspolitik slår fast att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls och hänsyn tas till andra allmänna intressen. Det är Näringsdepartementet som ansvarar för skogspolitiken i regeringskansliet och Skogsstyrelsen är den myndighet som ska se till att skogspolitiken genomförs.

Under ämnet "Politik & Ekonomi" på Skogssverige har vi samlat information kring skogspolitik och skogens och skogssektorns ekonomiska betydelse. Alltså om frågor som har med skogens roll i samhället att göra. Här finns kortfattade beskrivningar av hur skogspolitiken ser ut i Sverige liksom inom EU och globalt, om skogen och skogsbrukets ekonomiska betydelse för landet och om vilka lagar och förordningar som reglerar hur skogsbruk får bedrivas. Vill du läsa mer så finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Gå direkt till ...

Dagens skogspolitik jämställer produktionsmål och miljömål och skogsvårdslagen sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet. På Skogsstyrelens webb kan du läsa om det regelverk som anger ramar och villkor för hur skogsbruk får bedrivas.

Skogsstyrelsen om "Lag och tillsyn"

Under 2015 inledde regeringen arbetet med att ta fram en långsiktig skogsstrategi för Sverige, ett nationellt skogsprogram. I programmet, som beslutades under 2018, finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Sveriges nationella skogsprogram (Regeringskansliet)

Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik men skogssektorn berörs av beslut inom en rad andra politikområden. EU:s skogsstrategi ska fungera som ett ramverk för skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå.

EU:s skogsstrategi

 

Fråga SkogsSverige om skogspolitik och skogens ekonomi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om lagar och regler eller ekonomi kring skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vem som har rätt att bestämma över skogen i världen? Om det är privatpersoner, länder eller FN?

Läs svaret här

 • Tung markering: "EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi och EU:s klimatmål"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU, skriver företrädare för skogs- och bioenergiindustrin i en tung markering på DI Debatt: "Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU. Den svenska regeringen måste få kommissionen att ta bort de återstående restriktionerna mot biobränslen." / Dagens Industri
  Läs mer
 • FSC:s bidrag till EU:s kommande skogsstrategi

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  FSC Sverige har svarat på konsultationen om den kommande skogsstrategin för EU och redogjort för hur skogscertifieringssystemet kan bidra till att uppnå strategins viktigaste mål. / FSC Sverige
  Läs mer
 • Norrlandskommuner vill stoppa skogsförslag: MP vill skydda 100 mil fjällnära skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Partierna bakom januariavtalet är på väg in i förhandlingar om skogen, en stridsfråga där Miljöpartiet och Centern står långt ifrån varandra. MP vill skydda 100 mil fjällnära skog men ett antal Norrlandskommuner protesterar och får stöd av C. " Det kommer vi inte att gå med på", säger Peter Helander (C). När det gäller skogsfrågorna är planen att ha ett förhandlingsresultat färdigt i juni. Det ska sedan finnas med i budgetförslaget i september för 2022 och även i en proposition senare under hösten. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Biologisk mångfald och höjda klimatambitioner i fokus för nordiska ministrarna

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I onsdags deltog Per Bolund på ett digitalt miljö- och klimatministermöte i Nordiska ministerrådet. På mötet diskuterade man bland annat årets kommande toppmöten inom biologisk mångfald och klimat. / Regeringen
  Läs mer
 • Skarp kritik från Vetenskapsakademien: "Viktig kunskap om skogen kan gå förlorad"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Vetenskapsakademien vänder sig starkt emot flera av förslagen i den statliga skogsutredningen. Det handlar bland annat om att skogsägarna själva skulle få en stor del av ansvaret för att peka ut skog för naturvårdsändamål. Men också förslaget om att helt upphöra med inventeringarna av nyckelbiotoper. / Kungl Vetenskapsakademien
  Läs mer
 • Skogssällskapet vill ha politiska beslut: " Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den svenska skogen är satt under lupp, inte minst med tanke på den omfattande Skogsutredningen som just har varit ute på remiss. För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta aktiva beslut. Vi behöver ett tydligt tillväxtmål samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet: Karin Fällman Lillqvist, Hållbarhetschef, Calle Nordqvist, VD, och P-O Wedin, Tillträdande styrelseordförande, Skogssällskapet: "Det är helt centralt att politikerna nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation. Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen." / Altinget
  Läs mer
 • Södra om Skogsutredningen: "Få av förslagen leder till en växande bioekonomi - tyvärr"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det finns en obalans i Skogsutredningens förslag i förhållande till utredningsdirektiven och familjeskogsbrukets förutsättningar har inte beaktats, konstaterar Södras ordförande Lena Ek. "Tanken med utredningen var att främja en växande skogsnäring och en hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Det har inte beaktats. Tyvärr är det få och svaga förslag som stärker äganderätten och som leder till en växande bioekonomi. I stället har tyngdpunkten lagts på att undanta allt större arealer från brukande". / Södra
  Läs mer
 • Mellanskog sågar Skogsutredningen rakt av: "Svårare och mer osäkert för skogsägaren"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mellanskog väljer att avstyrka den så kallade Skogsutredningen (SOU 2020:73) i sin helhet. Om förslagen ska bedömas och förverkligas samlat, vilket både politiker och utredare efterfrågat, så konstaterar Mellanskog att skogsägarens vardag blir svårare och mer osäker. Äganderätten försvagas. Och tillgången till den gröna skogsråvaran som samhället efterfrågar äventyras. / Mellanskog
  Läs mer
 • LRF om Skogsutredningen: Skogsägarens drivkrafter gör det möjligt nå Sveriges klimatmål

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritiken till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras. Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna: "Vi måste lita på den enskilde skogsägarens kapacitet, kunskap och drivkrafter att bruka hållbart. Det är grunden i vårt remissvar till skogsutredningen och det borde också vara grunden för svensk skogspolitik." / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Naturvårdsverket om skogsutredningen: Behåll och utveckla dagens system för formellt skydd

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är så mycket mer än bioenergi. Den är en av Sveriges viktigaste resurser och har en viktig roll både i klimatomställningen och för att säkra den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket stödjer många av skogsutredningens förslag, men viktiga invändningar är att dagens system för formellt skydd av skog är effektivare och bättre än utredningens förslag och att förslaget på tillväxtmål leder fel. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor