Nya produkter från skogsråvara

Skogsråvara – efterfrågad i det biobaserade samhället

De flesta är bekanta med skogsprodukter som timmer, brädor, papper och ved. Men produkter från skogen kan vara så mycket mer. I princip kan allt som idag görs av olja göras av förnybar skogsråvara istället. På så sätt kan skogen hjälpa oss att ställa om till ett fossilfritt och biobaserat samhälle.

Bildskärmar av papper, kolfiber för lättviktsmaterial eller nya typer av ”gröna kemikalier”. Det är produkter av skogsråvara som kan komma att se dagens ljus framöver. Vi står inför utmaningen att minska användningen av fossila råvaror för att bromsa klimatförändringen. Därför har mångas blickar vänts mot skogen. Vedfiber har blivit intressant som råvara till fler produkter än trävaror, papper och biobränsle när samhället ska ställa om från att använda fossilbaserade material till förnybara. I princip kan nämligen allt som idag görs av olja göras av skogsråvara.

Det handlar om nya sätt att använda vedens huvudkomponenter - cellulosa, hemicellulosa och lignin. Också trädens bark innehåller ämnen som kan vara intressanta inom till exempel läkemedels- och livsmedelsindustrin. Forskning och utvekling pågår på olika håll. Papper- och kartongindustrin arbetar hela tiden på att ta fram material med nya egenskaper. Det är troligt att framtidens produkter från skogen kommer att vara fler och användas inom områden som vi kanske inte ens föreställer oss idag.  

På webbplatsen Bioeconomics 2050 kan du utforska hållbara material och produkter som skogen kommer att kunna erbjuda i framtiden.

Till Bioeconomics 2050

Läs mer om nya material från skogsråvara på Skogsindustriernas webb

Se kortfilmer från Skogsindustrierna om nya spännande produkter som kan tillverkas med trä som råvara

Se film om framtidens skogsprodukter (från Skogsindustrierna och Innventia) 
 

 

Bioraffinaderier - förädlar biomassa istället för olja

De stora huvudprodukterna för svensk skogsindustri är sågade trävaror samt massa och papper. Men redan idag tillverkas andra produkter av skogsråvara än de vi traditionellt kanske tänker på som skogsprodukter. Textilfiber av skogsråvara har till exempel fått ett uppsving igen på senare tid i takt med att priserna på bomull har stigit och bomullsodlingens miljöpåverkan fått större uppmärksamhet.

Södra Cell producerar till exempel specialcellulosa för tillverkning av textilfiber för viskostyger. Man producerar också ett biokompositmaterial.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker tillverkar specialcellulosa av barrvirke som även den används bland annat för textilfiber men också återfinns i till exempel läkemedelstabletter och som konsistensgivare i livsmedel. Här förädlas också lignin som bland annat används som tillsatsmedel i betong samt bioetanol som används som köldmedium, spolarvätska, drivmedel och som tillsatsmedel inom färgindustrin. 

Många av massabrukens biprodukter kan förädlas vidare. Speciellt intressanta är biprodukterna från de kemiska massabruken. De stora flödena av svartlut från kokningen av vedflis kan förädlas till biodrivmedel, kemikalier och material. Tallolja är en annan biprodukt från sulfatkokning av barrved som idag används som råvara för kemikalier och drivmedel. Till exempel av företaget SunPine som utvinner biodisesel ur råtallolja. Biprodukter från massaindustrin kan också komma att bidra till världens livsmedelsproduktion.

Nordic Paper driver tillsammans med bioteknikföretaget Cewatech en pilotanläggning som odlar mikrosvamp av brukets sulfitlut. Den kan till exempel kan användas i foder för fiskodlingar för att ersätta en del av dagens fiskmjöl och minska fiskodlingens miljöbelastning. Också biprodukter från skogsavverkning som grenar och toppar (GROT) kan förädlas vidare på olika sätt för att få högre energivärde. 

Läs mer:
”Nya produkter från skogsråvara – en översikt av läget 2014”, Innventia Rapport nr. 577  (Innventia och SkogForsk)

 

Forskning och utveckling pågår 

Forskning och utveckling kring förädling av förnybar biomassa bedrivs på flera håll. Det är till exempel ett prioriterat område inom EU:s forskningsagenda Horizon 2020. Läs mer om en del av den forskning på området som pågår i Sverige:

TREESEARCH är en nationell forskningsplattform och Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Satsningen sker i samverkan mellan stat, akademi och industri.

Bio4Energy är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på SLU, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och industrin som syftar till att skapa och utveckla miljövänliga och uthålliga bioraffinaderiprocesser för framtida energiproduktion.

Framtidens Bioraffinaderi  är ett samarbete som involverar företag, samhällsfunktioner och universitet i Örnsköldsviks- och Umeåregionen. Målet är att med skog och energigrödor som råvaror möta dagens energi och klimatutmaningar.

RISE Bioekonomi (f.d. Innventia) är ett världsledande forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. RISE Bioekonomi är en division inom RISE (f.d. Innventia, SP och Swedish ICT) som driver och stöder innovationsprocesser. 

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett gemensamt forskningscenter på KTH och Chalmers som fokuserar på nya material från skogsråvara.

 

 
Uppdaterad: