Bakgrund till "SkogsSverige på internet"

SkogsSveriges webbplats fick drygt en miljon besök under 2017!Här nedan följer en beskrivning av verksamheten "SkogsSverige på Internet" som grundades 1995. Webbplatsen startade 1996 och Frågelådan 1997. Under 2017 fick skogssverige.se drygt en miljon besök och är därmed en av de mest besökta webbarna inom skogssektorn.
Har du frågor hör av dig till info@skogssverige.se!

- Bakgrund
- Jubileumspris till Ulrica Messing
- Varför startades "SkogsSverige på Internet"?
- Nutida organisation för SkogsSverige
- Vad hittar man idag på SkogsSverige?
- Vad sägs om SkogsSverige?
- Hur blir man intressent till SkogsSverige?
- SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015

 

Bakgrund

"SkogsSverige på Internet" hade syftet att skapa en gemensam webbplats för skogssektorn. På webbplatsen ska du kunna hitta allt om skogen och produkterna som kommer från skogsråvaran. Hösten 1995 påbörjades arbetet med SkogsSverige och då fanns det ingen annan bransch i Sverige som hade gjort något liknande. Därför har SkogsSverige varit en föregångare på detta område. Hösten 1997 startades flera liknande projekt.

Arbetet initierades vid ett möte i Helsingfors i slutet av augusti 1995. "SkogsSverige på Internet" utgjorde, tillsammans med finska och norska motsvarigheter, basen för "SkogsNorden på Internet". Denna webbplats fanns i en första engelsk version sedan början av januari 1997, men levde tyvärr bara en kort tid. Av de nordiska initiativen blev till slut bara SkogsSverige kvar.

Uppbyggnaden av hemsidan gjordes i samarbete med en referensgrupp bestående av:

Carl Henrik Palmér (SkogForsk)
Ulrika Strömqvist (STFI)
Bengt Pettersson (Skogsstyrelsen)
Michael Lagerkvist (Mellanskog, sedemera egen företagare)
Roland Palm (Sågverkens riksförbund)
Bengt Ek (Skogsvårdsförbundet)
Kalle Karlsson (Skogsindustrierna, sedemera Graninge)
Leif Öster (AssiDomän, sedemera Sveaskog)
Eva Fridman (Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), sedemera IEH, Biofuel Region)

  Eva Fridman var fram till 1 augusti 1998 även ansvarig projektledare, för vilket hon fick flera utmärkelser. Hon efterträddes av Svante Lindroth som 1999 genomförde en rejäl omarbetning av webbplatsen. Svante efterträddes sedan i sin tur i mars 2000 av Ivar Palo. Träindustriförbundet och Svenska trävaruproducenter (senare Svenskt trä) initierade en process som ska leda till att Träbranscherna och deras medlemsföretag införlivas i SkogsSverige. Detta medförde ett nytänkande om hur SkogsSverige skulle läggas upp logiskt för att presentera hela skogsnäringen så allsidigt och strukturerat som möjligt.

  Omarbetningen av SkogsSerige gjordes i samarbete med en referensgrupp bestående av:

  Fredrik Maller (Svenskt trä)
  Cecilia Brumér (Skogsindustrierna)
  Henrik Smedmark (SNIRI)
  Michael Lagerkvist (Lagerkvist Communications)
  Roland Palm (Sågverkens riksförbund)
  Annika Frycklund (fd Skogsvårdsförbundet, numera Föreningen Skogen)
  Kalle Karlsson (Graninge)
  Ivar Palo (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU)
  Lars Fällman (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU)

  Dessutom har många andra personer inom svensk skogsnäring bidragit med värdefulla råd och synpunkter.

  Tanken med webbplatsens design har från början varit varit att ge en skoglig men generell framtoning. Detta gjordes för att den skulle passa alla de olika intressenter som har den som plattform. Detta är ett kontinuerligt arbete eftersom antalet medlemmar och önskemål ständigt ökar.

  Varför startades "SkogsSverige på Internet"?

  • Träffbilden blir mycket större om vi inom skogssektorn har samlat den gemensamma informationen.
  • Internet ger förutsättningar för att ha uppdaterad och korrekt information
  • Informationen finns tillgänglig utan fördröjning
  • Informationen kompletteras med kommunikation, mottagarna kan ge synpunkter
  • Samlad information gör skogsnäringen gripbar och begriplig för beslutsfattare
  • Mottagaren söker aktivt upp informationen
  • Möjligheten att nå unga människor ökar
  • Informationssökaren kommer lättare i kontakt med "rätt" person/organisation/företag
  • Man kan få en "värdemätare" på sitt informationsmaterial, eftersom man kan få statistik på antal besök
  • Det kan väsentligt förändra och öka kundkretsen/kundkontakten för säljande företag
  • Via nyhetsbrev kan kommunikationen inom och mellan organisationer och företag effektiviseras
  • Man är inte tidsberoende, informationen finns när det passar användaren
  Nutida organisation för SkogsSverige
  Under 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheterna SkogsSverige och Skogen i Skolan. Då anställdes Gunilla Häggström som kommunikationsansvarig för båda webbplatserna och övriga digitala kanaler som ingår. Under 2012 tog en konsultbyrå fram två utredningar om SkogsSveriges och Skogen i Skolan vilket utmynnade i en gemensam finansiering av de två verksamheterna. Ett arbetsutskott med intressenter bildas under 2012 där man går igenom mål, målgrupp, budskap för SkogsSverige. År 2013 fick SkogsSverige och Skogen i Skolan en treårig finansiering och ny styrgrupp.
   
  SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015
  SkogsSverige firade 20 år på KSLA under en eftermiddag den 16 november 2015. Då samlades grundare, tidigare och nuvarande ansvariga samt föreläsare och deltagare för att höra om SkogsSverige under dåtid - nutid - framtid. Dagen avslutades med en gemensam middag.
  SkogsSveriges jubileumsskrift 1995-2015
   

  Vad hittar man idag på SkogsSverige?
  Du kan läsa omvärldsbevakande skogliga nyheter, ställa frågor som rör skogen, hitta basfakta om skog, du kan söka efter producenter av specifika- massa och pappersprodukter och du hittar många av de företag och organisationer som arbetar med skogen som bas. Hos våra intressenter kan man hitta allt från timmerpriser till returpappersinformation och overheadbilder om skogsindustrin, skogsmaskiner och skolinformation. Detta är naturligtvis bara ett axplock av allt som finns!

  Efter en omstrukturering och designförändring under 1999 och 2000 har besöksfrekvensen ökat markant. Från 2001 och framåt utvecklades nya funktioner vilket är ett ständigt pågående arbete. Under 2011 flyttades allt material till en ny server, med ny design och nya funktioner. Under 2012 blev även nyhetsbreven förbättrade med samma design och funktion som på webben för hög igenkänning. Frågelådan finns nu både på SkogsSverige, Skogen i Skolan och Skogen. Nyheter och kalenderhändelser går att publicera på alla tre webbplatserna och i alla nyhetsbrev. Under 2014 ligger toppnoteringen på 55.000 besökare på webbplatsen och det är en av de högsta siffrorna i skogssektorn. År 2015 blev webbplatsen och nyhetsbreven anpassade för mobil, dvs fick responsiv design. Denna förbättring infördes pga att statistiken visade allt fler besök från mobiler samt att sökmotorn Google premierar mobilanpassade webbplatser, dvs dessa webbplatser kommer högre upp på träfflistan.

  Under 2017 fick Frågelådan 35 frågor per månad, från 7 frågor per månad från starten 1997.
  Webbplatsen skogssverige.se fick drygt en miljon besök under 2017! Den har därmed blivit en av de mest besökta webbplatserna inom skogssektorn.
  Läs mer om strategin som har grundlagt framgångarna.

  Vad sägs om SkogsSverige?
  Många tidningar har skrivit om SkogsSverige under åren. De flesta är nationella branschtidningar men även internationell press, tex den tyska UmweltMagazin samt Internet tidningar, tex Internetworld har skrivit om SkogsSverige. Man anser generellt att webbplatsen är välorganiserad, informativ samt erbjuder bra tjänster.

  Hur blir man intressent i SkogsSverige?

  Ett flertal av de största bolagen och organisationerna inom skogssektorn är SkogsSveriges intressenter.  För mer information kontakta oss på info@skogssverige.se, direkt till vd Bengt Ek, bengt@skogen.se eller läs mer på sidan Intressenter.

  Uppdaterad: