Om man skall plantera ett valfritt träd, vilket trädslag är bäst för miljön i helhet?

Daniel Ottosson
Ann Dolling

Om man skall plantera ett valfritt träd, vilket trädslag är bäst för miljön i helhet? Frågan kan kanske anses vara för generell men jag har för avsikt att plantera ett träd som statuerar miljötänkande. Tacksam för tips, fakta och hänvisningar.

Hje Daniel! I ett skogligt sammanhang har hålträd, gamla och/eller grova träd och hamlade träd höga miljövärden. Gamla grova solbelysta aspar härbärgerar ofta många olika arter - varav en del är hotade eller missgynnade - och har ett stort miljövärde så jag förslår att du planterar en asp. Ditt träd har inte så stort miljövärde från början, men ju äldre det blir desto större värde får det. Du hittar mycket information och bra länkar på Artdatabankens hemsida.

0
Publicerad: