Om biologisk mångfald: Varför behöver vi många arter och vilka arter försvinner lättast?

Anette
Bo Leijon
Jag håller på med ett arbete om biologisk mångfald, och undrar 1. Varför behöver vi människor i Sverige, som såväl andra länder, många arter? 2. Hur allvarligt är problemet biologisk mångfald? Var i världen är den som värst? Hur är det i Sverige? 3. Vilka arter försvinner lättast?
Biologisk mångfald handlar om mer än bara artrikedom. I begreppet ryms också genetisk mångfald (variation inom arter) liksom rikedomen av olika ekosystem, funktioner och processer i naturen.

1. Varför behöver vi många arter? Tre skäl: a) Stor artrikedom anses medföra en större ekologisk stabilitet. Ekosystemet kan bättre anpassa sig till förändrade förutsättningar om det finns många arter som delvis kan ta över varandras "roller". Detta kan ses som ett slags "försäkring" t ex i händelse av framtida klimatförändringar eller utbrott av skadegörare. b) I en alldeles färsk rapport har forskare kunnat påvisa högre produktion av biomassa i ett artrikt än i ett artfattigt system. Inte oväsentligt, eftersom människan faktiskt lever av biomassaproduktionen i naturliga och konstjorda ekosystem. c) Det finns etiska skäl att bevara den naturliga artrikedomen.

2. Utarmningen av biologisk mångfald: Svårt att svara säkert på var problemet är störst. Antagligen försvinner många arter i takt med att naturliga regnskogar försvinner. Det beror på att dessa ekosystem är mycket artrika och att många arter endast förekommer mycket lokalt.

3. Mest sårbara är arter som kräver att mycket specifika miljöer finns intakta under lång tid, arter med låg reproduktions- och spridningsförmåga och arter som endast finns i små och lokala populationer. Arter som är begärliga för människan alternativt ses som konkurrenter (rovdjur) utsätts för särskilda hot genom samling eller förföljelse.
Publicerad: