Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska: "Då måste utsläppen minska ännu mer"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Den globala uppvärmningen kan bli ännu större än tidigare beräkningar. Hittills har vegetationen dämpat klimatförändringen genom att ta upp en del av den koldioxid som släpps ut, men träd och andra växters upptag av koldioxid riskerar att minska. Det visar en internationell forskningsstudie där Umeå universitet deltar. Professor Jürgen Schleucher: "Vegetationens upptag har köpt oss tid i klimatarbetet. Men upptaget kommer sannolikt att minska i framtiden, bland annat eftersom temperaturhöjningen kommer att dämpa fotosyntesen. Då kommer det istället att krävas ännu större minskningar av utsläppen. Det är glädjande att denna forskning har bidragit till EUs beslut att höja klimatmålen för år 2030". / Umeå Universitet
  Läs mer
 • "Levande skogar behöver bättre preciseringar"

  Kategori: Skog
  Det tar tid att se effekter av miljöhänsynen i skogen. Arbetet skulle dock underlättas av bättre preciseringar av miljömålet Levande skogar. Linda Eriksson, Skogsindustriernas skogsdirektör, kommenterar Skogsstyrelsens senaste uppföljning: "Jag skulle välkomna mer konkreta och mätbara delmål kopplade till de förutsättningar vi vill skapa i skogen för en rik biologisk mångfald. Det skulle kunna ge stöd och vägledning åt det praktiska naturvårdsarbetet, vilket nuvarande preciseringar inte gör." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Förändringar krävs om biologisk mångfald ska bevaras: "Vi tar gärna den utsträckta handen"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Djupgående förändringar krävs av svenskt skogsbruk om vi ska kunna bevara biologisk mångfald. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut, skriver WWF och Naturskyddsföreningen i en replik på Altinget: "När Skogsindustrierna nyligen lanserade sin rapport om skogens biologiska mångfald sträckte vd Viveka Beckeman ut handen för en konstruktiv dialog. Vi tar gärna Skogsindustriernas utsträckta hand. Vi ser att stora förändringar behöver ske inom skogsbruket och vill inget hellre än att det anpassas efter de gränser som naturen själv sätter." / Altinget
  Läs mer
 • Geodata visar vägen på virtuell naturvårdsslinga

  Kategori: Klimat & Miljö
  Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. Den virtuella rundvandringen, berättelsekartan, är i själva verket ett interaktivt webbverktyg. Med hjälp av verktyget tar du dig runt på en kunskapsslinga som även finns fysiskt i fält på Skogssällskapets demonstrationsfastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland. / Skogforsk
  Läs mer
 • "Befängt av EU-kommissionen" - skog är en hållbar investering och råvara för framtiden"

  Kategori: Skog
  EU-kommissionens förslag att skogsråvara inte skulle vara en miljömässigt hållbar investering är befängd. Att låta slutavverka skog är att härma naturliga processer som krävs för att upprätthålla olika växters livscykel, skriver Amalia Mattsson, Edeby, Hallstavik, i en debattartikel i Land Skogsbruk: "Den växande skogen tar upp koldioxid och så länge tillväxten är större än avverkningen har skogen ett nettoupptag av koldioxid. Därför ska vårt skogsbruk i stort ses som en hållbar investering. I allra högsta grad en råvara för framtiden!" / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Negativ trend för miljötillståndet i skogen

  Kategori: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen bedömer att utvecklingen av miljön i Sveriges skogar på kort sikt är negativ. Det framgår av Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. "För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

  Kategori: Skog
  I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen. "Svensk skogspolitik bygger på en samverkan mellan skogsägare och en kompetent myndighet. Om detta domslut skulle gälla, så ändrar det helt planeringsförutsättningarna för skogsbruket", säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. / SCA
  Läs mer
 • Så minskar du risken för skogsbrand

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, skogsbrand
  Under torra förhållanden kan skogsbrand lätt uppstå vid skogsarbete och skogsbruket arbetar aktivt med att minska riskerna. Skogforsk ger tips och råd för att förebygga och förhindra spridning av brand. Brandriskerna är främst i samband med maskinarbete i skogen. Följderna om elden sprider sig kan bli katastrofala. Under 2021 uppdaterade skogsbruket de branschgemensamma riktlinjerna för att förebygga att skogsbrand uppstår och för att förhindra spridningen när det väl händer. / Skogforsk
  Läs mer
 • Trä blir tyg - ny teknik för tygframställning närmar sig kommersialisering

  Kategori: Forskning & utbildning
  Nu blir den verklighet, demonstrationsanläggningen som i större skala ska testa en resursbesparande teknik för att framställa tyg av trä. Utvecklingsbolaget Tree to Textile leder projektet, med IKEA, H&M, Stora Enso och teknikens upphovsman, kemiingenjören Lars Stigsson (LSCS Invest) som delägare. Metodutvecklingen startade år 2014. Efter tester i pilotskala har Tree To Textile nu beslutat att en demonstrationsanläggning ska byggas vid Stora Ensos massabruk i skånska Nymölla. Anläggningen väntas vara klar våren 2022, med en uppskattad årsproduktion på cirka 1 500 ton fibrer per år. / FSC
  Läs mer
 • Sydved diplomerar entreprenör i spårlös avverkning: "Mycket handlar om planering"

  Kategori: Skog
  Nu har distrikt Kalmar diplomerat sin första entreprenör, Stranda skogsentreprenad, i metoden Spårlös avverkning. Diplomeringen är ett sista steg i en utbildning där vi lyfter ämnet hur vi ska undvika allvarliga körskador som påverkar skogsmiljön, och då framförallt bäckar och andra vattenmiljöer men även kultur- och fornminnen. Mycket i spårlös avverkning handlar om planering. / Sydved
  Läs mer

Sidor