Exempel, 2021-03-04
Exempel, 2021-03-04

Nyhetsarkiv

 • Fossilfritt Sverige: 17 förslag på väg mot världens första fossilfria välfärdsland

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: Fossilfritt Sverige
  När industrins branscher nu ska ställa om för att bli fossilfria behöver många politiska beslut fattas redan före nästa val. Fossilfritt Sverige lämnar idag över 17 förslag till regeringen för att möjliggöra genomförandet av färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft. "Färdplanerna skapar förväntningar på att politiken ska leverera förutsättningar för omställningen. Nu krävs snabba beslut för att behålla momentum och lägga grunden till världens första fossilfria välfärdsland", säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Flera förslag berör skogsnäringen. / Fossilfritt Sverige
  Läs mer
 • Nu kommer AI även i skogen: Planeringsrobot för traktplanering

  Kategori: Forskning & utbildning
  Med AI, artificiell intelligens, kan framtidens traktplanering automatiseras och effektiviseras. Resultaten visar att vissa arbetsmoment av traktplaneringen är möjliga att automatisera idag, medan andra kräver fortsatta fältkontroller. / Skogforsk
  Läs mer
 • Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Kategori: Forskning & utbildning
  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin. / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • FSC:s spårbarhetsstandard värnar anställdas rättigheter hos 45.000 innehavare

  Kategori: Skog
  Grundläggande regler för arbetsrätt har nu integrerats i FSC:s spårbarhetsstandarder. Detta sätter arbetsförhållandena på dagordningen för cirka 45 000 innehavare av FSC:s spårbarhetscertifikat. Beskedet till konsumenter som väljer FSC-märkta produkter blir tydligt: FSC-certifierade produkter kommer från företag som erbjuder anständiga arbetsförhållanden. / FSC
  Läs mer
 • "Extrem torka hotar skogens biologiska mångfald"

  Kategori: Skog
  Hur påverkar extrem torka våra skogar? Vad kan vi ändra i dagens skogsbruk för att skydda de viktiga nyckelbiotoperna? Följ växtekologen Kristoffer Hylander i ett forskningsexperiment för att förstå hur extrem väderlek påverkar skogens biologiska mångfald. / Stockholms Universitet
  Läs mer
 • Något minskad areal avverkningsanmäld skog i januari - störst minskning i norr

  Kategori: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var nästan sju gånger större än samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Biodrivmedel helt nödvändigt för att nå klimatmålen - men frågetecken måste rätas ut

  Kategori: Bioenergi
  Drivkraft Sverige anser att det är hanterbart att de nya reduktionspliktsnivåerna ska börja gälla från den 1 augusti. Däremot har processen att komma fram till dessa nya nivåer tagit oacceptabelt lång tid och exponerat industri och användare för onödiga kostnader och osäkerhet. Därför är det viktigt att de frågetecken som återstår snabbt blir besvarade. I ett remissvar lyfter Drivkraft Sverige fram att reduktionsplikten är ett bra och viktigt verktyg både för att minska utsläppen inom transportsektorn och för arbetsmaskiner. / Drivkraft Sverige
  Läs mer
 • Mer forskning om skogspolitik - ny professur

  Kategori: Forskning & utbildning
  Inom kort tillträder Vilis Brukas en ny professur i skoglig planering. Inte minst kommer han att förstärka och bygga upp forskningen om skogspolitiken och det privata skogsbruket. Skoglig planering är ett väldigt brett ämne. SLU i Umeå är världsledande på de tekniska dimensionerna, planering med hjälp av skoglig inventering (riksskogstaxeringen), beslutsstödsystem och fjärranalys från luften. Brukas: "En annan dimension, vilken vi kommer att arbeta med, handlar om skoglig planering som en del av den skogliga förvaltningen och ett viktigt politiskt styrmedel. Därmed handlar det om hur omvärldens krav och önskemål på skogsbruket förverkligas i praktiken." / SLU
  Läs mer
 • Forskningsgenombrott i kampen mot granbarkborrar: "Kan nyttjas om något år"

  Kategori: Forskning & utbildning
  För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Receptorerna reagerar på vanliga barkborreferomon och förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden. Resultaten gör det möjligt att på sikt utveckla bättre och mer miljövänlig bekämpning av granbarkborrar. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • 500 forskare larmar: Sluta subventionera förbränning av trä – inte koldioxidneutralt

  Kategori: Skog
  Etiketter: Forskarupprop
  Över 500 forskare (därav ett 40-tal svenska) uppmanar både EU och USA:s nya administration att sluta behandla förbränning av trä som koldioxidneutralt, Storskaliga subventioner bör därmed upphöra vilket bidrar till den starkt ökade efterfrågan på vedpellets som driver på skogsförstörelse och förlusten av biologisk mångfald både i EU, USA, Kanada och östra Asien. I brevet uppmanas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Joe Biden att istället investera i mekanismer som skyddar skogar vilka är viktiga kolsänkor och försvarar den biologiska mångfald som de hyser.
  Läs mer

Sidor