Exempel, 2021-06-18
Exempel, 2021-06-18

Nyhetsarkiv

 • Den svåra kampen om bioekonomin: "Skogsindustrin har aldrig stått stilla"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Samtidigt som de svenska pappersbruken stängs växer det fram nya användningsområden för papper. Skogsindustrin har aldrig stått stilla i utvecklingen, skriver Ester Hertegård i en ledare i Land Skogsbruk: "En viktig parallell trend är alla nya innovationer av skogsråvara som växer fram. Flaskor, olika typer av byggmaterial, kläder, batterier och asfaltsbindemedel för att nämna några. Skogsindustrin har aldrig stått still i utvecklingen. Eller som kung Carl XVI Gustaf nyligen uttryckte det angående bioekonomin: ”Lika mycket som skogen är en del av vår historia, är den helt central för vår framtid.”" / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Forskare styrker att Nature-artikeln innehöll kraftig överskattning av skogsavverkning

  Kategori: Skog
  Etiketter: Nature, Skogsstyrelsen
  Den uppmärksammade artikeln i Nature om att avverkningen av skog under senare år ökat kraftigt i bland annat Sverige innehöll felaktiga resultat. Det har tidigare framförts av Skogsstyrelsen och får nu också stöd av ny artikel i Nature som 33 europeiska forskare står bakom. "Vi konstaterade att felaktigheterna måste bero på den metod som forskarna använt", säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsutredningens förslag måste vägas mot andra samhällsmål: "Äganderätten försvagas"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  I sitt remissvar på Skogsutredningens betänkande poängterar Skogsindustrierna riskerna för en försvagad äganderätt och vikten av att se till helheten för en hållbar utveckling. Linda Eriksson, skogsdirektör: "Skogsutredningen har valt att fokusera på svenska och internationella miljömål och åtgärder för att nå dem. Detta måste politikerna nu väga mot mål om fossilfrihet, klimatneutralitet och omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först därefter kan de ta ställning till utredningens förslag om att undanta mycket stora arealer från skogsbruk," / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog om Skogsutredningen: "Utredningens ambition ligger nära vår nya strategi"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Sveaskog lämnar idag sitt yttrande över Skogsutredningen. Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog: "Skogsutredningen har gjort ett omfattande arbete som bör ses i sin helhet. Utredningens huvudsakliga ambition ligger nära Sveaskogs nya strategiska inriktning där vi avser att förena en fortsatt hög och säker virkesleverans med kraftfulla insatser för ökad biologisk mångfald och en klimatanpassning av skogsmarken." / Sveaskog.
  Läs mer
 • SLU-forskare på DN Debatt: ”EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga”

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: skogsdebatten, SLU, DN debatt
  I en starkt polariserad kontext borde det vara viktigt att lyssna på forskarna. Men är de alltid att lita på? Det frågar sig Peter Högberg, professor i skoglig marklära och Jonas Fridman, senior miljöanalytiker, bägge på SLU: "Starka grupper pläderar för moratorium för skogsbruk, andra hävdar skogsbrukets positiva roll för klimatet. Vi beskriver ett fall där EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser med politiska implikationer. Tyvärr lever forskarsamhället inte alltid upp till högt ställda förväntningar." / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Bättre koll på utsläppen från biobränslen: "Med bio-CCS kan vi möjliggöra negativa utsläpp"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton. Katarina Wärmark, klimatanalytiker: "Med denna lösning som även inkluderar förbränningen av svartlut kan vi nu ge en mer fullständig bild av Sveriges utsläpp från förbränning av biobränslen. Siffran visar även på potentialen för bio-CCS, vilket kan möjliggöra negativa utsläpp." / Naturvårdsverket.
  Läs mer
 • Tomas Lundmark om fjällnära området: "Ta Skogsutredningen ett steg till"

  Kategori: Skog
  Det kanske vore klokt att ta Skogsutredningen ett steg till vad gäller det fjällnära området. Låt dem som känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De kanske sitter på oväntade lösningar, skriver Tomas Lundmark i en slutreplik på Altinget: "Låt dem som verkligen känner skogen och har erfarenhet av hur den kan brukas, komma med förslag på hur olika samhällsmål kan nås. De som bor och verkar i området kanske sitter på oväntade lösningar." / Altinget
  Läs mer
 • Ny guide om PEFC spårbarhetscertifiering

  Kategori: Skog
  Nu finns en ny guide om hur PEFC:s spårbarhetscertifiering fungerar publicerad på PEFC:s webb. Guiden ger en översikt över de olika delarna och stegen i PEFC:s spårbarhetscertifiering och är utformad för att användas både av företag som redan är certifierade och sådana som är på väg in i systemet. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Plantval, Skogforsk
  Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval. ( Skogforsk
  Läs mer
 • Ny metod för trädslagskartläggning ger märkbart bättre utbytesprognoser

  Kategori: Forskning & utbildning
  Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser. Sammantaget visar resultaten att tillförlitlig information om trädslagsandelarna är en avgörande faktor för att öka noggrannheten i utbytesprognoserna. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor