Exempel, 2021-04-22
Exempel, 2021-04-22

Nyhetsarkiv

 • Modellerna i Plantval fungerar bra även för TreO-plantagerna med tall

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Skogforsk, Plantval
  De nya TreO-plantagerna börjar ta över som den viktigaste källan till förädlade plantor av gran och tall. Då är det viktigt att verktyget Plantval kan ge pålitliga rekommendationer även för dem. I Sverige planteras de flesta föryngringsytor med förädlade plantor med ursprung i fröplantager. I och med att klimatet förändras bör plantor som är anpassade till framtida förutsättningar väljas. Det innebär att plantorna måste kunna överleva i dagens klimat men samtidigt utnyttja tillväxtpotentialen i ett framtida klimat på bästa sätt. Genom att använda kunskap om hur olika fröplantager med olika ursprung beter sig på en utvald föryngringsyta kan denna anpassning göras. / Skogforsk
  Läs mer
 • Kemikalieinspektionen: Bara 2 % av växtskyddsmedlen hade brister

  Kategori: Skog
  De flesta växtskyddsmedel som säljs i Sverige lever upp till kraven i lagstiftningen. Kemikalieinspektionens kontroller av växtskyddsmedel från 2018 till 2020 visar att endast drygt 2 procent av de undersökta medlen hade brister. Att analysera växtskyddsmedel är ett sätt att kontrollera om det finns olagliga växtskyddsmedel på marknaden. "Våra kontroller visar att det finns få olagliga växtskyddsmedel i Sverige. En förklaring kan vara att distributörer av växtskyddsmedel har hög kunskap om produkterna genom de utbildningar som krävs för att få sälja växtskyddsmedel", säger Eva Rackow, inspektör på Kemikalieinspektionen. / Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • Ny rapport från Skogsindustrierna: Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  Kategori: Forskning & utbildning
  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna: "Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör, i kombination med samhällets investeringar i reservat". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Diskussionen om skogen måste bli mer faktabaserad inför stundande avgörande beslut”

  Kategori: Skog
  Skogsindustrierna presenterade i veckan rapporten "Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik", författad av Mats Hannerz och Per Simonsson – båda med en bakgrund inom skogsforskningen. Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna: "Vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU som kommer att påverka skogens och skogsbrukets förutsättningar, och det är väldigt viktigt att de fattas på goda grunder. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om skogsbruk och biologisk mångfald blir mer nyanserad och faktabaserad."
  Läs mer
 • Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning för ett mer hållbart skogsbruk

  Kategori: Forskning & utbildning
  14 projekt som ska utveckla skogsbruket och ge mer kunskap om naturvårdande insatser. Tillsammans får de dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering. "Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • "Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda - och förankra den hos politikerna"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Läget i skogspolitiken har nog aldrig varit så osäkert som nu. Därför är det viktigt att allmänheten kommer ut i skogen och bildar sig en egen uppfattning av den, skriver Pär Fornling i ledaren i Land Skogsbruk: "Istället för att spilla krut på tröstlösa processer om samverkan är det bättre för familjeskogsbruket (och andra parter) att forma en egen trovärdig agenda. Och det är viktigare än någonsin att förankra den hos politikerna". / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Skogsskötsel och viltförvaltning allt viktigare för att minska skadorna: "Växande problem"

  Kategori: Skog
  Under år 2020 har granbarkborre och vilt skadat mest skog i Sverige. Men multiskadad skog är ett växande problem i norra Sverige. Det visar den skogsskaderapport som Skogsstyrelsen har sammanställt för det gångna året. Det blir allt viktigare att sköta skogen samt att hålla efter viltstammarna för att skadorna ska kunna begränsas. "De största skadorna finns i granbarkborreskadade skogar i söder samt kopplat till de betesskador som vi ser över hela landet. Först nu börjar vi förstå omfattningen av problemet med multiskadade ungskogar i norra Sverige", säger Frida Carlstedt, skogsskadesamordnare i norra Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Landsbygdsministern möter myndigheter om bekämpning av granbarkborrar

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Läget är fortsatt allvarligt vad gäller utbrott av granbarkborrar i svenska skogar. Inventering från 2020 visar på angrepp i skog motsvarande nästan 10 % av en årsavverkning. Mot bakgrund av det omfattande utbrottet bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson i dag in Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet till ett möte för att diskutera pågående bekämpning och förebyggande åtgärder. / Regeringen
  Läs mer
 • Självkörande träflisbil använder sex sinnen: "Lastbilen gör rätt saker på rätt ställen"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Stora Enso började testa en självkörande lastbil för transport av träflis mellan sågverket och massabruket i Nyland, Finland, för ett år sedan. Med hjälp av detta förarlösa fordon kan det fastställas hur mycket automatiserade transporter kan minska utsläppen och förbättra säkerheten. Lastbilens sex sinnen möjliggör en säker rörelse runt kvarnområdet. Testet kommer att fortsätta under 2021. "Testningen har gått bra och lastbilen gör rätt saker på rätt ställen. Testet var planerat att pågå i ett år, men vi har beslutat att fortsätta med det för att få en mer omfattande upplevelse av hur lastbilen fungerar under de olika säsongerna", säger Lauri Kuusisto, verksamhetschef på Stora Enso Wood Supply Finland. / Stora Enso
  Läs mer
 • Pyrocell monterar sin framtidsfabrik vid Kastets sågverk: "Sågspån blir diesel och bensin"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Pyrocell, Setra, Preem
  Nu har Pyrocells nya fabrik anlänt till Granudden i form av ett 30-tal moduler som förtillverkats i Nederländerna. Redan den 15 mars startar monteringen av den banbrytande fabriken som ska förädla sågspån till icke-fossil pyrolysolja. Träindustriföretaget Setra och drivmedelsbolaget Preem samarbetar kring produktion av fossilfri pyrolysolja från sågspån genom det gemensamägda bolaget Pyrocell. I Pyrocells anläggning vid Kastets sågverk ska sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, omvandlas till pyrolysolja. Pyrolysoljan kommer därefter att förädlas till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.
  Läs mer

Sidor