Exempel, 2021-03-04
Exempel, 2021-03-04

Nyhetsarkiv

 • "Därför ska du satsa på lövskog!"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Sydved, Lövskog
  Det finns en hel del som talar för att lövskog kommer att vara ett lönsamt alternativ i framtiden. Växthuseffekten och ett framtida sannolikt varmare klimat kan komma att gynna löv som i många fall trivs bra i ett varmare klimat. Sydved har samlat aktuell kunskap i en färsk folder. / Sydved
  Läs mer
 • Skogforsk: Tallen har förvånansvärt god tillväxtförmåga - bättre än granens

  Kategori: Skog
  Försök med gran och tall på samma mark visar på tallens förvånansvärt goda tillväxtförmåga. Tallskog tillhandahåller även en högre nivå av ekosystemtjänster och biodiversitet. Vi har en lång tradition av forskning inom skogsskötsel i Sverige. Däremot finns det få försök där gran och tall växer på samma mark, vilket onekligen är det bästa sättet att undersöka trädslagens tillväxt i relation till varandra. Bristen på sådana studier försvårar möjligheten att göra tillförlitliga jämförelser mellan arterna. Nu visar en färsk avhandling som använder just detta tillvägagångsätt; att tallens tillväxt i jämförelse med granens, tidigare verkar ha underskattats. / Skogforsk
  Läs mer
 • Naturvårdsavverkning i lövrik skog gynnar fågelliv - SCA och BirdLife i samarbete

  Kategori: Klimat & Miljö
  Som en del i samarbetet med BirdLife Medelpad har SCA utfört en naturvårdsavverkning för att gynna lövskog i västra Medelpad. Åtgärden gynnar också fåglar som trivs i ljusa, soliga lövskogar. Avverkningen utfördes under senhösten 2020 och området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är kring 100 år gamla. Hela området omfattar ca 55 hektar, varav 35 hektar har åtgärdats och 20 hektar lämnats orört. / SCA
  Läs mer
 • Våtmarkskonventionen fyller 50 år - våtmarkernas betydelse allt viktigare

  Kategori: Klimat & Miljö
  Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyller 50 år den 2 februari 2021. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt. "Det viktigaste är att jobba vidare med områdesskydd och restaurering av våtmarker och vattendrag som påverkats negativt av mänsklig aktivitet", säger Jenny Lonnstad på Naturvårdsverkets landskapsenhet. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Klimatsmarta stommar i korslimmat trä - kan bygga högre och mer avancerat

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs. Korslimmat trä kan komplettera konventionellt byggande på ett utmärkt sätt för att förbättra egenskaper i stommen och på så sätt göra det möjligt att bygga högre och mer avancerat med trä visar forskning vid Karlstads universitet. Johan Vessby, universitetslektor i bygggteknik: "Vår forskning om korslimmat trä som del av en bärande trästomme väcker stort intresse inom byggsektorn", säger Johan Vessby, universitetslektor i byggteknik. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Norra Sverige ska bli bäst i världen på basindustrins klimatomställning

  Kategori: Klimat & Miljö
  Norra Sverige har förutsättningar att globalt visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin. En ny satsning på Luleå tekniska universitet som sker i nära samarbete med svensk industri ska utveckla naturresursbaserad basindustri mot FN:s hållbarhetsmål – med bibehållen och ökad lönsamhet. För att nå klimatmålen och klara omställningen av basindustrin behöver vi använda mer av våra naturresurser - bland annat skogen - som i stor utsträckning finns i norra Sverige./ Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten: 5 MSEK väntar

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner kronor som fördelas under år 2021. "I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar", säger Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Första stegen tas: "En bioekonomi i världsklass"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  "Tillsammans tar vi nu de första stegen för att skapa en bioekonomi i världsklass!". Så avslutade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) det första dialogmötet nyligen inom ramen för arbetet med den nationella bioekonomistrategin. Strategin tas fram tillsammans med de gröna näringarna och är en del av det fortsatta omställningsarbetet till ett klimatsmart samhälle baserat på förnybara råvaror. / Regeringen
  Läs mer
 • "Äganderätten måste stärkas"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Skogs- och markägare måste få bättre rättsligt skydd och betydligt högre ersättningar vid intrång, expropriation och tvångsinlösen. Makten måste flyttas bort från byråkraterna och flyttas tillbaka till markägaren. Vi måste stärka äganderätten nu. Det skriver Sten Bergheden (M), riksdagsledamot Skaraborg, i en debattartikel i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs miljardinvesterar i en ny sodapanna i Frövi

  Kategori: Klimat & Miljö
  Styrelsen i BillerudKorsnäs har beslutat att investera i en ny sodapanna i Frövi Bruk. En investering som säkerställer långsiktig verksamhet vid produktionsanläggningen. Investeringen uppgår till 2,6 miljarder kronor. / BillerudKorsnäs
  Läs mer

Sidor