Miljömålskommitte´n prioriterar skyddsvärd skog före skogsrestaureringar

Written by admin On the 0 Comments
Skyddet fram till 2010 prioriteras. 800 000 ha skyddsvärd skogsmark bör undantas från skogsproduktion till år 2010. Annars riskerar den skyddsvärda skogen att försvinna. Kommittén bedömer att restaureringsfrågan inte är fullt lika akut som skyddsfrågan.
Levande skogar är miljökvalitetsmålet som för skogen och skogsbruket:,,” Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” ,Genetiskt modifierade organismer ska enligt Riksdagen inte sättas ut om det hotar biologisk mångfald.,,Detta relaterades av Sune Sohlberg, medlem av Miljömålskommittén under SLU:s skogskonferens.,, ,,Sedan länge finns miljömålet:,,Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. ,,Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd.,, Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas.Målet bör fortsätta att gälla eftersom det är allmänt accepterat och tydliggör miljökvalitetsmålet vars innehåll specificeras nedan: ,, Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras. Skogsekosystemens naturliga funktioner och processer upprätthålls. Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. ,,Hotade arter och naturtyper skyddas. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden introduceras inte.,,Kulturminnen och kulturmiljöer värnas.Skogens betydelse för naturupplevelser samt friluftsliv tas tillvara.Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.,,Skogsbruket berörs även av miljökvalitetsmålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Myllrande våtmarker. Under resans gång föreslår kommittén ett antal etappmål som bör nås:,,Ytterligare 800 000 ha skyddsvärd skogsmark undantas från skogsproduktion till år 2010.Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog bevaras och förstärks enligt nedanstående specifikation till år 2010.Mängden hård död ved ökar med minst 25 % i hela landet och med avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad.,,,Arealen för följande skogstyper bör öka:,äldre lövrik skog minst 10 %.,gammal skog med minst 5 %.,med lövskog föryngrad mark ökar.,,Skogsmarken ska senast 2005 brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara.,,Senast 2010 har åtgärdsprogram inletts för hotade arter som har särskilt stora behov av riktade åtgärder.,,Delmål för Levande skogar tar upp om Hotade arters möjlighet till utbredning. Höga natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena bevaras och förstärks. ,,Skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i trädslagssammansättning värnas. Deras naturliga hydrologi värnas. Brändernas påverkan på skogarna bibehålls. Naturlig föryngring används på för metoden lämpliga marker.,,Markanvändningens bidrag till försurningen av mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet. Ingen övergödning skall ske, buffertzoner lämnas mot vattendrag m. m.,, Giftfri miljö ,,Myllrande våtmarker,En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker sumpskogar tas fram senast till 2005.,,Senast 2005 byggs inte skogsbilvägar över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller så att de negativt påverkar dessa våtmarker på annat sätt.,,Kontrollerad bränning är nödvändig. Kommittén bedömer att,skydd av skogsmark och ökad generell hänsyn i skogsbruket,,Individuellt utformade åtgärdsprogram måste utvecklas för att också de mest hotade arterna ska kunna fortleva på lång sikt.,,Ett hållbart skogsbruk uppnås om stora frivillig avsättningar görs, bl. a. inom ramen för certifieringsprogram samt ökat statligt inköp av skyddsvärd skogsmark·,,Det tar lång tid att ändra beteenden på grund av kogsbrukets långa omloppstider. Därför kommer inte all skogsmark att ha nått hållbarhet inom en generation. ,,Skogsägarna har ansvaret i samverkan med det övriga samhället och myndigheterna., ,Miljökvalitetsmålet nås genom samverkan mellan statliga och frivilliga åtgärder. ,,En hållbar utveckling kan inte regleras fram.,, Skogsnäringens arbete med certifiering och frivilliga avsättningar är viktiga steg framåt för miljöarbetet
Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • SkogsSveriges nyhetsbrev utkommer måndag-onsdag-fredag tills vidare

  Kategorier: Skog
  Skogssveriges nyhetsbrev kommer tills vidare att komma ut tre dagar i veckan. På måndagar, onsdagar och fredagar. Brevet förser 5500 skogsintresserade mottagare med kostnadsfri omvärldsbevakning om hela skogssektorn. Det har hittills skickats ut alla vardagar under större delen av året. Från denna vecka blir det tre dagar. Prenumeranter som i stället har valt veckobrevet får nyheter och debatt som vanligt varje fredag. / Föreningen Skogen
 • SkogsSveriges nyhetsbrev kommer tre dagar i veckan med start i nästa vecka

  Kategorier: Skog
  Skogssveriges nyhetsbrev kommer tills vidare att komma ut tre dagar i veckan. På måndagar, onsdagar och fredagar. Brevet förser 5500 skogsintresserade mottagare med kostnadsfri omvärldsbevakning om hela skogssektorn. Det har hittills skickats ut alla vardagar under större delen av året. Från nästa vecka blir det tre dagar. Prenumeranter som i stället har valt veckobrevet får nyheter och debatt som vanligt varje fredag. / Föreningen Skogen
 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.