Debattinlägg: Den Svenska Skogsbruksmodellen ”frihet under ansvar” är en framgångssaga som hotas

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den Svenska Skogsbruksmodellen ”frihet under ansvar” är en framgångssaga som hotas när särintressen vill undandra skogsmark från långsiktigt brukande.

Avsaknaden av konsekvensanalyser när brukandet av våra skogar begränsas kan ge förödande resultat för skogsnäringen.
Konsekvenserna av att ta produktiv skogsmark ur bruk för industriellt användande innebär stora kostnader som kan räknas i 10 tals Miljarder per år i uteblivna intäkter för nationen Sverige. Förutsatt att äganderätten respekteras tillkommer kostnader för staten att köpa in mark från privata skogsägare som skall skyddas och skötas.  Denna utveckling slår mot arbetstillfällen i skogsnäringen som blir extra allvarligt eftersom verksamheten i huvudsak bedrivs i glesbygden.

Styrelserna i våra sågverksföretag måste ta ansvar bolagens ekonomi och styra resurserna och framtidssatsningarna dit de förväntas göra bäst nytta. Om utsikterna för en framtida råvarubas är krympande styrs investeringar bort från sågverksindustrin.

Finns ett ansvarskännande för dessa konsekvenser hos de miljövårdorganisationer, och myndigheter som vill begränsa brukandet av skogen? Vi kan inte se det!

Ökade restriktioner för brukandet av skogen är ett hot mot mångfalden i skogslandskapet.
Våra skogar har varit brukade i flera hundra år i energibrukets, stålets, sågverkens och fiberindustrins tjänst. Detta har skapat de skogar vi brukar idag. Skall vi bevara mångfalden i dem skall vi rimligen bevara vårt sätt att bruka dem. Nuvarande brukningsmetoder med trakthyggesbruk och adaptiva skötselmetoder skapar en mosaik av biotoper där arters numerär på ett naturligt sätt varierar i antal. Sveriges 300 000 skogsägare, alla med sina nyanser av brukande inom skogsvårdslagen, skapar mångfaldens variation till gagn för arternas utveckling. Enligt artdatabanken finns i Sverige ca 62 000 olika arter, alla aktiviteter vi människor gör påverkar förstås några av dessa positivt eller negativt. Det är felaktigt att tro att vi genom att avstå brukande skulle gynna fler arter än de som missgynnas. Däremot väcker kända arter som Lavskrika eller tjäder starka känslor vilket kan leda till irrationella och kostsamma undantag av skogsbruk som egentligen inte bidrar till att den biologiska mångfalden gynnas.

Ökade restriktioner för brukandet av skog och mark på ett traditionellt sätt är ett hot mot mångfalden av arter och livsmiljöer som är beroende av människans aktiviteter. 

Potentialen för utveckling av både produktionen av vedfiber och produktionen av naturupplevelser är fortsatt mycket stora.
Vi sköter idag våra skogar så att den biologiska produktionen skyddas d.v.s. vi ser till att återbeskogning, röjning, gallring och föryngringsavverkning sker på ett sätt som förbättrar skogsproduktion både kvalitativt och kvantitativt per arealenhet. Vi eftersträvar en jämn åldersfördelning för en framtida jämn leverans till förädlingsindustrin. En balanserad åldersstruktur innebär också över tid en stabil mosaik av biotoper som i sin tur ger förutsättningar för att den biologiska mångfalden bevaras. Vid våra avverkningar lämnar vi träd på hyggen, vi spar ridåer mot vattendrag, vi risar utkörningsstråk och använder vattenkartor för att undvika markskador. Vi noterar fornminnen så att skogentreprenörerna kan planera avverkningen så att fornlämningarna värnas. Detta harmoniserar med riksdagens beslut om skogens miljömål som stipulerar att den biologiska produktionen skall skyddas och den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljövärden värnas.

Den Svenska skogsbruksmodellen som under de senaste 50 åren ökat virkesförrådet, tillväxten och avverkningarna med ca 50 % är en framgångssaga och ett lysande exempel på skogsbrukets betydelse för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.

Detta har lett till att produktionen av nyttigheter, med vidhängande export och valutaintäkter från Svensk skogsindustri ökat i samma omfattning.

Trä är fantastiskt! Förnyelsebart, energieffektivt, återanvändningsbart och en del av lösningen på omställning till förnyelsebar energi. Låt oss ta vara på det.

Ulf Bergkvist                                           Karl Hedin                                Mats Sigvant
Bergkvist Insjön AB                              AB Karl Hedin                         Siljan Group
070-5940220                                         070-6448565                         070-5548243

 • Den Svenska Skogen växer med 120 Miljoner m3 per år, den årliga avverkningen är ca 80 Miljoner m3.
 • Det finns mer än dubbelt så mycket Skog idag i Sverige jämfört med 1920.
 • Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter
 • Skogsindustrin står för ca 10 % av jobben inom industrin i Sverige
 • I flera län utgör skogsindustrin över 25 % av jobben
 • Totalt är mer än 25 % av den Svenska Skogen undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt och frivilligt skydd.
 • Sverige släpper årligen ut ca 58 Miljoner ton CO2, tillväxten i Skogarna binder årligen ca 38 Miljoner ton

ulf.bergkvist@bergkvist-insjon.sekarl.hedin@abkarlhedin.se, mats.sigvant@siljan.se                                           

 
 

Bergkvist Insjön AB, AB Karl Hedin och Siljan Group AB, Bedriver sågverk, vidareförädling och bygghandel i Mellansverige. Tillsammans omsätter bolagen ca 5,8 Miljarder kr och ger cirka 3 500 personer arbete, varav ca 1 400 direktanställda.

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.