Debatt och diskussion i skogen på Höstexkursion 2013

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Årets exkursion pågick i omgivningarna runt Sundsvall och Sollefteå. Under den första dagen fick deltagarna reda på kriterier för skydd av skog, arbete med och resultat från dialogprojekt och hur hänsynsuppföljningen kan bli bättre vid körskador. Carina Håkansson, styrelseordförande i Föreningen Skogen och gd Monika Stridsman, Skogsstyrelsen delade på värdskapet Föreningen Skogen arrangerade Höstexkursion 2013 i samarbete med Skogsstyrelsen och SCA var markvärd.

Monika Stridsman, gd Skogsstyrelsen och Carina Håkansson, styrelseordförande Föreningen Skogen delade på Höstexkursionens värdskapCarina Håkansson, ordförande Föreningen Skogen och gd Monika Stridsman, Skogsstyrelsen delade på värdskapet för Höstexkursion 2013.

I år var platsen Västernorrland runt Sundsvall och Sollefteå där SCA är markvärd. På programmet fanns punkter som dialog och hänsynstagande i skogsbruket.

Deltagare på Höstexkursionen 2013

Hur når vi målen för skydd av skog?
Den första punkten för dagen blev en debatt och diskussion med politiker, markägare och övriga intressenter såsom t.ex Naturskyddsföreningen. Tre markägare var inbjudna som berättade om önskemål om ersättningsmark vid den skyddsvärda ravinen Stordalen. Skogsstyrelsen berättade om hur man definierar skyddad mark och redogjorde tillsammans med Länsstyrelsen för målen, resultaten och vad miljömålsberedningen vill. Man visade också en bild över hur andelen skyddad skog har ökat från 1960-talet fram till idag i Västernorrland.

Andel skyddad skog i Västernorrland
De inbjudna politikerna från regeringspartierna och oppositionen debatterade sina ståndpunkter tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och WWF.
Malin Sahlin, SNFNågra synpunkter som framkom var: frivilliga avsättningar är ett sektorsansvar, viktigt att väga miljömålen mot varandra för att kunna både skydda och bruka skog, behövs ett gränsöverskridande arbete med utgångspunkt i naturvårdsforskning, analys bör göras av skogslandskapets avstånd, hinder och innehåll, behövs respekt för frivillighet, kunskap och motivation hos skogsägare, effekterna av skyddad skog är beroende av tid, Sverige har en hög andel skyddad skog jämfört med t.ex Tyskland och Finland.
Åhörarna framförde bl.a önskemål om att kunna göra trepartsbyten i kommande program. Herman Sundqvist, Sveaskog, menade att det det borde ha varit fyrapartsbyten mellan privata skogsägare, Holmen, Sveaskog och Naturvårdsverket. Det har endast skett några trepartsbyten och kravet har varit att det ska ske marknadsmässigt.

Herman Sundqvist, Sveaskog Hans Valberg, markägare

Markägarna till ravinen i Stordalen berättade om hur blockhuggningar har gjorts där på vintern under 50 års tid för att få hushållsvirke och man har önskemål om att få ersättningsmark.

Samverkan för hantering av granbarkborre

Samarbete krävs mellan virkesköpande konkurrenter
Ett storskaligt angrepp av granbarkborre ledde till samverkan för att hantera problematiken. Behovet har varit gränsöverskridande och olika initiativ har tagits under fällor som satts upp under 2011. Det treåriga projektet som pågått i Västernorrlands län löper ut under kommande vinter vilket har inneburit gemensamma resurser, ekonomi, utrustning, kunskapsinhämtning och inventeringsmaterial med ett gemensamt budskap utåt. Resultatet ligger som grund för strategiska beslut inom organisationer och för skogsbruk i stort. Skogssektorn kommer då att stå ännu bättre rustade inför kommande barkborrsangrepp. Stormfällning är en av grogrunderna för barkborrsangrepp samt gallring i gammal granskog. Förebyggande råd för att minska skadorna kommer att finnas tillgängliga för ägare och brukare av skog.

Fungerar dialog som verktyg och hur blir hänsynsuppföljning bättre
Göran Rune, Skogsstyrelsen och Erland Mårald, Umeå universitet berättade om dialogprojektet och dialogen som verktyg. Alla parter behöver komma till tals och det är av vikt att alla deltar aktivt samt lämnar synpunkter för att få ett bra resultat. Dialogen som projekt avslutas under hösten 2013 med en fortsatt dialog kring målbilder. Det finns fyra skäl till dialog: ett brett deltagande ger auktoritet, arbetet blir kreativt och reflektivt, nya vägar till problemlösning och leder till minskad konflikt. Det behöver varken bli standardlösningar eller konsensus för att resultatet ska bli bra. Dialog passar när parterna har olika ståndpunkter och ger en möjlighet att påverka och göra skiillnad. Projektet kopplar vidare till berörda inom forskning, politiker, myndigheter och företag.

Resultat av hänsynsuppföljning på Höstexkursion 2013

Blir den nya hänsynsuppföljningen bättre?
I trakterna kring Lappberget i Ångermanland fick deltagarna se hur man har arbetat med hänsyn och även efterverkningar av körskador. Göra Rune, Åsa Michold och Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen berättade om målbilder för hänsyn och tillsammans med Ola Kåren, SCA visade man på konkreta exempel i området.
- Målbilder krävs för bra hänsyn och det finns ingen gemensam bild om vad som är skyddsvärt. Under 25 mönte har man kommit fram till att funktionell hänsyn fungerar bäst för att undvika schabloner. Det har funnits en processgrupp och mark- och vattengrupp som har arbetat med frågorna. Vid avverkningen var skogen 96 år och man har uttaget ved till kolning. Merparten av träden var tall, gran och även en del lövskog. 18% av skogen har varit hänsynsskyddad och med uthuggning för kantzon vid skogstjärn blev andelen 10-12%, rapporterade Ola Kårén, SCA.
- Målbilderna används vid uppföljningen. Alla skogsmarker ska ha fungerande kantzoner, menade Elisabeth Andersson, Skogsstyrelsen.
- Uppföljning har skett genom två rapporter. Projektet Ny hänsynsuppföljning pågår under hela 2014 och resultatet redovisas 2015-2016. En fortsatt lärprocess pågår med mer mätbara delar och tydliga grunder för bedömning. Alla ska kunna göra kontrollinventeringar och följa upp, sa Göran Rune, Skogsstyrelsen.

Frihet under ansvar i skogsbruket
Dag två innehöll punkter som hur brukandet förändrar lanskapet, vad som gäller vid röjning, nyheter inom adaptiv skogsskötsel och det nationella skogsprogrammet.

Mer information om Höstexkursionen 2013

Arrangörer

Monika Stridsman, gd, Skogsstyrelsen och vd Bengt Ek, samarbetar med Höstexkursion 2013 och verksamheten Skogen i SkolanFörutom det delade värdskapet under Höstexkursion 2013 har Föreningen Skogen och Skogsstyrelsen ett tätt och kontinuerligt samarbete när det gäller verksamheten Skogen i Skolan. Föreningen Skogen tog över ansvaret för Skogen i Skolans Nationella kansli under 2011.
Kansliet ger stöd till samordnarna i de tio regionerna samt tar fram läromedel.
Skogsstyrelsen har en samordnare för de medarbetare ute i distrikten runt om i Sverige som arbetar med Skogen i Skolan.
Skogen i Skolan firar i år 40 år med ett jubileum den 5/11 på Skogen hus, Skansen.
På bilden: gd Monika Stridsman, Skogsstyrelsen och vd Bengt Ek, Föreningen Skogen.

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, SkogsSverigeGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige
 

Ulrika Lamberth och Rickard Flyckt, Skogsstyrelsen

Västanåfallet - lunch på Höstexkursion 2013

Vandring till Stordalen - en skyddsvärd ravin

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.