Nyheter
 • Sveaskogs ”tiotusing” fortsätter att bidra till ett starkt lokalsamhälle - 300 föreningar hittills

  Kategori: Skog
  Etiketter: Sveaskog, Tiotusingen
  Inemot 300 föreningar sökte när Sveaskog ifjol uppmanade föreningar, på orter där bolaget har verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att ansöka om stöd på upp till 10 000 kr för att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt med fokus på lokalsamhället. Nu startar nästa omgång med samma förutsättningar. Anette Waara, Sveaskog, säger: "Föreningarna som söker behöver ha sin verksamhet på de orter där vi har skog. Eftersom Sveaskog ofta är ensam större arbets- och uppdragsgivare på många mindre orter, är denna satsning på lokalsamhällena viktig för oss." / Sveaskog
  Läs mer
 • Sveriges största bostadskvarter i massivträ: Setra levererar stommar till Cederhusen

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Setra Group, Cederhusen
  Träindustriföretaget Setra levererar trästommen även till det andra huset som byggs i bostadskvarteret Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Trästommarna tillverkas och packas i Setras fabrik för korslimmat trä och transporteras på två timmar till bygget. Cederhusen, som byggs av Folkhem, med totalentreprenören Veidekke Entreprenad AB, blir Sveriges största bostadskvarter i massivträ. / Setra Group
  Läs mer
 • "Tar vi klimatarbetet på allvar - huvudfrågan kan inte vara vad vi inte ska göra"

  Kategori: Skog
  Diskussionen om hur vi ska bromsa den hotande klimatkatastrofen kan upplevas som något märklig. Huvudfrågan i Sverige är vad vi inte ska göra. Det skriver Hans Berggren, koncernchef för Sveriges Stärkelseproducenter: "Den stora mängd så kallade nyckelbiotoper som vi idag diskuterar har i huvudsak skapats genom varsamt skogsbruk av privata skogsägare, inte genom statliga initiativ. Under perioden har den totala mängden skog ökat med mer än 30 procent och arealen gammal skog har tredubblats. Är det då logiskt att skogsbruket är hotet mot den biologiska mångfalden?" / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Efterlängtad LRF-satsning på skogsbruksplaner: "Måste få vara olika och utgå från ägarens mål"

  Kategori: Skog
  Mycket bra och välkommet. Ja, så ser jag på beskedet att LRF Skogsägarna nu satsar en miljon kronor på att utveckla bättre skogsbruksplaner. Det skriver Leif Öster, skogsägare och turismföretagare i veckans skogskrönika i Land Skogsbruk: "Vi skogsägare är väldigt olika. Alltså måste skogsbruksplaner också få vara olika och mer än idag utgå från ägarens egna mål med sitt ägande. Moderna planer bör också innehålla kvalificerade natur- och kulturinventeringar på gårdsnivå. Om skogsägaren tidigt vet vilka höga naturvärden hen har i sin skog, så försvinner risken att någon annan pekar ut dem och att en planerad avverkning stoppas..
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om färsk dom: "Fler långdragna processer vore förödande"

  Kategori: Skog
  "Mark- och miljödomstolens agerande kommer att leda till fler långdragna juridiska processer om skogsbruk med stora negativa konsekvenser för individer, företag och samhället i stort", säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna, i en kommentar till förra veckans besked om att domstolen har gått in och fattat beslut som innebär stopp för flera pågående avverkningar i Jämtland och Härjedalen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Kemikalieinspektionen ger nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

  Kategori: Skog
  Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT. / Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • Optisk mätteknik och rymddata effektiviserar den skogliga värdekedjan

  Kategori: Forskning & utbildning
  Hur kan optisk mätteknik och satellitdata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt samverkansprojekt. "Många företag behöver accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process", säger Kenth Johansson, VD på Adopticum. / Skogstekniska klustret
  Läs mer
 • Sanningarna om skog och klimat: ”Alla har rätt!”

  Kategori: Klimat & Miljö
  Hur är det möjligt att man kommer fram till så olika slutsatser om skogens roll för klimatet? Frågan går till Lars Högbom, Skogforsk: ”En del av problemet är ju att alla har rätt, givet de antaganden som man baserar sin analys på. Men i debatten bemöter man inte varandras argument, utan framför bara sina egna. Dessutom råder det ofta en otydlighet kring vilka antaganden som respektive slutsats baseras på, vilket gör debatten förvirrad.” / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Parlamentet vill skärpa kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi

  Kategori: Politik & Ekonomi
  EU-parlamentet har kommit med sina medskick till EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen är en viktig del av Green deal och kommer ge upphov till nya lagar och policys. Parlamentet betonar att kriterier och mål som införs ska vara produkt- eller sektorspecifika. Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna: "Jag tolkar det som att parlamentet lyfter in behovet av mångfald, att man inte från politiskt håll kan smeta ut samma krav på alla produkter utan måste utgå från vad som är relevant för respektive produkt. Det ger skogsnäringen förutsättningar att bygga vidare på vårt cirkulära kretslopp." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Färsk avhandling: Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU, viltskador
  Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog och vilt. "Specifikt har målet varit att förstå hur biologiska faktorer, som antalet hjortdjur och tillgången på föda respektive miljöfaktorer som snömängd, påverkar sannolikheten för betesskador på tall", säger Sabine Pfeffer, doktorand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö. / SLU
  Läs mer

Sidor