Nyheter
 • Negativ trend för miljötillståndet i skogen

  Kategori: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen bedömer att utvecklingen av miljön i Sveriges skogar på kort sikt är negativ. Det framgår av Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. "För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

  Kategori: Skog
  I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen. "Svensk skogspolitik bygger på en samverkan mellan skogsägare och en kompetent myndighet. Om detta domslut skulle gälla, så ändrar det helt planeringsförutsättningarna för skogsbruket", säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. / SCA
  Läs mer
 • Så minskar du risken för skogsbrand

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, skogsbrand
  Under torra förhållanden kan skogsbrand lätt uppstå vid skogsarbete och skogsbruket arbetar aktivt med att minska riskerna. Skogforsk ger tips och råd för att förebygga och förhindra spridning av brand. Brandriskerna är främst i samband med maskinarbete i skogen. Följderna om elden sprider sig kan bli katastrofala. Under 2021 uppdaterade skogsbruket de branschgemensamma riktlinjerna för att förebygga att skogsbrand uppstår och för att förhindra spridningen när det väl händer. / Skogforsk
  Läs mer
 • Trä blir tyg - ny teknik för tygframställning närmar sig kommersialisering

  Kategori: Forskning & utbildning
  Nu blir den verklighet, demonstrationsanläggningen som i större skala ska testa en resursbesparande teknik för att framställa tyg av trä. Utvecklingsbolaget Tree to Textile leder projektet, med IKEA, H&M, Stora Enso och teknikens upphovsman, kemiingenjören Lars Stigsson (LSCS Invest) som delägare. Metodutvecklingen startade år 2014. Efter tester i pilotskala har Tree To Textile nu beslutat att en demonstrationsanläggning ska byggas vid Stora Ensos massabruk i skånska Nymölla. Anläggningen väntas vara klar våren 2022, med en uppskattad årsproduktion på cirka 1 500 ton fibrer per år. / FSC
  Läs mer
 • Sydved diplomerar entreprenör i spårlös avverkning: "Mycket handlar om planering"

  Kategori: Skog
  Nu har distrikt Kalmar diplomerat sin första entreprenör, Stranda skogsentreprenad, i metoden Spårlös avverkning. Diplomeringen är ett sista steg i en utbildning där vi lyfter ämnet hur vi ska undvika allvarliga körskador som påverkar skogsmiljön, och då framförallt bäckar och andra vattenmiljöer men även kultur- och fornminnen. Mycket i spårlös avverkning handlar om planering. / Sydved
  Läs mer
 • Ekosystemkollaps hotar hälften av världens företag - oro för biologisk mångfald

  Kategori: Klimat & Miljö
  Förstörda ekosystem kan radera hälften av världens BNP och utgör ett hot mot mängder av företag. Nu krävs åtgärder från näringslivet för att säkra både ekosystemen och deras egen överlevnad. BCG presenterar i rapporten ”The Biodiversity crisis is a business crisis” en väg framåt. "Naturens kris är även en kris för ett enormt antal företag. De måste bli en del av lösningen i stället för en del av problemet", säger Olof Sundström, Managing Director & Partner på BCG, och expert på klimatomställning. Även en minskande biologisk mångfald behöver komma upp högre på agendan, heter det. / Boston Consulting Group
  Läs mer
 • Så digitalt är det svenska skogsbruket – enligt skogsbolagen själva

  Kategori: Forskning & utbildning
  En ny kartläggning ger en bild av hur den digitala mognadsgraden ser ut för det svenska skogsbruket. Resultatet baseras på intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag och har genomförts inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Syftet med kartläggningen var att skogsbolagen själva skulle beskriva sin digitala mognadsgrad och få en bild av vad de vill prioritera att digitalisera på 5 till 10 års sikt. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog uppdaterar kartor och skyltar i ekoparkerna i norra Sverige

  Kategori: Outdoor life & hunting
  Etiketter: Sveaskog, ekoparker
  Sveaskogs ekoparker finns över hela Sverige, från de lavklädda granurskogarna i norr till blåsippornas bokskogar i söder. Idag har Sveaskog 37 ekoparker med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.  Den nordligaste ekoparken är Ekopark Naakajärvi i Pajala kommun i Norrbotten. Under 2021 startar Sveaskog ett arbete med att uppdatera kartor och skyltning för de 17 ekoparkerna i Norrbotten och Västerbotten. Jakob Bjerner, Hållbarhetsansvarig Sveaskog, håller i arbetet: "Vi behöver kompensera för ett eftersatt underhåll för att göra ekoparkerna mer besöksvänliga". / Sveaskog
  Läs mer
 • Gapen mot klimatmålen minskar - men fler åtgärder och mer styrning behövs

  Kategori: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för år 2020 uppskattas kunna nås. "Styrning och åtgärder behöver komma på plats nu i närtid för att kunna ge effekt bortom år 2030", säger Johan Bogren, chef på Klimatstyrmedelsenheten. / Naturvårdsverket.
  Läs mer
 • Ny studie har utvärderat 1.000 förslag: Så kan EU minska tropisk avskogning

  Kategori: Skog
  Etiketter: Chalmers, avskogning
  Konsumtion av importerade varor i EU är en starkt bidragande orsak till att skog skövlas i andra delar av världen. I en ny studie har forskare vid Chalmers och universitetet i Louvain, Belgien, utvärderat drygt tusen förslag om hur EU skulle kunna arbeta för att minska avskogningen, för att se vilka som dels skulle ha god effekt, dels vara möjliga att genomföra politiskt. "Det finns politiska förslag som både har starkt stöd hos många intressenter och som har potential att minska avskogningen, säger Martin Persson, docent i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.​ / Chalmers
  Läs mer

Sidor