Nyheter
 • "Alla energislag måste visa sin hållbarhet"

  Kategori: Bioenergi
  Bioenergin är det enda energislag som har ett heltäckande system för redovisning av hållbarhet, både beträffande miljöpåverkan och klimatnytta. Det regelverk som antagits av EU i förnybarhetsdirektivet håller nu på att implementeras i Sverige, menar Svebio. Gustav Melin, Svebios vd: "Det är nu dags att andra energislag, både fossila och förnybara, får lika stränga regelverk, så att konsumenterna får kunskap om hur och var energin produceras och med vilka miljökonsekvenser i hela livscykeln".
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk - forskning pågår

  Kategori: Forskning & utbildning
  Vid SLU pågår forskning för att stärka kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Här finns en översikt över publicerade forskningsresultat och analyser, kunskapssammanställningar och populärvetenskapliga framställningar som tagits fram inom forskningsplattformen Future Forests. Andra mål än ekonomi och virkesproduktion måste väga tungt för att motivera hyggesfri skötsel. Det är en slutsats efter en analys av fyra olika hyggesfria alternativ. / SLU
  Läs mer
 • Allt mer hyvlat konstruktionsvirke från Setra till ökat byggande i Storbritannien

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Bostadsbrist, hemmafixande och en ökad efterfrågan på trä gör att framtiden ser ljus ut för Storbritanniens träindustrier. Här står svensk råvara högt i kurs och konstruktionsvirket från Setras nya hyvleri i Hasselfors är ett välkommet tillskott på marknaden. / Setra Group
  Läs mer
 • Modellerna i Plantval fungerar bra även för TreO-plantagerna med tall

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Skogforsk, Plantval
  De nya TreO-plantagerna börjar ta över som den viktigaste källan till förädlade plantor av gran och tall. Då är det viktigt att verktyget Plantval kan ge pålitliga rekommendationer även för dem. I Sverige planteras de flesta föryngringsytor med förädlade plantor med ursprung i fröplantager. I och med att klimatet förändras bör plantor som är anpassade till framtida förutsättningar väljas. Det innebär att plantorna måste kunna överleva i dagens klimat men samtidigt utnyttja tillväxtpotentialen i ett framtida klimat på bästa sätt. Genom att använda kunskap om hur olika fröplantager med olika ursprung beter sig på en utvald föryngringsyta kan denna anpassning göras. / Skogforsk
  Läs mer
 • Kemikalieinspektionen: Bara 2 % av växtskyddsmedlen hade brister

  Kategori: Skog
  De flesta växtskyddsmedel som säljs i Sverige lever upp till kraven i lagstiftningen. Kemikalieinspektionens kontroller av växtskyddsmedel från 2018 till 2020 visar att endast drygt 2 procent av de undersökta medlen hade brister. Att analysera växtskyddsmedel är ett sätt att kontrollera om det finns olagliga växtskyddsmedel på marknaden. "Våra kontroller visar att det finns få olagliga växtskyddsmedel i Sverige. En förklaring kan vara att distributörer av växtskyddsmedel har hög kunskap om produkterna genom de utbildningar som krävs för att få sälja växtskyddsmedel", säger Eva Rackow, inspektör på Kemikalieinspektionen. / Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • Ny rapport från Skogsindustrierna: Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  Kategori: Forskning & utbildning
  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna: "Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör, i kombination med samhällets investeringar i reservat". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "Diskussionen om skogen måste bli mer faktabaserad inför stundande avgörande beslut”

  Kategori: Skog
  Skogsindustrierna presenterade i veckan rapporten "Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik", författad av Mats Hannerz och Per Simonsson – båda med en bakgrund inom skogsforskningen. Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna: "Vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU som kommer att påverka skogens och skogsbrukets förutsättningar, och det är väldigt viktigt att de fattas på goda grunder. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om skogsbruk och biologisk mångfald blir mer nyanserad och faktabaserad."
  Läs mer
 • Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning för ett mer hållbart skogsbruk

  Kategori: Forskning & utbildning
  14 projekt som ska utveckla skogsbruket och ge mer kunskap om naturvårdande insatser. Tillsammans får de dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering. "Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • "Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda - och förankra den hos politikerna"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Läget i skogspolitiken har nog aldrig varit så osäkert som nu. Därför är det viktigt att allmänheten kommer ut i skogen och bildar sig en egen uppfattning av den, skriver Pär Fornling i ledaren i Land Skogsbruk: "Istället för att spilla krut på tröstlösa processer om samverkan är det bättre för familjeskogsbruket (och andra parter) att forma en egen trovärdig agenda. Och det är viktigare än någonsin att förankra den hos politikerna". / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Skogsskötsel och viltförvaltning allt viktigare för att minska skadorna: "Växande problem"

  Kategori: Skog
  Under år 2020 har granbarkborre och vilt skadat mest skog i Sverige. Men multiskadad skog är ett växande problem i norra Sverige. Det visar den skogsskaderapport som Skogsstyrelsen har sammanställt för det gångna året. Det blir allt viktigare att sköta skogen samt att hålla efter viltstammarna för att skadorna ska kunna begränsas. "De största skadorna finns i granbarkborreskadade skogar i söder samt kopplat till de betesskador som vi ser över hela landet. Först nu börjar vi förstå omfattningen av problemet med multiskadade ungskogar i norra Sverige", säger Frida Carlstedt, skogsskadesamordnare i norra Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor