Nyheter
 • Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Skogsindustrin fortsätter att stå för tio procent av svensk varuexport, enlig SCB:s årsstatistik. En raket i sammanhanget är trävaror från svenska sågverk. Här ökade exportvärdet med hela elva procent. "En stark bostadsmarknad och bygghandel på många håll i världen har gynnat svensk export av trävaror. Det här har vi också en expansiv penning- och finanspolitik att tacka, som har hållit uppe människors köpkraft", säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna. Svenska sågverk har inte haft så låga lagernivåer på över 20 år. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Kan framtidens röjning ske med robotar?

  Kategori: Skog
  Kan framtidens röjning ske med röjningsrobotar? Ett examensarbete gjort på Örebro universitet har studerat hur rörelseplanering för en robotarm med ett tänkt röjverktyg kan se ut. Rörelseplanering innebär att en dator beräknar hur en robot ska röra sig för att utföra en uppgift utan att kollidera med sig själv eller med sin omgivning. Den här tekniken kan användas på kranarmar för att automatisera delar eller hela uppdrag. / Skogforsk
  Läs mer
 • En enad digital front inom europeiska träindustrin: "Visar träets unika klimatfördelar"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Svenskt Trä, CEI-Bois
  Den europeiska branschorganisationen för den träbearbetande industrin, CEI-Bois, lanserar nu, under initiativet TIMBIM, ett pilotprojekt med en gemensam digital plattform som ska beskriva träprodukters egenskaper. Plattformen ska möjliggöra standardbaserad kommunikation genom alla byggprojektsteg och leda till kostnadsbesparingar för träindustrin. "Vi kommer tydligt kunna visa på träets unika klimatfördelar vid byggnation", säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Hållbar skoterkörning - ökad medvetenhet

  Kategori: Skog
  Etiketter: Norra Skog, skoterskador
  Representanter för skogsnäringen fortsätter sin positiva informationssatsning för att öka medvetenheten kring hållbar skoterkörning. Markägarna är oroliga för ökade körskador i takt med ökningen av mountain- och crossovermaskiner, skotrar som är framtagna för friåkning och utgör 70 procent av alla nyinköpta skotrar. "Skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men då behöver vår förnybara råvara få växa upp utan skador", säger Elin Swartling, projektledare för Skoter ❤ skogen. / Norra Skog
  Läs mer
 • Svenska Skogsplantor mångmiljoninvesterar i Kilåmons plantskola: "Viktig tillväxtsatsning"

  Kategori: Skog
  Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, har beslutat att investera 12 miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Sollefteå. Investeringarna görs framför allt i sådd och packhallen, där mycket av utrustning och maskiner kommer att bytas ut. Det ger en kapacitetsökning för att svara upp mot den ökade efterfrågan på plantor. / Sveaskog
  Läs mer
 • EU:s Bauhaus-samarbete: "Ökar möjligheterna för träbyggnadssektorns internationalisering"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  EU-kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus – ett tvärvetenskapligt samarbete som ska forma framtidens boende och byggande. Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli: "Jag tror att det kommer att öka träbyggnadssektorns möjligheter till internationalisering. Både vad gäller tillverkning av material, system och komponenter samt den kunskap som genereras av arkitekter, konstruktörer, mjukvaruleverantörer med flera." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ytterligare kraftsamling för ärenden inom fjällnära skog - Skogsstyrelsen mobiliserar rejält

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen mobiliserar resurser från hela landet i arbetet med fjällnära skog. Målet är att under 2021 handlägga ansökningar med en sammanlagd areal av minst 11 000 hektar och ersättningsärenden med en areal av minst 5 000 hektar. "Skogsstyrelsen gör allt som går för att upprätthålla en rättssäker hantering och undvika långa handläggningstider av markägarnas ansökningar. Vi tillför mer resurser, anställer, utbildar och lånar in personal från hela landet", säger Staffan Norin, chef region Nord. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kommer skärpta krav att hota fortsatt träbyggande - debatt i riksdagen

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Larry Söder, Per Bolund
  Kommer svenska producenter av impregnerat trä att få verka på samma villkor som producenterna i övriga EU-länder? Det frågade Larry Söder (KD) nyligen miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i riksdagen. Söder befarade att Naturvårdsverkets pågående översyn av gällande föreskrifter för bl a skyddsåtgärder och försiktighetsmått vid impregneringsbehandling blir strängare än vad som gäller i EU. Larry Söder vill att den positiva utvecklingen med träbyggande i utomhusmiljöer inte hotas. / Riksdagen
  Läs mer
 • Gör Norden till världens första fossilfria region: "Fasa ut fossila bränslen - det krävs handling"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Fasa ut alla fossila bränslen och gör Norden till världens första fossilfria region. Det skriver sex nordiska miljöorganisationer - bland dem Naturskyddsföreningen - i en gemensam debattartikel: "Vi uppmanar de nordiska länderna till att gemensamt gå före och göra Norden till den första regionen i världen att helt fasa ut fossila bränslen. Det kräver ledarskap, beslutsamhet och inte minst handling." / Altinget
  Läs mer
 • Rekordmånga studenter i Alnarp trots pandemin

  Kategori: Forskning & utbildning
  Under förra året hade de skogliga utbildningarna i Alnarp rekordmånga studenter, trots utmaningarna med pandemin. Och verksamheten fortsätter att växa. Till hösten börjar det nya treåriga programmet "Skog och Landskap", vilket är ett möte mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Att med kort varsel ställa om till distansundervisning innebar många prövningar, men har också gett nyttiga erfarenheter inför framtiden. Det framgår av årsrapporten för år 2020. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor