Varför har vi inte mer kontinuitetsskogsbruk i Sverige?

Anders G
Lars Lundqvist, Institutionen för skogsskötsel, SLU, Umeå
Hej! Kalhyggesbruk är alltjämt helt dominerande när det gäller nyttjandet av skogens produktion av virke, medan kontinuitetsskogsbruk knappast alls förekommer i Sverige. Hur kan detta förklaras? Handlar det i första hand om skogskötselmässiga förklaringar, eller beror detta mer på de penningekonomiska spelreglerna, eller kanske på inrotade traditioner?
Skogsbruk kan bedrivas enligt olika "skogsskötselsystem". Det har föreslagits många olika varianter på skogsskötsel genom åren och "kontinuitetsskogsbruk" är ett sånt begrepp som presenterats under senare tid. Men när man tittar lite noggrannare så ser man att det egentligen bara finns två olika huvudsystem att sköta skogen. I Sverige kallar vi dom trakthyggesbruk och blädningsbruk. I trakthyggesbruk är skogen enskiktad, i blädningsbruk fullskiktad. I en enskiktad skog är alla träd ungefär lika höga, och i en fullskiktad skog är det tvärtom så att träd av alla storlekar, från små plantor till stora träd, är blandade med varandra hela tiden. Inom ramen för trakthyggesbruk kan man föryngra skogen på flera olika sätt: kalhuggning följt av plantering är det säkraste sättet på de flesta marker; ibland kan fröträd eller en skärm (dvs 150-200 träd/ha som lämnas på "hygget") användas för att beså marken med frön. Därför kan trakthyggesbruk användas på nästan alla marker och med alla trädslag. I blädningsbruk gallrar man bara skogen då och då, och skogen förväntas föryngra sig själv i långsam takt. Det gör att blädningsbruk i princip bara kan användas i granskog i Sverige, och det förutsätter också att skogen redan är fullskiktad. Idag är det alltså bara möjligt att använda trakthyggesbruk av någon form på den helt övervägande delen av Sveriges skogsmark. Blädningsbruk är bara möjligt på en liten del. Att omvandla en enskiktad skog till fullskiktad är en mycket långsam process, långt mer än 100 år och idag vet ingen riktigt hur det skulle gå till. Därför är svenskt skogsbruk dominerat av trakthyggesbruk och föryngringen av kalhuggning följt av plantering. Det är det skogsskötselsystem som fungerar bäst i de svenska skogarna. Lars Lundqvist Docent i skogsskötsel, specialist på blädningsbruk
Publicerad: