Varför är blädning en mer miljövänlig metod än trakthyggesbruk?

Andreas
Bo Leijon
Varför är blädning en mer miljövänlig metod än trakthyggesbruk?
Det är inte självklart att blädningsskogsbruk i alla avseenden är mer miljövänligt än andra former av skogsbruk. Olika varianter av skogsbruk inverkar på olika sätt. Man får försöka sammanväga och värdera den totala "miljöskadan" eller "miljönyttan" i de olika fallen.

Blädning innebär upprepade selektiva uttag ur ett fullskiktat bestånd. Skogen slutavverkas aldrig. Detta ökar överlevnads- och spridningsmöjligheterna för störningskänsliga arter. Å andra sidan missgynnas arter som är anpassade till storskalig störning, t ex brand. Eftersom det stora flertalet av de sällsynta eller hotade arterna tycks vara knutna till gammal skog snarare än till störda miljöer, så har blädningsbruket fördelar ur artbevarandesynpunkt.

Mark- och vattenvårdsaspekter talar också för ett skogsbruk med kontinuerligt bestånd. Någon hyggesfas med risk för utlakning av näringsämnen blir det inte vid blädning. Man undviker också markberedning.

I blädningsskogsbruket föryngras skogen naturligt. Främmande trädslag, klonat eller genmodifierat skogsodlingsmaterial används alltså inte, vilket ligger i linje med den svenska FSC-standarden för miljöcertifiering av skogsbruk.

Nackdelarna då? Vid blädning återkommer avverkningsmaskinerna med tätare mellanrum än vid trakthyggesbruk. Vid samma virkseuttag, berörs årligen större arealer av avverkning vid blädning än vid trakthyggesbruk.

Bristen på grova, gamla träd och död ved i skogslandskapet liksom låg lövträddsandel anses utgöra hot mot den biologiska mångfalden. På dessa punkter har blädning inga självklara fördelar. Tvärtom så skördar man företrädesvis de grova träden och detta med så täta mellanrum att få hinner dö mellan varven. Flera lövträd är pionjärarter, som missgynnas i ett kontinuerligt blädningsbruk. Miljöhänsyn krävs oavsett skogsbrukssätt.

Publicerad: