Nyheter
 • Nu tas omtag för att rädda idegranen - resultaten klara om 200 år: "Hårt, tungt och elastiskt"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: SLU Alnarp, idegran
  Virket från idegran har alltid varit efterfrågat. Priserna är de högsta i Europa för barrträd, dessutom framställs medicin mot cancer från barken. De unika virkesegenskaperna ledde till att trädet nästan utrotades på medeltiden i jakten på råvara till pilbågar. Idag återstår bara mindre rester som är hotade på sikt. Ett forskningsprojekt i Alnarp är inriktad på att rädda det unika trädslag. Insamlingen av fröer till försöksodlingar är i full gång. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Skogsbruksindex ökar kraftigt: "Stigande timmerpriser ökar skogsbrukets avverkningar"

  Kategori: Skog
  Etiketter: LRF, Skogsbruksindex
  Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRFs nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Skogsbruksindex ökar kraftigt, från 98 till 108 på skalan där 100 är normalt. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer, vilken gynnas av den globala efterfrågan på trävarumarknaden. "Tack vare uppsvinget på den globala trävarumarknaden ser vi ett stigande timmerpris som i sin tur ökar intresset bland svenska skogsbrukare för att avverka, säger Anna-Karin Hatt, VD för LRF. / LRF
  Läs mer
 • Svebio: "Snart har vi full hållbarhetskoll på varenda rishög - överlägset alla energislag"

  Kategori: Bioenergi
  Om några dagar går remisstiden ut på en promemoria från regeringen om tillämpningen av hållbarhetskriterier för biobränslen från skogen. Det sker samtidigt som det skrivs mer negativa insändare och debattartiklar om biobränslen än vi kan minnas, och hundratals forskare varnar för negativa klimateffekter av att elda biobränslen från skogen, skriver Kjell Andersson, Svebio, i sin blogg: "Vi håller på att införa ett system där vi kan spåra varenda rishög i landet och i de länder som vi importerar från. Inget annat energislag, vare sig fossila eller förnybara, kommer att ha ett liknande miljökontrollsystem". / Svebio
  Läs mer
 • Nya yttäckande rasterkartor över Sveriges trädslag i SLU Skogskarta: "Bättre kvalitet"

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU Skogskarta
  Nu finns nya beräkningar över trädslagsfördelningen i Sveriges skogar för fri nedladdning. Den senaste versionen av SLU Skogskarta har en ny förbättrad kvalitet, en högre detaljeringsgrad och dessutom gör kartproduktionens kontinuitet att vi nu kan följa den svenska skogens utveckling under 15 år. "Tack vare att det nu finns satellitdata med hög upplösning och att vi har tillfört ytterligare en datakälla med Lantmäteriets ytmodeller har kvalitén på kartorna förbättrats. Dessutom gör kartprodukternas kontinuitet att vi kan följa skogarnas utveckling över tid", säger Mats Nilsson, projektledare vid SLU. / SLU
  Läs mer
 • Lunds universitet satsar 100 miljoner på forskningsprogram inom hållbar utveckling

  Kategori: Forskning & utbildning
  Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Programmet ska attrahera internationell forskningskompetens och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbarhet etableras. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen tolkar ny EU-dom: "Underkänner det svenska artskyddet"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: EU-domstolen, artskydd
  Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas, anser Naturskyddsföreningen. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet, och inte enbart om hela den skyddade populationen påverkas, menar föreningen: "Det är ett underkännande av den svenska tillämpningen av artskyddet." / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Råd & Rön backar om blynivåer i kaffefiltertest: "Redovisade halter var felaktiga"

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I slutet av förra året testade Råd & Rön kaffefilter. I testet redovisades bland annat labbmätningar av hur höga halter bly filtren lakade ur. Det har nu – sedan Råd & Rön genomfört nya referensmätningar – visat sig att de halter som redovisades inte var korrekta och för höga. Råd & Rön har därför rättat det aktuella testet. Felet uppdagades sedan flera tillverkare gjort egna mätningar vars resultat skilde sig från de Råd & Rön publicerade. / Råd & Rön
  Läs mer
 • Vegetationsutvecklingen efter skogsbrand: "Ett grönt hav med svarta trädstammar"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Redan ett par veckor efter den stora branden i Västmanland år 2014 började de första gröna bladen titta fram i det annars sotsvarta skogslandskapet. I en studie av områdets vegetation visar forskarna att markkemi och hur hårt det hade brunnit påverkade florans utveckling i relativt liten grad. "Vegetationen är idag väldigt annorlunda jämfört med det svarta sottäcke som mötte besökaren direkt efter branden. Idag är intrycket ett grönt hav av uppväxande lövträd med uppstickande svarta trädstammar", säger Lena Gustafsson, professor emeritus vid SLU. / Calluna
  Läs mer
 • Korslimmat trä ersätter cement i husgrunderna: "Halverar klimatbelastningen!"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Klara Byggsystem i Båstad lanserar en helt ny lösning vid grundläggning i samband med husbyggnation. Korslimmat trä ersätter cement. Grundläggningselementens bärande delar är uppbyggda av korslimmat trä som i kombination med isolerande och fuktbrytande skikt skapar en rationell och klimatsmart grundläggningsmetod. Trä har fantastiska egenskaper och träbyggandet behöver öka för att branschen ska klara klimatmålen, säger Lars Guttorp, hållbarhetsansvarig hos företaget: "Cement står globalt för 8% av världens koldioxidutsläpp. Vår produkt minskar klimatpåverkan från grundläggningen med 50%, en stor besparing". / Klara Byggsystem
  Läs mer
 • Förändrat skogslandskap ökar risken för spridning av sjukdomar

  Kategori: Skog
  Storskalig skogsavverkning kan öka risken för djurspridda sjukdomar som sorkfeber. Det visar resultat av en forskargrupp vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Kunskapen har tagits fram tack vare ett unikt kartmaterial som visar hur skogslandskapet förändrats över tid. En av arterna som har studerats är gråsidingen (Clethrionomys rufocanus), en skogslevande sork i norra Sverige. Arten är tätt knuten till gammal tallskog med blockfält och har minskat i antal sedan 1970-talet. Gråsidingen är inte så känd - men viktig - i ekosystemet som födobas för vissa rovdjur, till exempel ugglor./ SLU
  Läs mer

Sidor