Fas 3 - Jämställdhetsintegrera

I den sista fasen, integreringsfasen i jämställdhetsarbetet, ska jämställdhet bli till en hållbar del av den dagliga verksamheten. Här tar vi alltså steget och genomför de åtgärder vi planerat. Här är det viktigt att ledningen tydligt fattar ett beslut om vad som ska göras och av vem. Det är nu ni skapar en mer jämställd verksamhet. Jämställdhetsintegrering går ut på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i organisationers ordinarie struktur. Att hitta sätt för jämställdhet att ingå långsiktigt – inte bli ett sidospår. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i verksamhetens dagliga arbete och jämställdhet ska ligga till grund för utformning av beslut, planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Här gäller det att tänka långsiktigt och att inte tappa farten.

Trappan
Metoden trappan är en omfattande modell för ett systematiskt utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering av en verksamhet. Genom att följa de olika stegen i trappan får vi en helhetsbild av hela jämställdhetsprocessen och de steg som är nödvändiga för att skapa hållbarhet. 

För en ingående beskrivning av metoden – läs JämStöds Praktika som är en metodbok för jämställdhetsintegrering.

Växthuset
Växthusmetoden är Diskrimineringsombudsmannens metod som kan användas för att upptäcka och kartlägga trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Växthuset syftar till att främja ett gott arbetsklimat som kännetecknas av respekt för alla människors rättigheter och lika värde. Växthusmetoden genomförs i grupp och går ut på att chefer och medarbetare tillsammans går inom verksamheten och för samtal kring var och hur olika former av diskriminering förekommer. Efter en komplett analys tar gruppen också fram konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Läs mer samt beställ material på Diskrimineringsmannens hemsida: Växthuset

Normkritiska metoder
Att arbeta normkritiskt kan du göra på flera sätt. Många metoder går ut på att reflektera kring sig själv och sina egna fördelar där en passar in i normen i samhället/på arbetsplatsen. Det kan också handla om att försöka förändra sitt språkbruk och därigenom ändra sina handlingar.

Besök Tema Likabehandling för att ta del av flera metoder kring normkritiska tankesätt och arbetssätt.

Implementeringsplan
Har ni startat upp ett tidsbegränsat jämställdhetsprojekt och vill veta hur ni kan ta tillvara på projektets arbete och integrera jämställdhet i ordinarie verksamhet? Detta är en metod för att få jämställdhetsintegrering från att vara ett sidoprojekt till att bli en del av den dagliga verksamheten. Metoden är ett stöd för arbetet med att införa hållbara långsiktiga rutiner för att säkerställa att verksamheten arbetar långsiktigt med jämställdhet. 

Läs mer här om hur ni genomför en implementeringsplan

 

Källor
Eriksson-Zetterquist, U. & Renemark, D. (2011). Jämställdhet i organisationer: hur förändring görs hållbar. Stockholm: Liber.

Jämställ.nu

SOU (2007:15). Jämstödspraktika – metodbok för jämställdhetsintegrering. Stockholm: Fritzes. 

Uppdaterad: