Fas 2 - Granska verksamheten

I denna fas bör fokus ligga på att inventera och få syn på verksamhetens egna problem med ojämställdhet för att utefter dessa formulera konkreta långsiktiga jämställdhetsmål. Här behöver vi alltså kartlägga hur ojämställdhet görs och ser ut inom just vår verksamhet. Genomför granskningen på öppna premisser; vi kan inte på förhand anta att ojämställdheten enbart är avgränsad till en enskild del av verksamheten eller enbart berör personer på vissa nivåer eller personer som har ett visst kön. Kartläggningen ska syfta till att ta fram bra beslutsunderlag för vad som behöver förbättras och ligga till grund för att formulera konkreta mål och åtgärder för hur förändringen ska genomföras.

Jämställdhetseffekten
Crossing Boarders har tagit fram metoden Jämställdhetseffekten som är ett självskattningstest som fungerar som stöd för de som vill arbeta jämställt och inkluderande. Efter avslutat test ges en översikt över de områden där ni kommit långt och de områden som ni behöver fokusera mer på i arbetet för jämställdhet och inkludering. Testet tar cirka 10 minuter att genomföra och kan göras regelbundet för att på så sätt följa upp arbetet och se utvecklingen.

Gör testet här: Jämställdhetseffekten

4R
4R-metoden används för att kartlägga och analysera verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. De 4 R:en står för representation, resurser, realia och realisera. Syftet med metoden är att den ska ge en översiktlig bild av hur en verksamhet styrs och finansieras och hur den bör förändras för att möta behoven från kvinnor och män. Metoden ger kunskap om hur förhållandena ser ut för kvinnor och män både internt på arbetsplatsen, och externt i kontakt med medborgare, servicetagare och kunder.

Läs mer om 4R-metoden här.

Genderbudgeting
Gender budgeting är en välkänd och erkänd metod för att arbeta med jämställdhet. Genom Gender budgeting kan vi få kunskap om hur resurser är fördelade mellan kvinnor och män och vilka effekter resursfördelningen får. Utifrån en sådan analys kan vi sedan arbeta för att uppnå en jämn fördelning av resurser mellan kvinnor och män.

Här kan du läsa mer om Gender budgeting.

Observation
Observationer är en paraplybeteckning på undersökningar som bygger på observationsstudier såväl som intervjustudier. Med hjälp av en observation kan vi fånga upp skillnaden mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. Observation innebär att en forskare är på plats och följer och deltar i det vardagliga som pågår på en plats. En observation passar särskilt bra när syftet är att studera strukturer och processer som kan vara svåra att klä i ord, exempelvis socialt samspel, något som ofta är svårt att återge för inblandade parter. En observationsstudie kan gärna kombineras med intervjuer för att få en helhetsbild av vad som sker och hur det upplevas av de som deltar.

Läs mer och hitta exempel på observationsstudier här.

 

Källor
Eriksson-Zetterquist, U. & Renemark, D. (2011). Jämställdhet i organisationer: hur förändring görs hållbar. Stockholm: Liber.

Jämställ.nu

SOU (2007:15). Jämstödspraktika – metodbok för jämställdhetsintegrering. Stockholm: Fritzes.


 

Uppdaterad: