Fas 1 - Komma igång

I den första fasen av jämställdhetsarbetet är verksamheten i behov av metoder och verktyg för att skapa en samsyn i verksamheten om vad jämställdhetsarbetet är och bör innehålla. Här behövs en gemensam kunskapsbas med fokus på horisontell förståelse om genus och jämställdhet i relation till den egna verksamheten. Här gäller det att få tillräcklig kunskap om vad jämställdhetsarbete faktiskt är för att kunna enas om vad jämställdhetsarbetet ska vara hos oss. Även om det är ledningen som har det övergripande ansvaret för att starta upp och planera jämställdhetsarbetet är det viktigt att alla får komma till tals. I de utbildningsinsatser som genomförs i denna fas är det avgörande att även få tid att diskutera – hur ser det ut hos oss och vad vill vi förändra? Allas åsikter är viktiga.

Metoder som passar bra i denna fas:

Den jämställda verksamheten
Här arbetar vi visionärt och försöker föreställa oss den jämställda verksamheten vi vill åstadkomma med vårt jämställdhetsarbete. I tre steg får de medverkande beskriva hur den jämställda verksamheten skulle vara, undersöka viljan för förändring och identifiera framgångsfaktorer såväl som hinder. Metoden kan bidra till att skapa gemensam förståelse för vad jämställdhet är och ger en inblick i kunskapsnivå hos de som deltar. Övningen avslutas med att ni gemensamt planerar hur ni går vidare.

Läs mer om hur ni genomför den jämställda verksamheten.

Flödesschema
Flödesschema är ett verktyg för att få koll på hur förändringsprocessen ser ut. Ett flödesschema är en överskådlig beskrivning av ett förlopp i olika steg och genomförs med hjälp av enkla illustrationer. Verktyget kan användas på alla arbetsprocesser för att synliggöra eventuella kritiska moment i en förändringsprocess, till exempel onödiga steg, oklarheter och dubbelarbete. Flödesschemat gör att vi tydligt får syn på det logiska sambandet mellan olika aktiviteter. Att förändringen inte leder till det resultat vi väntat oss beror nästan alltid på att processen inte fungerar, inte på att någon enskild individ har gjort fel. Utifrån flödesschemat kan ni föra samtal om vem som har ansvar för olika delar i processen, vilket är viktigt för det fortsatta arbetet.

Läs mer här om de olika stegen i flödesschemat

Jämviktscykeln
Jämviktscykeln är en modell framtagen av Näringslivets Ledarskapsakademi. Metoden ger en uppfattning om vilka steg som är viktiga att ta i en förändringsprocess för jämställdhet. Metoden tar avstamp i kunskapsinhämtning i forskning om jämställdhet samt fakta om den egna organisationen och leder oss därefter igenom ett antal steg av en förändringsprocess. För varje steg ger metoden exempel på processfrågor som verksamheten bör ställa sig för att få syn på ojämställdhet och föra processen framåt.  Jämviktscykeln kan användas på alla nivåer inom en arbetsorganisation av ledning, chefer och medarbetare utifrån det ansvar de har i sina olika yrkesroller.

Läs mer om Jämviktscykeln här.

 

Källor
Eriksson-Zetterquist, U. & Renemark, D. (2011). Jämställdhet i organisationer: hur förändring görs hållbar. Stockholm: Liber.

Jämställ.nu

SOU (2007:15). Jämstödspraktika – metodbok för jämställdhetsintegrering. Stockholm: Fritzes.


 

Uppdaterad: