Utbildning och rekrytering

Utbildning
Arbetsmarknaden är i mångt och mycket könsuppdelad eftersom vårt val av yrke präglas av våra föreställningar om genus. Vissa branscher, såsom skogsbranschen, har en tydligare könsmärkning än många andra branscher, vilket också påverkar ungas val av utbildning.

Att män i högre utsträckning än kvinnor väljer skogliga utbildningar och väljer att forska vidare har självklart stor inverkan på könsfördelningen på den skogliga arbetsmarknaden. De skogliga utbildningarna har i uppdrag att förse skogsbranschen med ett brett och kompetent rekryteringsunderlag. Målet är att skoglig utbildning, från gymnasieutbildning till forskarutbildning, ska vara attraktivt att söka till och verka inom för både kvinnor och män.

Intresserad av att läsa mer om åtgärder och aktiviteter som rör jämställdhet inom skoglig utbildning? Klicka vidare för att veta mer!

Skogligt basår – Jämställdhetsintegrerat basår som underlättar för kvinnor och män att studera till skogsmästare.

Skogskurs för tjejer – Kurs som vänder sig till unga kvinnor som ännu inte gjort sitt yrkesval inför framtiden.

Relaskoperingsprojektet – Projekt i syfte att utveckla metoder och arbetssätt som minskar andelen könsbundna val till och inom jägmästarutbildningen och skogsmästarutbildningen. Utarbetade metoder tillämpas just nu, både för studenter och för lärare.

Spegla dig – Reflektionsövning för studenter och värdar inför exkursionsbesök med fokus på lika villkor.

Genusforskning vid SLU – Portal för genusforskning som bedrivs inom SLU:s olika ämnesområden och institutioner. Här samlas projekt, forskare, aktiviteter och kurser som vilar på en genusvetenskaplig grund.

Jämställdhet och lika villkor vid fakulteten för skogsvetenskap – Här samlas information om lika villkorsarbetet inom skogsfakulteten vid SLU.

Rekrytering
En central strategi i arbetet med att främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen, utmana en hindrande könsmärkning och hitta rätt person för jobbet, är att arbeta utifrån en jämställd rekryteringsprocess.

Arbetsgivaren ska dessutom enligt diskrimineringslagen verka för lika möjligheter vid rekrytering och aktivt arbeta för att förändra strukturer som kan leda till diskriminering. Det finns också krav på arbetsgivare att särskilt anstränga sig för att nå jämn könsfördelning på arbetsplatsen.

En viktig utgångspunkt är att alla ska kunna söka en ledig tjänst oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

I rekryteringsprocessen kan det bland annat vara viktigt att ställa sig frågor som:

  • Är kravspecifikationerna sakliga och baserade på formella krav?
  • Finns det krav eller formuleringar som inte är könsneutrala?
  • Finns det ovidkommande krav på språkkunskaper som inte är relevanta för arbetet?
  • Har rekryteringsgruppen en allsidig sammansättning?

Inför en rekryteringsprocess är det också viktigt att titta närmare på de normer som påverkar vår arbetsplats, våra beslut och sättet på vilket vi rekryterar. Att ha ett normkritiskt förhållningssätt innebär att vi synliggör normen – exempelvis normer kring arbetsplatsen, kring en viss tjänst och vem som är mest lämpad för tjänsten. Det är vanligt att vi sätter upp en föreställning om den person vi söker. Denna föreställning kan begränsa oss i vårt sökande och innebära att vi i slutändan inte väljer den mest kompetenta personen. I en rekryteringsprocess är det viktigt att ha tydliga riktlinjer eller checklistor så att inte beslut fattas utifrån förutfattade meningar eller ”magkänsla”. Det är en bra strategi för att undvika diskriminering.

Läs mer om jämställd rekrytering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida: Förebygg diskriminering vid rekrytering

Vill du fördjupa dig kring rättvis rekrytering och hur vi kan motverka diskriminering i arbetslivet? Läs mer här: FAIR

Källor
Diskrimineringsombudsmannen. (2010). Aktiva åtgärder i arbetslivet. För lika rättigheter och möjligheter. Ödeshög: Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Hjertson, M., Svaleryd, K. (2011). Likabehandling i arbetslivet. En handbok för chefer: så följer du den nya diskrimineringslagen. Kina: Liber AB

Uppdaterad: