Utbildning och rekrytering

Arbetsmarknaden är i mångt och mycket könsuppdelad eftersom vårt val av yrke präglas av våra föreställningar om genus, det vill säga normer för hur kvinnor och män ska vara. Vissa branscher, såsom skogsbranschen, har en tydligare könsmärkning än många andra branscher, vilket också påverkar ungas val av utbildning.

Att män i högre utsträckning än kvinnor väljer skogliga utbildningar och väljer att forska vidare har självklart stor inverkan på könsfördelningen på den skogliga arbetsmarknaden. De skogliga utbildningarna har i uppdrag att förse skogsbranschen med ett brett och kompetent rekryteringsunderlag. Målet är att skoglig utbildning, från gymnasieutbildning till forskarutbildning, ska vara attraktivt att söka till och verka inom för både kvinnor och män.

Skogsstyrelsen konstaterar i den utvärderande rapporten från 2019 att de skogliga utbildningarna fortsatt kännetecknas av att vara traditionellt maskulina i såväl kultur och tradition som intressen och friluftsliv. Föreslagna åtgärder har fokus på̊ ledning, utbildning, mätning och uppföljning.

 

Förslag åtgärd 1

Förtydliga ledning, styrning och spelregler på̊ alla nivåer. Säkerställ att utbildningsinstitutionerna har ett tydligt internt arbete kring likabehandling och önskvärt beteende, som omfattar och tydliggör rutiner för hur trakasserier hanteras.

 

Förslag åtgärd 2

Utforma gemensamma indikatorer och nyckeltal för jämställdhetsarbetet som särskilt synliggörs och redovisas i skolornas verksamhetsplaner och årsredovisningar.

 

Förslag åtgärd 3

Utveckla extern och intern kontroll av jämställdhetsaspekten i kontrollen av skolorna, i form av en utvecklad uppföljning och utvärdering genom inspektion och internrevision.

 

Förslag åtgärd 4

Ta fram ett gemensamt Jämställdhetsindex för alla skogliga lärosäten, som redovisar hur skolorna arbetar med och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.

 

Förslag åtgärd 5

Genomlys studieplanerna på̊ alla utbildningar och integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv som obligatorisk kunskap i all utbildning.

 

Förslag åtgärd 6

Utbilda alla lärare (från skogliga gymnasieutbildningar till högskola) i jämställdhet, genus, normkritik och aktuell lagstiftning.

 

Förslag åtgärd 7

Fördjupa forskningen kring #metoo och #slutavverkat med frågeställningar inriktade mot bakomliggande mekanismer som skapar machokulturer och sexism.

 

Förslag åtgärd 8

Höj statusen på̊, och förtydliga Skogen i Skolans uppdrag och arbete med särskilt fokus på̊ jämställdhet.

 

Intresserad av att läsa mer om åtgärder och aktiviteter som rör jämställdhet inom skoglig utbildning? Klicka vidare för att veta mer!

Skogligt basår – Jämställdhetsintegrerat basår som underlättar för kvinnor och män att studera till skogsmästare.

Relaskoperingsprojektet – Projekt i syfte att utveckla metoder och arbetssätt som minskar andelen könsbundna val till och inom jägmästarutbildningen och skogsmästarutbildningen. Utarbetade metoder tillämpas just nu, både för studenter och för lärare.

Spegla dig – Reflektionsövning för studenter och värdar inför exkursionsbesök med fokus på lika villkor.

Genusforskning vid SLU – Portal för genusforskning som bedrivs inom SLU:s olika ämnesområden och institutioner. Här samlas projekt, forskare, aktiviteter och kurser som vilar på en genusvetenskaplig grund.

Jämställdhet och lika villkor vid fakulteten för skogsvetenskap – Här samlas information om lika villkorsarbetet inom skogsfakulteten vid SLU.

Genuskompetens för skogssektorn - En kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

Uppdaterad: