Arbetsmarknaden

Sverige har en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader och skogssektorn är bland de sektorer i Sverige där den ojämna representationen av kvinnor och män är som mest tydlig där positioner och makt är ojämställt fördelade mellan kvinnor och män

År 2017 var:

  • 15 procent av de sysselsatta inom det storskaliga skogsbruket kvinnor (en sänkning från 17% 2013).
  • 4 procent av de sysselsatta inom skogsentreprenörsföretag kvinnor.

Förutom att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer i så stor utsträckning, är det också vanligt att kvinnor och män har olika yrken och arbetsuppgifter inom samma bransch. Studier har visat att kvinnor inom skogsbranschen i större utsträckning än män arbetar med utbildning, information, administration och juridik. Studier har också visat att antalet kvinnor på högre poster är inte i proportion till antalet utexaminerade kvinnor vid skogliga utbildningar. Studier har också visat att skogsutbildade män en större variation i sina arbetsuppgifter och även en enklare väg till högre poster än skogsutbildade kvinnor.

Det finns svårigheter för kvinnor att bryta sig in i traditionellt maskulina områden. Könsuppdelningen är ett resultat av samhällsstrukturer. Arbetsmarknadens struktur förstärker våra föreställningar om kön och att det skulle finnas grundläggande skillnader mellan kvinnor och män. Våra uppfattningar om hur kvinnor och män är eller bör vara kan fungera som hinder för människor i deras livsval men kan också skapa orättvisor och diskriminering inom arbetslivet.

 

Skogssektorn vill förändra detta

Skogssektorn arbetar med att förändra denna ojämställda situation på arbetsmarknaden av flera olika anledningar. Att arbeta för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden motiveras utifrån demokrati- och rättviseperspektiv men också utifrån ekonomiska perspektiv. Ökad jämställdhet innebär även ökad hållbarhet, både ur ett samhälls- och sektorspecifikt perspektiv.

I den uppföljande rapporten från 2019 skriver skogsstyrelsen att skogssektorns attraktionskraft är avgörande för att kompetent arbetskraft, både kvinnor och män, ska söka sig till de skogliga näringarna. Det handlar om att skapa goda kulturer och en inkluderande och tillåtande arbetsmiljö̈. Här omfattas såväl ledning och styrning som ett ansvar för genusmedveten rekrytering. Följande åtgärder bedömer Skogsstyrelsen kunna utgöra ett viktigt avstamp för det arbetet.

 

Förslag åtgärd 9

Ledningen tar ett utökat ansvar för att driva jämställdhetsarbetet och höja statusen på det genom att avsätta tillräckliga resurser i form av tid och andra medel. Jämställdhetsarbetet ska ligga på en strategisk nivå̊ och inte ligga som en separat företeelse.

 

Förslag åtgärd 10

Formulera branschgemensamma mätpunkter för jämställdhet som tydliggör och konkretiserar vad man menar med ett jämställt arbetsliv i den skogliga sektorn. Använd gemensamma verktyg i kartläggningar, jämställd budgetering, kartläggning med mera.

 

Förslag åtgärd 11

Gör genusmedvetna rekryteringar genom att sätta upp mål för jämställdhet och rekrytering och använda genusmedvetna rekryteringsverktyg.

 

Förslag åtgärd 12

Utveckla och tillämpa certifieringens kriterier för jämställdhet. Öka samverkan mellan forskning, certifieringsorgan och genuskonsulter för att utveckla kommande standards med avseende på̊ jämställdhet.

Läs mer om hur du kan rekryter mer jämlikt i Diskrimineringsombudsmannens guide. Klicka på länken: https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf

Uppdaterad: