Exempel på jämställdhetsarbete inom skogssektorn

Norra skogsägare vinner jämställdhetspris

VD Pär Lärkeryd berättar hur Norra arbetat med att integrera jämställdhetsfrågan i sin verksamhet: ”Det man tagit fasta på för vår del är hur vi tagit med ett genusperspektiv nu när vi vidareutvecklar vår skogliga affärsmodell”.

I korthet har vi gjort följande:

 • Vi har jämställdhetsutbildat styrelse, ledning, valberedning, alla chefer samt alla medarbetare inom huvudkontor och skog. Kvar att utbilda är nu alla inom våra industrier.
 • Jämställdhetsarbetet är ledningsstyrt direkt av mig som Vd och ses som en strategisk utvecklingsfråga för att bygga vår konkurrenskraft. Jämställdhetsarbetet leds därigenom inte längre av en jämställdhetskommitté utan istället via den ordinarie ledningsgruppen på samma sätt som alla övriga utvecklingsfrågor. Det skapar en tydlighet om att det är en fråga om konkurrenskraft och lönsamhet.
 • Det finns det ett tydligt genusperspektiv i den skogliga produktutvecklingsplanen. Målet är att utveckla produkter och tjänster som skapar förutsättningar för kvinnor som äger skog att själva kunna vara mera aktiva i sitt eget skogsägande och skogsbrukande. Exempel på nya produkter är Skogsbesiktning och Handlingsplan. Nya webbaserade kunskapstjänster inom skog är under utveckling
 • Vid varje ordinarie styrelsemöte granskar styrelsen alla sina beslut och investeringar ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • I företagets interna ledarskapsutbildning är genusperspektivet integrerad i utbildningens olika delar.
 • Vi har tagit fram en guide vi kallar ”Norra guidar jämnt” och som används av våra förtroendevalda vid deras kontaktar med skogsägare. Därigenom försäkrar vi oss om att ett genusperspektiv finns med vid planering och genomförande av medlemsaktiviteter på lokal nivå.
 • Alla skogliga chefer fick först en jämställdhetsutbildning, sedan fick de ytterligare utbildning tillsammans med sin arbetsgrupp.
 • Varje virkesområde har gjort sina egna handlingsplaner för ökad jämställdhet.
 • Vi har infört en trainee-verksamhet där lika andel män och kvinnor rekryteras.
 • Vi har kompletterat våra priser som delas ut vid årsstämman med ett jämställdhetspris.
 • Vi har engagerat oss i skogskollo för unga tjejer.
 • Vi har infört jämställd sponsring.
 • Vi håller på att tillsätta jämställdhetsambassadörer på alla kontor med fler än tio anställda.
 • Vi har förändrat vår rekryteringsprocess för att vidga sökområdet för att hitta fler kvinnliga kandidater.
 • Vi har tydligt fört in jämställdhet som en del all vår externa och interna kommunikation.

 

Nedan hittar du aktuell forskning och artiklar om jämställdhet i skogssektorn.

Ny licentiatuppsats
Maria Johansson: ”Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket” (LTU)

Genus i skogen och jämställdhet i skogsbrukssektorn
Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har under 2013-2015 bedrivit varsitt projekt om genusmönster och jämställdhetsinsatser i skogsnäringen, med finansiering från VINNOVA. Erfarenheterna från projekten finns samlade på:
www.ltu.se/genusiskogen
www.slu.se/jamstalldhetiskogsbrukssektorn

 

Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan
Nytt projekt, 2015-2017, med aktörer från akademin (Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet) näringsliv (t.ex. Klabböle konsult, Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu, SCA m.fl.) och samhälle (Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten). Projektet syftar till att skapa inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i utveckling och utbyte av kunskaper, erfarenheter och metoder för jämställdhet och jämlikhet. Vill du läsa mer, klicka här.

För nyhetsbrev gällande projektet, klicka här

Ny antologi
Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med Luleå tekniska universitet publicerat antologin ”Den öppna skogen – kön, genus och jämställdhet i skogssektorn” som finns att beställa eller ladda ned här.

Publicerad: