Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Sveriges 26 coolaste klimatprojekt – hela listan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det kokar av klimatidéer i Företagarsverige. fPlus har tagit fram listan med projekt som redan idag har påverkan på utsläppen, men framför... / FPlus
  Läs mer
 • Ny utredning visar att Sverige har stor potential att minska sina utsläpp genom lagring av koldioxid från biobränslen (bio-CCS)

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Senast år 2045 ska Sverige ha uppnått netto-noll utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att Sverige behöver ha vissa negativa utsläpp för... / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Rötskador för miljarder på skogen när klimatet ändras

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det svenska skogsbruket kommer att drabbas av miljardförluster i framtiden om det inte anpassas efter klimatförändringarna. Det hävdar... / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Forskare har för första gången konstaterat ett samband mellan olika fågelarters immunförsvar och de skilda klimatförhållanden där de lever. Forskarna vid Lunds universitet drar slutsatsen att när klimatet förändras kommer vissa djur att utsättas för sjukdomar som de inte kan hantera. / Lunds universitet
  Läs mer
 • LÅNGLYSSNING Hur klimatsmart är biodrivmedel?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och för att komma dit behövs bland annat en satsning... / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Stöd för att fånga in koldioxid kan halvera utsläppen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Svenska klimatutsläpp skulle kunna halveras med ett statligt stöd till att fånga in koldioxid från ett antal industrianläggningar. Det...<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • "Kalhygget kan rädda vår värld"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det är svårt att inte bli provocerad när kalhyggen ifrågasätts på insändarsidor – eller när regeringen vill införa en avgift på virkesupplag. För vad dessa människor, som börjar bli oroande många, inte verkar ha förstått är att det svenska skogsbruket är genomgående hållbart. "Faktum är att vårt sätt att avverka, plantera, förädla och prioritera skog borde vara en global standard. För den är något som skulle kunna vara en del av att lösa den stora klimatutmaningen", skriver Micaela Löwenhöök, ordförande för Moderaterna i Skellefteå, i en krönika. / Norran
  Läs mer
 • "Kalavverkning bland de tio sämsta klimatbesluten"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fortsatt omfattande kalavverkning av skogen anges som ett av tio exempel på dåliga klimatbeslut. Det menar ledande experter från Stockholm Environmental Institute, KTH och Stockholm Resilience Centre. Meteorologen och författaren Martin Hedberg: "Det får förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden när man ersätter med ett enda träslag som dessutom är likåldrigt. Och storm- och brandkänsligheten ökar i monokulturer. Utsläppen av koldioxid ökar också vid kalhuggning med tunga maskiner där man dessutom kör sönder markerna." / Expressen
  Läs mer
 • Gamla vedpannor ska bytas ut – för att minska utsläpp

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket vill att alla gamla vedpannor ska bort till år 2027 och föreslår därför att en statlig utbytespremie införs för att minska skadliga utsläpp från vedeldning i tätorter med minst 200 invånare. Omkring 170 000 hus i Sverige har vedpanna. Naturvårdsverket uppskattar att det varje år dör ungefär 1 000 personer i förtid på grund av hälsofarliga luftföroreningar från vedeldning. / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Sida ger 380 miljoner till UNDP för att öka takten i klimatarbetet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det är nödvändigt att skala upp insatserna för klimatet, det står klart under toppmötet i Madrid. Sida och UNDP har nu avtalat om 380 miljoner kronor under fyra år i en bred insats för klimatarbete och miljö, som ytterst syftar till att utrota fattigdom. / SIDA
  Läs mer

Sidor