Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • SLU Artdatabankens naturvårdspris går till Mats Rosenberg

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också har påverkat naturvårdsarbete både nationellt och internationellt. / SLU
  Läs mer
 • Ny rapport: Krisen akut för biologisk mångfald - Sverige når inte mål för att bromsa naturkrisen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp för tio år sedan av FN. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF granskat Sveriges arbete med att genomföra de så kallade Aichimålen. I rapporten konstateras även att det helhetsgrepp som krävs för att bromsa naturkrisen saknas. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Regeringen satsar på återvätning av dikade våtmarker för att bidra till klimatmålen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att återväta utdikade våtmarker för att minska utsläpp av växthusgaser och kunna nå Sveriges klimatmål. Landsbygdsminister Jennie Nilsson: "Dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstransporterna. Tack vare Skogsstyrelsens kompetens på området har vi bra chanser att få till lyckade åtgärder för att minska utsläppen". / Regeringen
  Läs mer
 • Allt du behöver veta inför Nationalparkernas dag

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Måndag den 24 maj firar vi Nationalparkernas dag. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att Sveriges nationalparker hade 3,1 miljoner besök under 2020, en ökning med över 300 000 från året innan. Intresset för att vistas i skog och mark hemma i Sverige förväntas vara fortsatt högt även i år. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Södra lanserar produkter med fossilfri värdekedja – Kalmar Energi första kund

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Flera av Södras biobaserade produkter lanseras nu med fossilfri värdekedja. De är framtagna utan användning av fossil energi och är ett nytt steg i Södras långsiktiga arbete i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det lokala energiföretaget Kalmar Energi är först att ta del av produkterna. / Södra
  Läs mer
 • Stora Enso lanserar biobaserat bindemedel för en sundare inomhusmiljö

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso lanserar i dag sin senaste ligninbaserade innovation - ett helt biobaserat bindemedel fritt från formaldehyd och isocyanater. Detta medför en sundare inomhusmiljö att bo och arbeta i. Lignin är naturens näst vanligaste makromolekyl efter cellulosa. Den finns i alla växter och utgör upp till en tredjedel av träets sammansättning. Lignin är en förnybar råvara som är fri från giftiga ämnen och fullt spårbar till sitt ursprungsområde. / Stora Enso
  Läs mer
 • Svebio om Skogsutredningen: Dags besluta om avvägningen mellan biodiversitet och klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En ytterligare omfattande avsättning av skogsmark för naturvårdsändamål minskar möjligheten att använda skogen för klimatåtgärder. Regeringen och riksdag måste ta ställning till avvägningen mellan miljömålen för biodiversitet och klimat. Det skriver bland annat Svebio i sitt remissyttrande över Skogsutredningen. / Svebio
  Läs mer
 • Ny rapport om klimatpåverkan från dikad torvmark: "Hälften av biltrafikens utsläpp"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Utsläpp av växthusgaser från dikad torvmark i den svenska skogen motsvarar drygt halva utsläppen från biltrafiken. I en rapport visar Skogsstyrelsen att det finns en stor potential för att minska utsläppen av växthusgaser från dessa marker. Utsläpp av växthusgaser från dikad torvmark som är skogsmark motsvarar cirka 6,5 miljoner ton koldioxid per år enligt Sveriges rapportering till FN och EU, vilket motsvarar drygt halva utsläppen från biltrafiken. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fyra sätt som förnybara material bidrar till att bekämpa klimatförändringarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vårt val av råvaror är viktigt när vi letar efter sätt att drastiskt minska koldioxidutsläppen. Stora Enso kan hjälpa till som leverantör av förnybara material och lösningar. Hur kan förnybara material bidra till att bekämpa klimatförändringarna? Vi kan inte fortsätta med den nuvarande linjära fossilbaserade ekonomiska modellen, säger Marc Palahí, chef för Europeiska skogsinstitutet: "Den framtida ekonomin behöver vara förnybar, biobaserad och cirkulär. Detta kräver att man återuppfinner affärsmodeller, hur vi konsumerar och tar itu med vår ekonomis tidigare misslyckande att värdera naturen." / Stora Enso
  Läs mer
 • Bättre koll på utsläppen från biobränslen: "Med bio-CCS kan vi möjliggöra negativa utsläpp"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton. Katarina Wärmark, klimatanalytiker: "Med denna lösning som även inkluderar förbränningen av svartlut kan vi nu ge en mer fullständig bild av Sveriges utsläpp från förbränning av biobränslen. Siffran visar även på potentialen för bio-CCS, vilket kan möjliggöra negativa utsläpp." / Naturvårdsverket.
  Läs mer

Sidor