Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • "Rädda återstående regnskogar!"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tiden för regnskogen håller på att rinna ut. Idag kvarstår endast hälften av den regnskog som fanns för 100 år sedan. Då täckte regnskogen 14 procent av jordens landyta – nu endast sju procent. Men om vi jobbar hårt för att skydda och återställa regnskogarna, har vi fortfarande en chans att vända den negativa trenden. Det skriver miljöföreträdare och artister i en gemensam debattartikel. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Oväntat fynd av utdöd skalbagge i Sydsverige

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Plötsligt dyker den lilla skalbaggen upp igen! En art som inte har synts till i landet på 70 år och som är klassad som utdöd i Sverige. Nu har den återfunnits på två platser i Sydsverige genom användandet av feromonfällor. Skalbaggsarten ekcylinderbagge (Platypus cylindrus) påträffades på två olika platser i Blekinge och östra Småland vid en inventering som utfördes på uppdrag av SLU Artdatabanken. / Calluna AB
  Läs mer
 • Metsä Board inleder processen att söka nytt miljötillstånd för Husums fabrik

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Metsä Board, en del av Metsä Group, uppgraderar Husums massabruk i Sverige i två faser under 2020-talet. En ansökan för nytt miljötillstånd väntas senare under år 2021. / Metsä Board
  Läs mer
 • Bemöter kritiken: "FSC gör skillnad i skogen"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  FSC Sverige bemöter nu kritiken i bland annat Dagens Nyheter där det bland annat står: ”Skogsbolagen bryter mot egna miljöregler –men behåller certifikat”. Där ifrågasätts FSC:s effekter i skogen när reglerna inte följs. FSC anser att artiklarna inte speglar FSC:s arbete för ett mer hållbart skogsbruk och hur gällande regelverk fungerar. / FSC Sverige
  Läs mer
 • Ny SNF-kampanj: "Tyst skog"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den biologiska mångfalden i skogen är i akut kris. Artrika skogar kalavverkas i stor utsträckning och ersätts av artfattiga skogsplanteringar. Därför startar Naturskyddsföreningen nu kampanjen “Tyst skog” med målet att nyansera bilden av tillståndet i den svenska skogen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Stora Ensos pelletsförpackningar vinner globalt Worldstar designpris

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Ensos design för miljövänliga pelletsförpackningar belönades med ett prestigefyllt Worldstar-pris. Den förnybara och återvinningsbara förpackningen är utformad för tung användning vid transport och lagerhållning av träpellets för uppvärmning. Den tilldelade förpackningen är ett hållbart alternativ till den standardplastpåse som används i pelletsindustrin./ Stora Enso
  Läs mer
 • Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Rottneros styrelse har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 MSEK och är kopplade till brukets uppdaterade miljötillstånd som nu vunnit laga kraft för en årlig massaproduktion om 255.000 ton. / Rottneros
  Läs mer
 • Ny satsning på klimatkrav i kommunernas upphandling

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fossilfritt Sverige kraftsamlar nu för att stärka kommunernas arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingarna. Genom ett klimatledarprogram kommer sex kommuner med höga ambitioner på området att samarbeta för att vässa den offentliga konsumtionen och utveckla arbetsmetoder som sedan kan spridas till fler. / Fossilfritt Sverige
  Läs mer
 • Branschföreningen Svensk Torv: Hela bilden måste fram för en trovärdig klimatpolitik

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Torvbranschen, liksom vindkraften och flera andra verksamheter, har stora problem när det gäller tillståndsprocesserna. De är oförutsägbara, långdragna, omfattande och oerhört kostsamma. Dessutom skiljer sig bedömningarna åt beroende på vilken länsstyrelse som har hand om ansökningen. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • EUs höjda klimatmål ett steg framåt – men långt ifrån tillräckligt

  Etiketter: Klimat & Miljö
  EUs stats- och regeringschefer beslöt på EU-toppmötet i morse att skärpa unionens klimatmål – från 40 procents utsläppsminskning till 55 procents nettominskning till 2030 (räknat från 1990). Ambitionerna har höjts men tyvärr inte tillräckligt. / WWF
  Läs mer

Sidor