Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Utveckling av handelslösning för ekologisk kompensation: "Gynnar biologisk mångfald"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag saknas ett system för att på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt kunna sälja och köpa ekologisk kompensation och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Men behovet är stort. Calluna AB går nu in med en stark konstellation och söker medel från Vinnova för att utveckla just detta – projektet EcoComp. "Vi håller tummarna att ansökan godkänns så att vi kan fortsätta ta fram det som behövs för att genomföra detta i stor skala i Sverige!", säger Maria Thorell på Calluna, idéutvecklare till EcoComp Steg 1. / Calluna
  Läs mer
 • Energiföretagen förklarar: Sveriges resa mot minskade koldioxidutsläpp - bioenergins roll

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Koldioxidutsläppen i Sverige var som högst kring 1970 och har sedan dess minskat till mindre än hälften. Utbyggnaden av kärnkraften och ökad användning av biobränslen gav den snabbaste minskningen av koldioxidutsläpp hittills, vilket skedde inom industrin och uppvärmningen. På senare år har vindkraftens utbyggnad bidragit till att Sverige kunnat exportera el med bra klimategenskaper. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Energiföretagen förklarar. / Energiföretagen
  Läs mer
 • Skogsindustrierna bjuder in miljörörelsen till rundabordssamtal om biologisk mångfald

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vi ser ingen kris för den biologiska mångfalden, men vi är alltid öppna för diskussioner om hur hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald kan kombineras med moderna skogsbruksmetoder. Det skriver Skogsindustriernas VD Viveka Beckeman och styrelseordförande Henrik Sjölund, Holmen, i en slutreplik på Altinget: "Det gläder oss att WWF och Naturskyddsföreningen vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog. Vi håller helt med om att det första steget är att enas om utgångsläget. En dialog om skogsbruk och biologisk mångfald, grundad på fakta, är precis vad som behövs. Vi bjuder nu in WWF, Naturskyddsföreningen med flera till rundabordssamtal och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog." / Altinget
  Läs mer
 • Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska: "Då måste utsläppen minska ännu mer"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala uppvärmningen kan bli ännu större än tidigare beräkningar. Hittills har vegetationen dämpat klimatförändringen genom att ta upp en del av den koldioxid som släpps ut, men träd och andra växters upptag av koldioxid riskerar att minska. Det visar en internationell forskningsstudie där Umeå universitet deltar. Professor Jürgen Schleucher: "Vegetationens upptag har köpt oss tid i klimatarbetet. Men upptaget kommer sannolikt att minska i framtiden, bland annat eftersom temperaturhöjningen kommer att dämpa fotosyntesen. Då kommer det istället att krävas ännu större minskningar av utsläppen. Det är glädjande att denna forskning har bidragit till EUs beslut att höja klimatmålen för år 2030". / Umeå Universitet
  Läs mer
 • Förändringar krävs om biologisk mångfald ska bevaras: "Vi tar gärna den utsträckta handen"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Djupgående förändringar krävs av svenskt skogsbruk om vi ska kunna bevara biologisk mångfald. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut, skriver WWF och Naturskyddsföreningen i en replik på Altinget: "När Skogsindustrierna nyligen lanserade sin rapport om skogens biologiska mångfald sträckte vd Viveka Beckeman ut handen för en konstruktiv dialog. Vi tar gärna Skogsindustriernas utsträckta hand. Vi ser att stora förändringar behöver ske inom skogsbruket och vill inget hellre än att det anpassas efter de gränser som naturen själv sätter." / Altinget
  Läs mer
 • Geodata visar vägen på virtuell naturvårdsslinga

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. Den virtuella rundvandringen, berättelsekartan, är i själva verket ett interaktivt webbverktyg. Med hjälp av verktyget tar du dig runt på en kunskapsslinga som även finns fysiskt i fält på Skogssällskapets demonstrationsfastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland. / Skogforsk
  Läs mer
 • Negativ trend för miljötillståndet i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen bedömer att utvecklingen av miljön i Sveriges skogar på kort sikt är negativ. Det framgår av Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. "För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ekosystemkollaps hotar hälften av världens företag - oro för biologisk mångfald

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Förstörda ekosystem kan radera hälften av världens BNP och utgör ett hot mot mängder av företag. Nu krävs åtgärder från näringslivet för att säkra både ekosystemen och deras egen överlevnad. BCG presenterar i rapporten ”The Biodiversity crisis is a business crisis” en väg framåt. "Naturens kris är även en kris för ett enormt antal företag. De måste bli en del av lösningen i stället för en del av problemet", säger Olof Sundström, Managing Director & Partner på BCG, och expert på klimatomställning. Även en minskande biologisk mångfald behöver komma upp högre på agendan, heter det. / Boston Consulting Group
  Läs mer
 • Gapen mot klimatmålen minskar - men fler åtgärder och mer styrning behövs

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för år 2020 uppskattas kunna nås. "Styrning och åtgärder behöver komma på plats nu i närtid för att kunna ge effekt bortom år 2030", säger Johan Bogren, chef på Klimatstyrmedelsenheten. / Naturvårdsverket.
  Läs mer
 • Stora Ensos nya hållbarhetschef: "Vi är lösningsleverantör till utmaningarna"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso vill verkligen spela sin roll när det gäller hållbarhet, och företaget är lika angeläget om att hjälpa andra företag att omfamna material som kommer att vara mindre skadliga för planeten. Enligt Stora Ensos nya hållbarhetschef Annette Stube kräver en satsning på att förändra världen till det bättre ett kontinuerligt och fokuserat engagemang: "Detta är ett företag som har stor potential att vara en lösningsleverantör till flera av de stora hållbarhetsutmaningar vi har i världen idag, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald." / Stora Enso
  Läs mer

Sidor