ungskog

 • Multiskadad ungskog uppmärksammas

  Etiketter: Skog
  Är den norrländska furan hotad? Den frågan ställer sig Tobias Gramner på Skogsstyrelsen, som är projektledare för ett samverkansprojekt som syftar till att öka kunskapen och vända trenden med multiskadad ungskog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Betydande multiskador på ungskog i norr

  Etiketter: Skog
  Skogsbeståndet i Norrbotten och Västerbotten är utsatt för betydande multiskador och tillväxten är oroande låg. Det visar en inventering som Sveaskog genomfört under 2019 som komplement till Skogsstyrelsens satellitanalys förra året. / Sveaskog
  Läs mer
 • Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Gallrad ungskog kan bli viktig energiråvara lokalt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU. / Forskning.se
  Läs mer
 • Skogsägare: Det kunde ha gått illa

  Etiketter: Skog
  Det var mest ungskog som förstördes i den stora skogsbranden i Norduppland under fredagen. Det säger VD för Hargs Bruk som äger skogen. / SR P4 Uppland
  Läs mer
 • Så kan Sverige få bättre ungskogar

  Etiketter: Skog
  Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skador av hjortdjur pressar unga tallar i Svealand

  Etiketter: Skog
  Skadorna på tall i ungskog orsakade främst av älg, men även av andra hjortdjur är fortsatt omfattande i delar av Svealand. I vissa län är dock variationen stor mellan inventerade områden. Det visar en första analys av den nyligen avslutade skadeinventeringen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mycket biomassa med rätt skötsel

  Etiketter: Bioenergi
  Populus-arter har visat sig vara potentiellt lönsamma, men för närvarande planteras de mest på nedlagd jordbruksmark. Det finns en brist på kunskap om hur Populus-arter kan etableras på skogsmark. Det saknas också kunskap om hur andra-generationer kan fastställas genom rot- och stubbskott, och om hanteringen av ungskog. Rebecka McCarthys avhandling fokuserar på dessa frågor. / SLU
  Läs mer
 • Skogsforum lyfter gallringsfrågor i nytt event

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna i södra Sverige uttrycker ett allt större intresse för gallringsfrågor. De senaste årens stormar har orsakat stora skador i nygallrade ungskogar. Många bestånd har trasats sönder med minskad produktion och lägre framtida slutavverkningsnetton som följd. / Skogsforum
  Läs mer
 • Stora variationer av älgbetesskadorna i Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har på uppdrag av skogsbruket och länsstyrelsen i år inventerat älgskador i ungskog inom alla älgförvaltningsområden i Norrbottens län. Årets resultat visar att skadorna varierar stort i länet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor