taxonomi

 • Tung markering: "EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi och EU:s klimatmål"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU, skriver företrädare för skogs- och bioenergiindustrin i en tung markering på DI Debatt: "Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU. Den svenska regeringen måste få kommissionen att ta bort de återstående restriktionerna mot biobränslen." / Dagens Industri
  Läs mer
 • EU:s taxonomi skapar parallell miljöreglering

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s medlemsstater och EU-parlamentet bör rösta ner kommissionens taxonomiförslag. De bör även överväga att återkalla kommissionens mandat att utveckla hållbarhetskriterier. Det skriver Carl Berglöf, sakkunnig vid Energiföretagen Sverige, i Dagens Industri: "Både vattenkraft och bioenergi får i och med taxonomin en dubbel miljöreglering som gör reinvesteringar ännu mer kostsamma. Sammantaget är kriterierna så otydliga och svåranvända att de bara av den anledningen bör avvisas av medlemsstaterna och EU-parlamentet." / Dagens Industri
  Läs mer
 • Landshypotek Bank: "Svenska skogarna riskerar hamna utanför hållbara investeringar"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Nu har EU-kommissionens förslag till regelverk för hållbara investeringar presenterats. Samtidigt som det är välkommet att vi i EU får ett gemensamt klassificeringssystem för gröna investeringar, är det viktigt att det utformas på ett sätt som inte riskerar utestänga och strypa utvecklingen inom svenskt skogsbruk. Martin Kihlberg, hållbarhetschef med särskild expertis på hållbar finansmarknad, på Landshypotek Bank konstaterar: "Skrivbordsprodukten från Bryssel missar i praktiken helt de svenska skogarna som en nyckel i den gröna omställningen. Det är orimligt." / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Skogsindustrierna: EU-kommissionen missar klimatnyttan med att använda trä

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Skogsbruk finns med i kommissionens färdiga förslag till de delar av taxonomin som omfattar minskade klimatutsläpp och anpassningar till klimatförändringar. Däremot har man inte med klimatnyttan av att använda produkter tillverkade av råvara från skogen. Magnus Berg, Skogsindustriernas näringspolitiske chef: "Kommissionen tar enbart med skogens bidrag som kolsänka och missar alla verksamheter som använder trä som råvara. Undantaget är bioenergi. EU får en tuff uppgift i att skapa entusiasm för sin taxonomi hos de miljontals privatpersoner i EU som äger skog." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Taxonomi med stora brister: "Klimatplaner för enskilda skogsägare"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  "Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar. Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Och man föreslår ett byråkratiskt regelverk med klimatplaner för enskilda skogsägare, inklusive för mycket små skogsskiften", säger Gustav Melin, VD i Svebio.
  Läs mer
 • 40.000 inlagor till EU fick effekt: "Välkommet - vi behöver skogen i omställningen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Protester från Norden och skogsindustrin tycks ha fått gehör när EU-kommissionen nu kommer med nya förslag till klassificering av hållbara investeringar. " Det är välkommet, för vi behöver skogen i omställningen", säger Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. EU:s så kallade gröna taxonomi är till för att locka investeringar till hållbar verksamhet. Tanken är att klassificeringen ska vara en standard i hela EU och hjälpa till att nå målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Tidigare förslag från EU-kommissionen stötte dock på stort motstånd, med över 40 000 inlagor från olika håll. Inte minst från Norden har protesterna varit starka. / Göteborgs-Posten
  Läs mer
 • Tio länder kräver ändring i EU:s taxonomi: "Bioenergi måste uppfylla hållbarhetskriterierna"

  Etiketter: Bioenergi
  Energiminister Anders Ygeman markerar tillsammans med nio andra EU-länder att man inte står bakom förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. Länderna framför sin ståndpunkt i ett gemensamt brev till EU-kommissionen. I brevet framhålls att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s förnybarenergidirektiv också klassas som en hållbar investering enligt taxonomin.
  Läs mer
 • Svebio manar: "Vi får slåss för bioenergin i EU"

  Etiketter: Bioenergi
  Det blir allt viktigare för svenska bioenergiföretag att ta aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Taxonomin och revideringen av förnybartdirektivet är ett par aktuella exempel. Kjell Andersson, Svebios kommunikationschef, skriver i en krönika: "För Sveriges del är förslaget till taxonomi negativt både för vattenkraften och för bioenergin, två energislag som står för en stor del av vår förnybara energiförsörjning. Sverige har den särklassigt högsta andelen förnybar energi i EU, men här ifrågasätts hållbarheten för stora delar av vår förnybara energiförsörjning. / Svebio
  Läs mer
 • EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU styra med starka generella styrmedel, främst koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter, kombinerat med strikt miljölagstiftning. Sedan kan företag och konsumenter välja de lösningar som är billigast och fungerar bäst. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnar in svar på en konsultation om EU:s taxonomiförslag. / Svebio
  Läs mer