Svebio

 • Att stå upp mot den onda skogsproduktindustrin

  Etiketter: Bioenergi
  ”People need to stand up to the forest product industry”. Det är ett sammanfattande budskap från Mary S Booth i filmen More of everything som producerats av Greenpeace Norden och Skydda skogen och som nu sprids över världen. Budskapet är att motarbeta inte bara viss skogsavverkning utan tillverkningen av skogsbaserade produkter över huvud taget. Det står i stark motsatsställning till det arbete som nu startar i regeringskansliet för att formulera en svensk bioekonomistrategi, skriver Kjell Andersson, Svebios kommunikationschef. /Svebio
  Läs mer
 • Är det bra för klimatet att göra biokol av julgranar?

  Etiketter: Bioenergi
  I stort sett alla svenska julgranar blir värme efter helgerna. Så har det varit sedan många år tillbaka eftersom det inte är tillåtet att deponera brännbart organiskt avfall på soptipp som man gjorde förr och fortfarande gör i stora delar av Europa och världen. Vårt deponeringsförbud infördes 2002 och skärptes ytterligare 2005. Eftersom ett modernt kraftvärmeverk har en mycket hög verkningsgrad blir nära 100 procent nyttig energi i form av el och värme. Kjell Andersson, Svebios kommunikationschef, reder ut. / Svebio
  Läs mer
 • Ingen brist på biobränslen – efterfrågan är för låg

  Etiketter: Bioenergi
  Varje år lämnar det svenska skogsbruket kvar stora mängder avverkningsrester som multnar i skogen. I stället skulle dessa rester kunna ge elproduktion eller biodrivmedel som ersätter fossil bensin eller diesel. Det finns mycket att hämta utan att äventyra den biologiska mångfalden, skriver Gustav Melin, SVEBIO:s vd, och Pär Eriksson, VD i Bruks AB, i Norran. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio stöder slopad nedsättning av energiskatt på bränslen

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio stöder förslaget att slopa nedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer. Svebio vill att förändringen görs i ett steg den 1 juli i år. Åtgärden kommer att leda till energieffektivisering och till påskyndad fortsatt konvertering från fossila bränslen till förnybara bränslen, med positiva effekter för klimatet och försörjningstryggheten, heter det i ett remissyttrande. / Svebio
  Läs mer
 • SVEBIO svarar: Bioenergi är ingen ”fejklösning” – ger stor klimatnytta

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut, skriver Gustav Melin, vd på SVEBIO, och Pär Eriksson, vd i Bruks AB, . De bemöter en debattartikel av Jens Rundberg i GP där denne hävdar att kalhyggen är en stor klimatbov: ”Under cirka 30 år efter ett kalhygge ger den ytan nettoutsläpp av koldioxid”, menar Rundberg. / SVEBIO
  Läs mer
 • EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU styra med starka generella styrmedel, främst koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter, kombinerat med strikt miljölagstiftning. Sedan kan företag och konsumenter välja de lösningar som är billigast och fungerar bäst. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnar in svar på en konsultation om EU:s taxonomiförslag. / Svebio
  Läs mer
 • "Vi skapar inte kolskuld med bioenergi"

  Etiketter: Bioenergi
  Vad är det som händer? Plötsligt är insändar-, debatt- och ledarsidor fyllda av texter som ifrågasätter användningen av bioenergi. Har Sverige nåtts av den negativa debatt kring bioenergi som pågått på Europanivå under många år? Det verkar inte bättre än så. / Svebio
  Läs mer
 • Bränslebytet gav mindre biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  – Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och för första gången fick vi en minskning av användningen av biodrivmedel 2019, med ökad användning av fossila drivmedel som följd och onödigt stora utsläpp av koldioxid från vägtrafiken. Det konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio som kommentar till den rapport om utvecklingen på drivmedelsmarknaden som publicerats av Energimyndigheten. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio nöjda med Klimatpolitiska vägvalsutredningen men avvisar två av utredningens förslag

  Etiketter: Bioenergi
  Skog och åkermark ska i första hand användas för att producera biomassa som kan ersätta fossila bränslen, inte för att lagra kol. Produktion och användning av biomassan ger den största och säkraste klimatnyttan. / Svebio
  Läs mer
 • ​Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Ökningen motsvarande 155 622 ton pellets eller 0,7 TWh energi. Totalt användes drygt två miljoner ton pellets i Sverige motsvarande nästan 10 TWh energi under 2019. / Svebio
  Läs mer

Sidor