Svebio

 • SVEBIO svarar: Bioenergi är ingen ”fejklösning” – ger stor klimatnytta

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut, skriver Gustav Melin, vd på SVEBIO, och Pär Eriksson, vd i Bruks AB, . De bemöter en debattartikel av Jens Rundberg i GP där denne hävdar att kalhyggen är en stor klimatbov: ”Under cirka 30 år efter ett kalhygge ger den ytan nettoutsläpp av koldioxid”, menar Rundberg. / SVEBIO
  Läs mer
 • EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU styra med starka generella styrmedel, främst koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter, kombinerat med strikt miljölagstiftning. Sedan kan företag och konsumenter välja de lösningar som är billigast och fungerar bäst. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnar in svar på en konsultation om EU:s taxonomiförslag. / Svebio
  Läs mer
 • "Vi skapar inte kolskuld med bioenergi"

  Etiketter: Bioenergi
  Vad är det som händer? Plötsligt är insändar-, debatt- och ledarsidor fyllda av texter som ifrågasätter användningen av bioenergi. Har Sverige nåtts av den negativa debatt kring bioenergi som pågått på Europanivå under många år? Det verkar inte bättre än så. / Svebio
  Läs mer
 • Bränslebytet gav mindre biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  – Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och för första gången fick vi en minskning av användningen av biodrivmedel 2019, med ökad användning av fossila drivmedel som följd och onödigt stora utsläpp av koldioxid från vägtrafiken. Det konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio som kommentar till den rapport om utvecklingen på drivmedelsmarknaden som publicerats av Energimyndigheten. / Svebio
  Läs mer
 • Svebio nöjda med Klimatpolitiska vägvalsutredningen men avvisar två av utredningens förslag

  Etiketter: Bioenergi
  Skog och åkermark ska i första hand användas för att producera biomassa som kan ersätta fossila bränslen, inte för att lagra kol. Produktion och användning av biomassan ger den största och säkraste klimatnyttan. / Svebio
  Läs mer
 • ​Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Ökningen motsvarande 155 622 ton pellets eller 0,7 TWh energi. Totalt användes drygt två miljoner ton pellets i Sverige motsvarande nästan 10 TWh energi under 2019. / Svebio
  Läs mer
 • ​Svebio utvecklar styrmedel för nya svenska biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel. Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut. / Svebio
  Läs mer
 • En öppning för rena biodrivmedlen men osäkerhet kvarstår

  Etiketter: Bioenergi
  – Det kan ge de svenska åkerierna, bussbolagen och enskilda bilister som tankar E85, rapsdiesel och HVO100 en respit på ett år. Men det behövs mer långsiktiga besked för att ge marknaden trygghet för investeringar i nya fordon. / Svebio
  Läs mer
 • ​Alarik Sandrup ny ordförande i Svebio

  Etiketter: Bioenergi
  Vid Svenska Bioenergiföreningens livesända årsmöte den 2 april valdes Alarik Sandrup från Lantmännen till ny ordförande i Svebio efter Karin Medin, vd på Söderenergi, som haft posten i fyra år. / Svebio
  Läs mer
 • ”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”

  Etiketter: Bioenergi
  Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapport som lanserades den 16 januari. Rapporten är uppdaterad (24 mars) med en ordlista och ett kapitel om hur man räknar med biobränslen, vikt, volym, energiinnehåll och klimateffekt. / Svebio
  Läs mer

Sidor