SLU

 • ​Gynna lavskrikan med planerad skogsgallring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Är det rätt att begränsa skogsbruk för att skydda lavskrikan? Frågan har under de senaste åren engagerat markägare, intresseorganisationer och myndigheter. Nu visar en studie från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Zürich universitet att en anpassning i gallringens intensitet kan leda till att skogsskötsel och artskydd kan kombineras bättre. / SLU
  Läs mer
 • Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en sydsvensk studie från SLU, där analyser av maginnehållet hos älgar har jämförts med vad som finns att äta i olika områden och kalvarnas vikter. / SLU
  Läs mer
 • Mats fördelar sin tid mellan förmedling och värdering av fastigheter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg fastighetsmäklare som också ingår i Expertpanelen för SkogsSveriges frågelåda
  Mats Fröjdenstam är Skogsmästare och registrerad Fastighetsmäklare. Han studerade vid SLU samt kompletterade med utbildningar i Gävle, Örebro och Sundsvall. – Skogsmästarprogrammet har gett mig en god praktisk och teoretisk grund att stå på i mitt arbete. Personligen tror jag att skogsutbildningar är ett framtidsyrket. Mats ingår dessutom i Expertpanelen för SkogsSveriges Frågelåda. / SkogsSverige
  Läs mer
 • SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE. / SLU
  Läs mer
 • Slumrande potentital för ädellöv

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det billigaste sättet att få ädellövskogar med höga naturvärden är att använda motorsågen. Det visar ett forskningsprojekt om naturvårdsgallring. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Samtidigt som vissa trender tyder på att insekterna blir färre finns en utbredd oro att problemen med skadeinsekter kommer att öka i framtiden. Logiken är enkel – insekter är växelvarma och borde därmed gynnas av ett varmare klimat. Att förutsäga framtidens insektsskador är dock inte helt enkelt, enligt en internationell forskargrupp från bland annat SLU och Stockholms universitet. Forskarna har studerat ca 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna. / SLU
  Läs mer
 • Vill göra lågproduktiva skogar till guldklimpar för naturvården

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan lågproduktiv tallskog användas för att stärka och bevara den biologiska mångfalden? Det hoppas Mats Dynesius från SLU. Genom att ge tallar skador som liknar dem som uppstår vid brand vill han öka tillgången på senvuxen, kådimpregnerad tallved i ljusa, varma lägen, en bristvara i skogslandskapet. / SLU
  Läs mer
 • Inbjudan till exkursion16-17 juni

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets exkursion ägnas åt klimatet. I Alnarp, på Institutionen för Syd-svensk skogsvetenskap, har vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under två dagar presenterar vi resultaten från arbetet och vår framtida forskning. Resultaten ger vägledning om hur skogen bör skötas i ett förändrat klimat. Det handlar om att ta vara på skogens möjligheter och möta utmaningar. Välkomna till två dagar som delvis handlar om hoten, men ännu mer om möjligheterna. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • SLU i universitetsrankningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över. / SLU
  Läs mer
 • Sofie gick från skogsstudier till skogsbolag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sofie Dahlén Sjöbergh, utbildad jägmästare och tidigare ambassadör för SkogsSveriges sociala medier
  Sofie Dahlén Sjöberg studerade på det femåriga Jägmästarprogrammet och är nu aspirant hos SCA där hon provar på olika funktioner inom företaget. Hon har också varit mycket framgångsrik som ambassadör för SkogsSveriges sociala medier. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor