skogsvårdslagen

 • Ändringar av Skogsstyrelsen föreskrifter till skogsvårdslagen ute på remiss

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som nu är ute på remiss. De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 april 2022. Bert Krekula, ansvarig för föreskriftsarbetet: "Det är en begränsad översyn av föreskriften och ändringarna handlar mestadels om krav på plantantal, godkända trädarter på olika marktyper, förtydligande av vilka trädarter som är inhemska och regler för användning av contortatall". / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Godkända föryngringar på fortsatt hög och stabil nivå

  Etiketter: Skog
  Andelen föryngringsareal som uppfyller kraven i skogsvårdslagen, var vid Skogsstyrelsens senaste inventering 91 procent. Plantering är den föryngringsmetod som ger högst andel godkända föryngringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

  Etiketter: Skog
  REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen. / Altinget
  Läs mer
 • Debatt: Vi vårdar skogen frivilligt

  Etiketter: Skog
  Cecilia Ambjörn från Naturskyddsföreningen efterlyser sans och balans i skogen. Som skogsägare kan vi varmt instämma i att biologisk mångfald är nödvändigt för vår överlevnad. Däremot delar vi inte bilden om skövling och rovdrift i brukandet av skog och har svårt att acceptera den förskjutning i tillämpning av skogsvårdslagen (SVL) som råder vid skydd av skog. / NT.se
  Läs mer
 • Forskning ska ge färre konflikter i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskaren Malin Brännström ska i ett nytt projekt djupdyka i skogsvårdslagen och avvägningar mellan olika intressen. Hon hoppas det kan leda till färre konflikter om skogen. / SR Sameradion
  Läs mer
 • Utredare lämnar förslag om sanktionsavgift för uteblivna anmälningar om avverkning av skog och överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Måndagen den 16 oktober överlämnade den särskilde utredaren Fredrik von Arnold sitt betänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Rekordår för skogsföryngringen

  Etiketter: Skog
  Skogen föryngras bättre än någonsin efter avverkning, visar Skogsstyrelsens årliga inventering. 89 procent av den föryngrade arealen överstiger den kravnivå som finns i skogsvårdslagen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förslag att ta bort bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland

  Etiketter: Skog
  I dag går ett förslag om ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 29 § skogsvårdslagen ut på remiss. Det norra bekämpningsområdet föreslås vara kvar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny utredare för översyn av skogsvårdslagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har idag beslutat att utse den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till utredare för Rättslig översyn av skogvårdslagstiftningen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Rehabiliteringsskog och virkesproduktion

  Etiketter: Skog
  Enligt skogsvårdslagen ska skogen skötas så att den uthålligt ger en god avkastning, samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Detta har gällt i många år. Skogsvårdslagen anger även att hänsyn ska tas till skogens sociala värden, vilka under senare år börjat uppmärksammas alltmer. / Fakta skog, SLU
  Läs mer

Sidor