skogsvårdslag

 • Skogssällskapet avvecklar verksamheten i Litauen

  Etiketter: Skog
  Efter drygt fem år väljer Skogssällskapet att avveckla förvaltningsverksamheten i Litauen. Den nya skogsvårdslagen som trädde i kraft 1 januari 2020 är det främsta skälet till beslutet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Regler för bekämpning av skadliga insekter

  Etiketter: Skog
  Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på gran, och den större märgborren kan skada tall. I skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på älg – försvårar uppfyllande av skogsvårdslagen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Norrbotten har avslagit Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg. Omfattande och återkommande betesskador av älgar vintertid innebär att företaget inte kan uppfylla vare sig skogsvårdslagen eller egna skötselmål i de aktuella områdena. / Sveaskog
  Läs mer
 • Fortsatt positiv utveckling av föryngringarna

  Etiketter: Skog
  Andelen föryngrad areal som bedömts godkänd enligt skogsvårdslagen (§6) visar en fortsatt positiv utveckling. Andelen föryngringsareal som uppskattas överstiga kraven i skogsvårdslagen vad gäller antal huvudplantor och andel luckighet har stadigt ökat under senare år. Det senaste treårsmedelvärdet (2015/16 – 2017/18) visar ett resultat på 91 procent godkänd areal, vilket är den högsta nivån sedan inventeringen startade. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ändring av skogsvårdslag sågas

  Etiketter: Skog
  LRF och Skogsindustrierna är kritiska mot Miljömålsberedningens förslag om förändringar i skogsvårdslagen. / ATL
  Läs mer
 • Finland luckrar upp lagarna

  Etiketter: Skog
  Plockhuggning, höggallring och fritt fram att slutavverka ungskog. Det ser ut att bli tillåtet i Finland. / Skogen.se
  Läs mer
 • Debattinlägg: Skogsvårdslagen måste justeras

  Etiketter: Skog
  Skogen är ingen åker, den bör få fortsätta vara skog. Fokusering på enbart två alternativa brukningssätt i skogen är mindre lyckosamt. Att införa en schablon över hela skogslandskap, riskerar att bli helt fel. Skogsägaren bör vid val av skogsskötselmetod snarast följa skogsvårdslagens produktionsmål. Ett mer varierat brukande av skogen ger större handlingsfrihet för framtida generationer och medför bättre riskspridning. Det krävs justeringar i skogsvårdslagen för att göra detta möjligt. Det skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och biolog, verksam vid Umeå universitet. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Replik: Ny lag möjliggör ett nytt och bättre skogsbruk

  Etiketter: Skog
  En helt ny skogsvårdslag skall värna virkesproduktionen oavsett hur skogen brukas. Replik till Lars Lundqvist “Lagen skall värna ” VK 30/7. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Virket ligger kvar - trots lagen

  Etiketter: Skog
  Fritidshusägarna på Haraholmsudden utanför Piteå är djupt upprörda över de nedblåsta träd som efter de senaste årens stormar fortfarande ligger kvar i området. Att träden inte tagits omhand är dessutom ett brott, påpekar Skogsstyrelsen. / Entreprenadaktuellt
  Läs mer