Skogsutredningen

 • Norrlandskommuner vill stoppa skogsförslag: MP vill skydda 100 mil fjällnära skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Partierna bakom januariavtalet är på väg in i förhandlingar om skogen, en stridsfråga där Miljöpartiet och Centern står långt ifrån varandra. MP vill skydda 100 mil fjällnära skog men ett antal Norrlandskommuner protesterar och får stöd av C. " Det kommer vi inte att gå med på", säger Peter Helander (C). När det gäller skogsfrågorna är planen att ha ett förhandlingsresultat färdigt i juni. Det ska sedan finnas med i budgetförslaget i september för 2022 och även i en proposition senare under hösten. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Skarp kritik från Vetenskapsakademien: "Viktig kunskap om skogen kan gå förlorad"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Vetenskapsakademien vänder sig starkt emot flera av förslagen i den statliga skogsutredningen. Det handlar bland annat om att skogsägarna själva skulle få en stor del av ansvaret för att peka ut skog för naturvårdsändamål. Men också förslaget om att helt upphöra med inventeringarna av nyckelbiotoper. / Kungl Vetenskapsakademien
  Läs mer
 • Sluta misskreditera skogsägarna: "Vad är alternativet till förnybart?"

  Etiketter: Skog
  Skogsdebatten har blivit allt mer polariserad och åsiktsstyrd. Skogsägarnas engagemang att göra gott borde tillvaratas, inte misskrediteras. Grundlösa påhopp på svenskt skogsbruk leder ingenstans. Låt oss istället fokusera på skogens alla möjligheter, skriver Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson: "Ett hållbart skogsbruk kräver pragmatisk helhetssyn och långsiktigt tänkande. Vi måste därför lyfta blicken och se verkligheten i ögonen och fokusera på skogens alla möjligheter. Det handlar om saklighet, relevans och vetenskap – inte om åsikter." / Norra Skog
  Läs mer
 • Mer än 300 skogsägare: "Ingen motsättning mellan lönsamhet och höga naturvärden"

  Etiketter: Skog
  Biologisk mångfald och ekonomi går hand i hand, menar en stor grupp skogsägare i ett öppet brev till myndigheterna. "Det finns ingen motsättning mellan lönsamt skogsbruk och höga naturvärden - tvärtom", säger Erik Kullgren. Han är en av upphovspersonerna till det öppna brev som tidigare i veckan lämnades in till regeringen och den pågående Skogsutredningen. Brevet är ett upprop för en ny skogspolitik baserad på modern forskning och en helhetssyn på skogens nyttor. / Skogen.ihop.nu
  Läs mer
 • Skogssällskapet vill ha politiska beslut: " Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den svenska skogen är satt under lupp, inte minst med tanke på den omfattande Skogsutredningen som just har varit ute på remiss. För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta aktiva beslut. Vi behöver ett tydligt tillväxtmål samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet: Karin Fällman Lillqvist, Hållbarhetschef, Calle Nordqvist, VD, och P-O Wedin, Tillträdande styrelseordförande, Skogssällskapet: "Det är helt centralt att politikerna nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation. Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen." / Altinget
  Läs mer
 • Södra om Skogsutredningen: "Få av förslagen leder till en växande bioekonomi - tyvärr"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det finns en obalans i Skogsutredningens förslag i förhållande till utredningsdirektiven och familjeskogsbrukets förutsättningar har inte beaktats, konstaterar Södras ordförande Lena Ek. "Tanken med utredningen var att främja en växande skogsnäring och en hållbar skoglig tillväxt med god säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Det har inte beaktats. Tyvärr är det få och svaga förslag som stärker äganderätten och som leder till en växande bioekonomi. I stället har tyngdpunkten lagts på att undanta allt större arealer från brukande". / Södra
  Läs mer
 • Mellanskog sågar Skogsutredningen rakt av: "Svårare och mer osäkert för skogsägaren"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Mellanskog väljer att avstyrka den så kallade Skogsutredningen (SOU 2020:73) i sin helhet. Om förslagen ska bedömas och förverkligas samlat, vilket både politiker och utredare efterfrågat, så konstaterar Mellanskog att skogsägarens vardag blir svårare och mer osäker. Äganderätten försvagas. Och tillgången till den gröna skogsråvaran som samhället efterfrågar äventyras. / Mellanskog
  Läs mer
 • LRF om Skogsutredningen: Skogsägarens drivkrafter gör det möjligt nå Sveriges klimatmål

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritiken till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras. Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna: "Vi måste lita på den enskilde skogsägarens kapacitet, kunskap och drivkrafter att bruka hållbart. Det är grunden i vårt remissvar till skogsutredningen och det borde också vara grunden för svensk skogspolitik." / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Svebio om Skogsutredningen: Dags besluta om avvägningen mellan biodiversitet och klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En ytterligare omfattande avsättning av skogsmark för naturvårdsändamål minskar möjligheten att använda skogen för klimatåtgärder. Regeringen och riksdag måste ta ställning till avvägningen mellan miljömålen för biodiversitet och klimat. Det skriver bland annat Svebio i sitt remissyttrande över Skogsutredningen. / Svebio
  Läs mer
 • Naturvårdsverket om skogsutredningen: Behåll och utveckla dagens system för formellt skydd

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogen är så mycket mer än bioenergi. Den är en av Sveriges viktigaste resurser och har en viktig roll både i klimatomställningen och för att säkra den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket stödjer många av skogsutredningens förslag, men viktiga invändningar är att dagens system för formellt skydd av skog är effektivare och bättre än utredningens förslag och att förslaget på tillväxtmål leder fel. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor